Lærermangelen kan bli borte hvis man ikke bruker tallene fra SSB

Debatt: Vil Utdanningsforbundet fortsatt ensidig bruke SSBs tall, eller vil de gjøre kjent at lærermangelen kan bli borte dersom man legger GSI-tallene til grunn?

Publisert

SSBs framskriving av grunnskolelærere: For høye tall for nye studenter og fullføringsprosent, men også for lærermangelen?

SSBs framskriving av lærerdekningen ble publisert 15.3. En svakhet er at den ikke gir separate analyser for de to typer grunnskolelærerutdanning. Lærermangelen er størst på lavere trinn, og en framskriving av lærerdekningen for GLU 1-7 hadde vært sterkt ønskelig. Men det er også svakheter ved tallgrunnlaget. Det gledelige er at hvis man ikke bruker SSBs tall for lærermangelen, kan den bli borte.

Nye studenter

Hva angår nye studenter på grunnskolelærerutdanningene, har man i rapporten valgt å basere seg på tallet for 2021, som oppgis til 2877 (s. 37). Dette tallet benyttes for antall nye studenter i hele perioden, og er dermed svært viktig for beregning av den totale tilveksten. (Man bruker også det uvanlige uttrykket «oppmeldte grunnskolelærerstudenter», men det fremgår på s. 13 at «kandidatproduksjonen av nye lærere holdes konstant i hvert framskrivingsår og beregnes ut ifra antall nye førsteårsstudenter i 2021…»).

Dette tallet er høyere enn det som oppgis av Samordna opptak for ‘søkere møtt’ i deres sluttrapport for opptaket i 2021, her er tallet 2659.

Antallet som møtte, sank ytterligere i 2022, til 2416, ifølge sluttrapporten fra opptaket i 2022. Dette var en nokså dramatisk nedgang: Basert på tallene fra Samordna opptak var frammøtet for begge lærerutdanninger samlet godt over 90 prosent i 2018-20, sank til ca. 83 prosent i 2021, og videre til ca. 75 prosent i 2022. Hvis dette var en tilfeldig nedgang, f.eks. som følge av at mange søkere fikk kalde føtter som følge av streiken som pågikk, er ikke nedgangen så viktig. Men hvis nedgangen indikerer en varig tendens, er den det:

Les også: Læreroverskudd kan gjøre at ukvalifiserte lærere forsvinner ut av skolen

Differansen mellom tallene fra SSB (2877) og Samordna opptak for 2022 (2416), utgjør 461. Anslaget for brutto tilvekst over hele perioden fram til 2040 kan dermed være satt for høyt, i størrelsesorden 461 x 17 = 7837.

Fullføring

Netto tilvekst er beregnet som brutto tilvekst ganget med fullføringsprosenten. Om denne heter det (s. 27): «Fullføringsprosentene tar utgangspunkt i tidligere studentkull og følger statusen fram i tid. De er derfor sensible for endringer i utdanningene. Fullføringsprosenten for eksempel til grunnskolelærere […] baserer seg på studenter som var nye på den 4-årige grunnskolelærerutdanningen i 2015 og viser andelen som har fullført innen 6 år.» Etter dette oppgis prosenten til 73 i 2021.

Dette er et høyere tall enn hva DBH oppgir, 68 prosent, også her etter seks år.

Virkning på lærermangelen

Rapportens tall gir dermed en netto tilvekst på 73 prosent av 2877 studenter over 17 år = 35704, eller ca. 2100 pr år. Dette sies å gi et læreroverskudd på 10000 i 2040 (s. 58). Men fordi SSB opererer med en lærermangel på 12000 årsverk i 2021, konkluderes det slik (s. 58): «Overskuddet av grunnskolelærere vil ikke kunne eliminere lærermangelen i grunnskolen …»

Tallene fra Samordna opptak og DBH gir en tilvekst på 68 prosent av 2416 studenter over 17 år = 27929, eller ca. 1650 pr år. Da vil overskuddet reduseres, til drøye 2000, og vil ikke på langt nær kunne dekke mangelen.

Virkning med utgangspunkt i GSI-tall

I beregningen av overskudd tar altså rapporten utgangspunkt i SSBs egne tall for lærermangelen. I forlengelsen av dette skriver man (s. 58): «Anvendes GSI-tall, som er lavere og definerer lærermangel og lærere noe annerledes, viser beregningene at lærermangelen trolig kan elimineres.» GSI-tallet for mangelen var i skoleåret 2021/22 på 2298 årsverk. Denne mangelen vil nok kunne dekkes inn selv med de lavere tilvekst-tallene fra Samordna opptak og DBH, som ovenfor er fremmet som et alternativ til SSBs tilvekst-tall.

Skilnaden mellom SSBs tall og tallene fra GSI skyldes bl.a. at SSB ikke regner inn personer som har fått «tilvarende utdanning» godkjent som lærerutdanning, samt ulik måte å regne inn vikarer på (ang vikarer se s 50).

Jeg er spent på om Utdanningsforbundet i sin informasjon om lærerdekningen nå forut for lønnsforhandlingene fortsatt vil ensidig bruke SSBs tall, eller gjøre kjent at lærermangelen kan bli borte dersom man legger GSI-tallene til grunn.

Powered by Labrador CMS