Nå kan skoleeiere søke om midler til å bedre skolemiljøet

Utdanningsdirektoratet inviterer skoleeiere til å søke om inntil 250.000 kroner som skal gå til tiltak for bedre læringsmiljøet.

Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. At elevene opplever et godt læringsmiljø er et viktig mål i seg selv. I tillegg viser forskning at et godt læringsmiljø er en forutsetning for læring, helse og trivsel, heter det i en pressemelding fra direktoratet.

Midlene skal gå til lokale tiltak for bedre læringsmiljø og innsats mot mobbing. Skoleeier kan søke om inntil 250.000 kroner. Midlene kan brukes i løpet av 2014 og 2015, og pengene er en engangsbevilgning.

 

Kriterier for tildeling av støtte

  • Prosjektet må ha konkrete, tydelige mål om å forbedre elevenes læringsmiljø. Søknaden må beskrive utfordringer som utviklingsprosjektet skal bidra til å bedre.
  • Tiltakene i prosjektet må være kunnskapsbaserte og fremme målene som er satt. Tiltakene bør dreie seg om konkrete handlinger knyttet til skolens kjernevirksomhet.
  • Utviklingsprosjektet må være forankret hos skoleeier, og skoleeier skal ha en aktiv rolle i prosjektet.
  • Utviklingsprosjektet må være forankret hos ledelsen på skolen(e). Ledelsen bør ha god kjennskap til det å drive utviklingsarbeid, og søknaden må synliggjøre hvordan prosjektet skal ledes og organiseres på skolen. 
  • Prosjektet bør involvere hele skolen.
  • Søkerne må legge ved en prosjektplan. Planen må bl.a. redegjøre for rutiner for egenevaluering. Bruk gjerne vedlagte mal.
  • Søkerne må legge ved budsjett. Det gis ikke midler til driftsoppgaver eller kjøp av utstyr.
  • Vi prioriterer søknader fra kommuner og fylkeskommuner som legger vekt på kompetanseutvikling innen læringsmiljø og systemrettet arbeid for PPT, og hvor samarbeid mellom PPT og skole inngår i prosjektet, gitt at de andre kriteriene er oppfylt.
Powered by Labrador CMS