Klasserommet er ikke det beste stedet for all læring

Debatt: Uteundervisning gir varierte undervisningsformer og kan gjøre at flere elever får gode mestrings- og læringsopplevelser.

Publisert

Helt siden skolen ble etablert for flere hundre år siden har klasserommet vært stedet der det meste av undervisningen har foregått. Selv om elevens hverdag og erfaringsverden har endret seg i galopperende tempo, er fortsatt klasserommet det stedet elevene blir samlet for å lære.

Nye læreplaner (Kunnskapsløftet 2020) legger sterke føringer for mer undervisningstid utenfor klassererommet: «Ved å bruke varierte læringsarenaer skal skolen gi elevene praktiske og livsnære erfaringer som fremmer motivasjon og innsikt» (Overordna del 3.1). I stortingsmeldinga om friluftsliv (Meld.st.18 (2015-2016)) er ett av to nasjonale mål: «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.» Hvordan kan vi sammen utvikle norsk skole i samsvar med disse målene?

Lang vei fra kunnskap til praktisk undervisning

En rekke forskningsrapporter underbygger også viktigheten av dette: «- Skolefag som er abstrakte og fremmedgjørende for elever, kan bli meningsfulle gjennom kroppslige erfaringer», sier forsker Kasper Lasthein Madsen i sin doktorgradsavhandling.

Les også: Lærere har sett uteskolens mange muligheter

I sin bok Anerkjennelse i skolen skriver Arne N. Jordet at «Opplæringen fremstår i stor grad som lite relevant og fjern fra elevenes erfarte virkelighet» (s. 47). Det er en lang vei fra kunnskap (forskning), via statlige føringer (læreplaner), via forståelse (vi vet) til at dette blir omsatt til praktisk undervisning av alle norske grunnskolelærere. Forskning som viser at to av tre elever i grunnskolen opplever skolen som kjedelig, er kanskje et resultat av at altfor mye av undervisningen skjer i klasserommet (Bakke 2018,Øia 2011).

Mange dyktige uteskolelærere

Skoletiden legger et livslangt grunnlag for sosial kompetanse og lyst til å lære, og det er derfor avgjørende at elevens engasjement vekkes. Uteundervisning gir varierte undervisningsformer og kan gjøre at flere elever får gode mestrings- og læringsopplevelser.

Vi finner enkeltlærere ved nesten hver eneste grunnskole i Norge som har valgt dette som sin undervisningsmetode. Noen kaller det uteskole, andre stedsbasert læring og andre igjen læring i friluft. Navnet skjemmer ingen, men prinsippet de følger er å kombinere læring i klasserommet med læring på steder i skolens nærmiljø som gir erfaringer i virkeligheten. Men om eleven får oppleve dette er altså helt avhengig av hvilken lærer han eller hun får.

Undervisning utenfor klasserommet må læres

Covid-19 har «tvunget» norske lærere ut av klasserommet. Noen har fått en bratt læringskurve, noen har møtt veggen og andre har følt de statlige føringene som en annerkjennelse av den undervisningsmetode de allerede har tatt i bruk.

Skal vi lykkes med å få flere lærere til å omsette dette i praksis, så bør det ikke brukes «tvang» og påbud. Norske lærere må gjennom lærerutdanningen og etter- og videreutdanning få muligheten til å lære seg å bruke læresteder utenfor klasserommet, lære å utvikle og gjennomføre varierte elevaktiviteter, og bli trygg som lærer på slike læresteder.

Verktøy for 60 minutter daglig fysisk aktivitet

Det er tverrpolitisk enighet om viktigheten av daglig fysisk aktivitet i skolehverdagen. Å bruke varierte undervisningssteder kan være et av verktøyene for å nå dette målet.

Undervisning utenfor klasserommet kan lett kombineres med lek, fysisk aktiv læring og andre små fysiske avbrekk. På den måten kan en opplæring av norske grunnskolelærere i å bruke varierte læringsarenaer, være et viktig bidrag også for dette.

Vi mener dette gir en kindereggløsning: bedre læring, økt engasjement og bedre helse.

Les også: Ut med skolen!

Friluftsrådene har mye å bidra med til skolene

Friluftsrådenes bidrag er hjelp til å gjennomføre praktisk undervisning i naturen. Skal vi lykkes med målet om mer undervisning ute opplever vi at friluftsrådenes bidrag er av betydning for de endringer norske skole bør gjøre. Friluftsrådenes Landsforbund sammen med en rekke interkommunale friluftsråd har i en årrekke utviklet tips og ideer til undervisning utenfor klasserommet. Gjennom tipshefter, digitale verktøy, kurs, nettverk, utlån av utstyr og tilrettelegging av områder har friluftsrådene bidratt til økt bruk av naturen som læringsarena.

Nå i juni utgir Friluftsrådenes Landsforbund undervisningsopplegg fra 1.-10. klasse med konkrete tips til læringsaktiviteter i sju ulike fag. Oppleggene gjør det enkelt å planlegge og gjennomføre læringsaktiviteter i skolens nærmiljø, her finnes det både undervisningsopplegg for de lærerne med mer erfaring fra uteundervisning og de som vil ha opplegg som er enkle å gjennomføre uten noe særlig erfaring eller forkunnskaper.

Mange interkommunale friluftsråd står klare til å bidra. Staten og skoleeiere må sikre at alle lærerne har kompetanse til læring i friluft. Skal vi lykkes med at alle elever skal trives og lære på skolen, er bruk av naturen og nærmiljøet i undervisningen et viktig skritt på veien.

Powered by Labrador CMS