Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.

Handal: – Viser at lærernormen var nødvendig

På ett år har grunnskolen fått 1100 flere lærerårsverk. – Det viser hvorfor det er viktig at vi beholder lærernormen, mener Utdanningsforbundets leder.

Publisert

– Dette er svært gledelig. Selv om det fortsatt mangler nærmere 700 lærerårsverk for at alle skolene skal oppfylle minstenormen, og noen kommuner fortsatt sliter med å oppfylle normen, så går dette i riktig retning, skriver Steffen Handal i en e-post til Utdanningsnytt.

Torsdag kom de ferske GSI-tallene. De viser at grunnskolen har fått 1100 flere lærerårsverk siden i fjor. Landsgjennomsnittet er nå 14 elever per lærer på 1.-4.-trinn, mens det samlet for grunnskolen er 15,9 elever per lærer.

Ifølge direktoratet er dette det laveste tallet på elleve år, men det skyldes både flere lærere og færre elever. Utdanningsdirektoratets beregninger viser også at det fortsatt kan mangle opptil 700 årsverk for at alle skoler skal oppfylle normen. Totalt gjelder dette for 22 prosent av skolene, som i hovedsak ligger i landets største kommuner.

Positivt overrasket

Handal sier at han egentlig var forberedt på at noen færre kommuner ville komme i mål og oppnå den skjerpede minstenormen.

– Når det ikke skjer, er det ekstra oppløftende, sier han.

– Selv om det er 100 færre elever i år enn i skoleåret 2018-19, så skyldes økningen i all hovedsak innføringen av minstenormen for lærertetthet. Den har helt klart bidratt til å gi flere lærere i skolen. Jeg er helt sikker på at normen var nødvendig og at det er viktig å beholde den. Den gjør at flere elever får bedre oppfølging og flere lærere får en litt enklere skolehverdag.

– Riktig med minstenorm

Forrige uke leverte Opplæringslovutvalget sin rapport til kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Deres forslag er at lærernormen ikke videreføres. Utvalget foreslår i stedet flere andre krav som de mener vil bidra til å oppnå målene med lærernormen og samtidig legge bedre til rette for at ressursbruken kan tilpasses elevenes behov.

Utdanningsforbundets leder skriver til Utdanningsnytt at han mener en nasjonal minstenorm for lærertetthet fører til et mindre handlingsrom for kommuner ved at de ikke kan redusere lærertettheten i ordinær undervisning under det som er fastsatt som minimum.

– Jeg mener imidlertid at det reduserte handlingsrommet må veies opp mot elevenes rett til likeverdig opplæring og deres rettssikkerhet. Det synes å være bred enighet om at lærerne er elevenes viktigste ressurs. Spørsmålet blir da om det er i elevenes interesse at de har tilgang på et minimum av denne ressursen. Jeg mener ja, sier Steffen Handal.

Han er også svært godt fornøyd med at GSI-tallene viser at andel ukvalifiserte også har gått ned.

– Disse tallene må vi studere nærmere, sier Handal

Powered by Labrador CMS