Regjeringens forslag om forbud mot nikab og andre ansiktsdekkende plagg i utdanningsinstitusjoner har fått blandet mottakelse ved høringsfristens utløp 20. september. Ill. foto Wikimedia Commons
Regjeringens forslag om forbud mot nikab og andre ansiktsdekkende plagg i utdanningsinstitusjoner har fått blandet mottakelse ved høringsfristens utløp 20. september. Ill. foto Wikimedia Commons

Universitetene vil ikke ha lov mot nikab

Regjeringens lovforslag mot ansiktsdekkende plagg i skoler og barnehager får ikke støtte av universiteter og høyskoler, mens flere fylker og kommuner ønsker et nasjonalt forbud.

Publisert

I dag er siste frist for å uttale seg om regjeringens lovforslag. Engasjementet har vært stort, og fortsatt tikker høringsuttalelser inn til Kunnskapsdepartementet.

– Det har til nå kommet inn om lag 350 høringsuttalelser, og fristen utløper i dag ved midnatt. Dette er betydelig flere høringsuttalelser enn departementet normalt mottar i høringer av lovforslag, sier avdelingsdirektør Erik Saglie i Kunnskapsdepartementet. Utdanning har gått gjennom en rekke av uttalelsene.

 

Frykter polarisering

Universitetene i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø er blant dem som sier nei til en slik lov. Også Universitets- og høgskolerådet, Norsk Studentorganisasjon og Utdanningsforbundet er imot lovforslaget. De fleste universitet, høyskoler og fagforeninger som har uttalt seg, frykter at et forbud vil skape unødvendig polarisering, og mange viser til at det bare er om lag 100 kvinner som bruker ansiktsdekkende plagg i Norge. De fleste som har uttalt seg kritisk til loven, ønsker heller ikke at kvinner skal gå med ansiktet tildekket, men mener at problemet er så lite at et lovforbud er unødvendig og bør løses av institusjonen lokalt.

 

Fylkene vil ha forbud

Kunnskapsdepartementet begrunner lovforslaget med at det i barnehager, på skoler, universiteter og høyskoler er ønskelig at ansiktene til ansatte, barn, elever, studenter og deltakere er synlige for å sørge for godt sosialt samvær. Blant fylkeskommunene, kommunene, barnehager og skoler som har uttalt seg, støtter mange lovforslaget. Begrunnelsen er blant annet at et lovforbud vil sende et signal om at ansiktsdekkende plagg ikke er ønsket. Departementet går nå igjennom høringsuttalelsene. 

 

 

Tilhengere vektlegger likestilling og kommunikasjon

 «Et nasjonalt forbud slik det skisseres i høringsnotatet, vil gi signal om at det norske samfunnet ikke aksepterer en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta i samfunnet på lik linje med menn. Et nasjonalt forbud vil gi felles regler over hele landet. Karmøy kommune støtter derfor forslaget om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og i kommunale institusjoner.»

«Gjerdrum kommune ser det som vel strengt å på noe tidspunkt utestenge studenter i inntil et år, fordi de bruker, eller har brukt, ansiktsdekkende plagg, og nektet å etterkomme pålegg om dette. Sanksjonene bør alltid opphøre straks dersom studenten velger å begynne å følge regelverket. Gjerdrum kommune presiserer at vi her snakker om bruk av ansiktsdekkende plagg, og at hodeplagg, som for eksempel hijab, ikke må rammes av lovendringene.»

«Aust-Agder fylkeskommune støtter høringsforslaget fra Kunnskapsdepartementet om nasjonalt forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner. For å sikre læring og trivsel er god kommunikasjon nødvendig, både verbal og nonverbal. Vi ønsker aktive elever i læringsarbeidet, og det forutsetter kommunikasjon med hverandre og med lærerne.»

 

 

Utdanningsforbundet blant motstanderne

 

 «Utdanningsforbundet meiner at framlegget om forbod mot ansiktsdekkjande plagg vil undergrave den grunnleggjande demokratiske retten og plikta barn, unge og vaksne har til opplæring. Det er ikkje etisk, pedagogisk og juridisk forsvarleg.»

«Forslaget om forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i høyere utdanningsinstitusjoner er både fremmedartet og dramatisk. Norges Handelshøyskole kan ikke se at behovet for et slikt forbud verken er dokumentert eller sannsynliggjort. Et mer pragmatisk forslag, hvor det gis hjemmel til å løse eventuelle problemer gjennom samtaler og praktiske tiltak, vil langt være å foretrekke.»

 

Mer informasjon om forslaget og høringssvarene ligger på regjeringens nettsider.

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS