De største byene ber om mer penger fra staten for å dekke opp etter koronapandemien.

Kommune-Norge ber om mer penger etter korona

Både Stavanger, Tromsø og Bergen kommuner etterspør større overføringer for å dekke ekstraordinære kostnader, både til kronautgifter og nye satsningsområder.

Publisert Sist oppdatert

– De totale kostnadene knyttet til korona er svært høye i Bergen kommune. Hvorvidt overføringene vil dekke våre områder, er noe vi regner på nå etter at statsbudsjettet ble lagt fram, sier Endre Tvinnereim.

Tvinnereim er byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen.

Selv om kommunalminister Nikolai Astrup lovet at regjeringen skal dekke kommunenes korona-utgifter da forslaget til statsbudsjett ble lagt frem forrige uke, er han langt i fra beroliget.

Astrup la ikke et konkret tall på bordet. Det vil først komme når arbeidsgruppen som jobber med dette vil først legge frem sine beregninger i midten av oktober.

Det betyr at penger for å dekke kostnader for i år vil bli en del av endringene – nysalderingen – som gjøres mot slutten av året.

Det skaper usikkerhet for flere av satsingene i Bergen, blant annet for den lokale rammeplanen for SFO, som kommunen har hatt fra 2018.

– Som skoleeier er vi opptatt av at også SFO-tiden skal ha merverdi for barna. Vi er glade for at regjeringen nå også setter søkelys på dette, men finner det utfordrende at de ikke samtidig er villig til å avsette midler, sier Tvinnereim.

– I rammeplanen til Bergen kommune har vi særlig fokus på fire satsingsområder i SFO: fysisk aktivitet, kulturopplevelser, koding og måltid. Bergen setter av til sammen ca. 2 millioner årlig til satsingen. Dette kommer i tillegg til SFO sitt ordinære driftsbudsjett, forklarer han.

Tøft i oljehovedstaden

Også i Stavanger er de usikre på om de vil få nok overføringer til å dekke opp for merkostnadene kommunen har hatt i forbindelse med koronapandemien.

– Barnehage og skole har merutgifter knyttet til blant annet smitteverntiltak og vikarer. Inntil regjeringen legger fram tilleggsproposisjonen i november, vet vi ikke om disse utgiftene vil bli helt eller delvis kompensert, sier direktør oppvekst og utdanning Helene M. Ohm.

Selv om kommunen ble kompensert for at foreldrebetaling for SFO og barnehage uteble mens de var stengt i vår, er inntektstapet høyere enn kompensasjonen de har fått.

Etter at skolene åpnet igjen i mai har de også brukt mye penger på ekstra bemanning, ifølge Ohm.

– Vi styrket bemanningen for å sikre etterlevelsen av smittevernreglene. Samtidig er bemanningssituasjonen sårbar på grunn av strengere regler om å holde seg borte fra arbeid ved symptomer på luftveisinfeksjon, forteller hun.

Budsjettrammen til skolene ble i 2020 økt med 54,8 millioner kroner for å sikre det økonomiske grunnlaget til å innfri lærernormen. Stavanger kommune prioriterer også kompetanseutvikling for å sikre nok kvalifiserte lærere til å oppfylle lærernormen.

Statistikk fra Grunnskolens informasjonssystem vil bli publisert i desember 2020 og vil vise om skolene høsten 2020 har klart å innfri kravene om lærertetthet.

– SFO har innført rammeplan, men det settes ikke av penger til å innføre planen. Kommer dere til å bruke frie midler på rammeplan i SFO?

– Skolene i Stavanger er rammefinansiert, og den enkelte skole skal ivareta både skole og SFO innenfor tildelte midler. Eventuelle økning i skolerammen knyttet til innføringen av rammeplan for SFO vurderes i forslag og behandling av handlings- og økonomiplan 2021-2024, sier Helene M. Ohm .

Tromsø mangler millioner

Seksjonsleder for skole i Tromsø kommune er Geir Ove Olsen. Han sier kommunen så langt ikke har fått dekket sine korona-utgifter.

– For barnehage og skole mangler det foreløpig henholdsvis 5 og 2,7 millioner kroner for å få dekket merkostnader knyttet til pandemien, sier Olsen.

Ettersom regjeringen først kommer med sin vurdering av kommunesektorens merutgifter og mindreinntekter for 2020 senere i oktober, og nysalderingen legges frem i november er det fortsatt stor usikkeret knyttet til hvilke bevilgninger som kommer.

– Det vil si at det ikke er avklart ennå hvor mye kommunene vil få dekket verken i 2020 eller i 2021, sier Olsen.

Tromsø kommune har innfridd bemanningsnormen i de kommunale barnehagene fra august 2018, og denne kostnaden er i sin helhet dekket av kommunale midler.

– Det vil si at opphør av øremerkede midler ikke får betydning for finansieringen til de kommunale barnehagene. Det øremerkede tilskuddet til bemanningsnorm som ble tildelt i 2020 har i sin helhet gått til små private barnehager i Tromsø. Disse vil fra barnehageåret 2020/2021 få dekket sine kostnader til bemanningsnorm gjennom det ordinære tilskuddet til private barnehager basert på kommunens utgifter, sier Geir Ove Olsen.

Venter på budsjettet i Trondheim

I Trondheim kommune ønsker de ikke svare på spørsmål angående kommunens økonomi nå. De begrunner det med at det vil være en lekkasje fra arbeidet med budsjettet for 2021.

– Dette får vi komme tilbake til når kommunedirektøren legger frem budsjettforslaget 27. oktober, sier Harry Tiller, kommunikasjonssjef i Trondheim kommune.

Powered by Labrador CMS