Flere fylkeslag i Utdanningsforbundet mener Lærerprofesjonens etiske råd må videreføres fordi rådet vil kunne være en god støtte for lærere og ledere i deres arbeid med etiske problemstillinger. Foto: Paal Svendsen

Fylkene er delt i synet på videreføring av profesjonsetisk råd

Fylkesårsmøtene i Utdanningsforbundet er delt i synet på om Lærerprofesjonens etiske råd skal videreføres.

Publisert

Det var Utdanningsforbundets landsmøte i 2015 som vedtok at rådet skulle opprettes. Selve opprettelsen skjedde året etter, og formålet er at det skal støtte opp om «etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne».

I forkant av landsmøtet i 2015 var fylkene delt i synet på om lærerne trenger et slikt råd.

Denne og neste uke avholder fylkeslagene i Utdanningsforbundet sine årsmøter, og her vil de tillitsvalgte si sitt om rådet skal videreføres.

I Rogaland mener årsmøtet at lærerprofesjonens etiske råd ikke har bidratt til debatt og økt forståelse for profesjonens unike bidrag i samfunnet, og at det ikke bør videreføres.

Det samme vedtaket falt man ned på i Hordaland. Uten særlig debatt vedtok årsmøtet med stort flertall å ikke videreføre profesjonsetisk råd. 

 

Mer tid 

Fylkesårsmøtet i Agder derimot vil at rådet skal fortsette. Det ble fra talerstolen sagt at rådet bør få mer tid på seg. Det ble også fremmet ønske om at rådet skal være mer synlig.

Da saken ble tatt opp på møtet i Nordland i morges, var det kun innleder Randi Solvær som gikk på talerstolen.

– Rådet har hatt for lite tid på å gjøre seg synlig. Det er Utdanningsforbundet som har tatt ansvar for å starte rådet, og det er opprettet fordi det skal gjelde for hele profesjonen. Vi mener rådet er viktig og støtter opp om den etiske plattformen, som vi har trykket til vårt bryst, sa Solvær.

Nordlendingene vedtok uten debatt at rådet skal videreføres - med 130 mot 4 stemmer.

 

Trenger mer tid

Også Utdanningsforbundet Oslo vil videreføre profesjonsetisk råd. Kun én av de 167 delegatene på årsmøtet til Utdanningsforbundet Oslo stemte for å avvikle profesjonsetisk råd. Resten av delegatene stemte for fylkesstyrets forslag til videreføring.

Hilde Bentsen, hovedtillitsvalgt for grunnskole i fylkesstyret, innledet og fortalte litt om bakgrunnen for at styret ønsker å videreføre rådet. Hun sa at de innser at rådet har vært lite synlige i det offentlige rom, men at fylkesstyret mener de trenger mer tid. 

Bentsen sa at Utdanningsforbundet Oslo har brakt en sak inn for rådet. Den handlet om hvordan Utdanningsforbundet bør forholde seg til at noen arbeidsgivere ønsker at lærere skal gjennomføre prøveundervisningstime i klasserommet før eventuell ansettelse.

– Vi hadde en god og nyttig debatt med rådsmedlemmene om temaet, sa Bentsen.

 

Flere ja

På årsmøtene i Buskerud, Trøndelag og Møre og Romsdal stemte delegatene også for at profesjonsetisk råd skal videreføres.

«Rådet bør videreføres og få en sjanse til å etablere seg. Vi er åpne for at man kan bruke litt mer frikjøp til arbeidet. Rådet må bli evaluert i løpet av landsmøteperioden», heter det i vedtaket fra Møre og Romsdal.

Finnmark har også sagt ja til videreføring av rådet, og Telemark/Vestfold har etter debatt, og innlegg fra Maris Andersen, medlem av rådet, stemt ja. Det samme utfallet fikk debatten i Akershus. Der ble følgende vedtatt: 

"Utdanningsforbundet Akershus mener at Lærerprofesjonens etiske råd skal videreføres i neste landsmøteperiode og evalueres på LM i 2023. Områder vi mener bør videreutvikles er rammebetingelsene med mer frikjøp, fast leder og flere møter. Videre må rådet styrke sin interne og eksterne funksjon blant annet ved å lage en kommunikasjonsstrategi. Vi støtter ikke evalueringsrapportens anbefaling om å opprette en referansegruppe."

 

Delt i Østfold

I Østfold ble det vedtatt å ta med innspillene fra debatten i den videre prosessen mot landsmøtet.

Fra Marit Skei Andersen, Moss kom to tillegg som ble inkludert i Østfold-vedtaket: Utdanningsforbundet må arbeide for at rådene og anbefalingene fra forskerrapporten «Evaluering av Lærerprofesjonens etiske råd» innarbeides i rammebetingelsene, sammensetningen og mandatet til Lærerprofesjonens etiske råd. Dessuten at Utdanningsforbundet må arbeide for at erfaringer og kunnskap fra dagens råd videreføres inn i det nye rådet.

Ett lokallag i Østfold hadde vedtatt nei til videreføring av profesjonsetisk råd på sitt årsmøte.

 

 

Saken oppdateres når flere fylkeslag fatter sine vedtak. Red.

 

Powered by Labrador CMS