Et nytt kultur- og oppvekstsenter samlokalisert det 13-årige skoleløpet

Et nytt kultur- og oppvekstsenter er etablert, der det 13-årige skoleløpet er samlokalisert for første gang.

På Straumen i Inderøy kommune, en halvøy nord i Trondheimsfjorden, knapt to timers kjøreavstand fra Trondheim, er kultur- og oppvekstsenteret Akset etablert. I september var det storstilt åpning av Akset, med et tett og gjennomgripende pedagogisk samarbeid med kultur, helse og læring i søkelyset.

Dette innlegget er også publisert i Utdanning nr.1/2017

 

Akset kultur- og skolesamfunn sto ferdig i juli og er realisert av Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Akset er også et praktisk eksempel på fylkeskommunens satsning innen «Oppvekstprogrammet», som vektlegger betydningen av samhandling mellom fylkeskommunen og kommunene om barn og unges oppvekstvilkår.

Inderøy er en jordbrukskommune med om lag 6800 innbyggere. Mange av de lokale gårdene satser på nisjeproduksjon basert på råvarer fra distriktet og har etablert et utpreget samarbeid gjennom fellesprofilen Den Gyldne Omvei. Kommunen har i tillegg tradisjon for samarbeid mellom kultur og skole, og mellom skoleslag i mange år. Nå videreføres dette i Akset kultur- og skolesamfunn, og man håper på fornyet nasjonal oppmerksomhet med denne storsatsingen.

Målet er «å etablere et utviklende skole- og kultursenter med gjennomgripende samarbeid mellom pedagogiske og kulturelle institusjoner». I senteret holder Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy bibliotek, Inderøy kulturskole og Inderøy kulturhus til. Den sjette aktøren er Inderøy videregående skole. Elevmassen er om lag 730 elever, og det er 150 ansatte. Med over 13000 m2 inneholder Akset både nye og renoverte bygninger. Det opprinnelige kulturhuset fra 1990, biblioteket fra 2003 og Inderøy videregående skole fra 2000 er bygd sammen, med nye fasiliteter og saler. Ungdomsskolen har flyttet inn i en ny fløy, og Sakshaug skole har overtatt de gamle lokalene, renovert og utvidet med nye arealer for småskolen og skolefritidsordningen (SFO). Barneskolen er lokalisert i et eget bygg med en skolegård mellom de to hovedbygningene. Kulturskolen har nå fått tilgang til flere fasiliteter til undervisningen og formidling i sambruk med de andre enhetene i Akset. Et stort, lyst inngangsparti binder alt sammen og rommer kantine; en møteplass for både store og små, både i og utenfor skoletid. Biblioteket har også fått en sentral plassering.

 

Samhandling på tvers under åpningsforestillingen

Ved skolestarten i høst ble Akset fylt av elever i alderen 6–19 år for første gang. Åpningen ble markert i stor skala 28.-29. september med et innholdsrikt program der samhandlingen på tvers av alderstrinn, identitet, bredde og fagområder ble presentert. Velkomsten sto elevene for.

Representanter fra elevrådene ved Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole og Inderøy videregående skole foretok en symbolsk snorknyting med de seks virksomhetslederne ved Akset. Seks bånd i ulike farger ble knytt rundt en ring laget av seks ulike tresorter.

 

Myldreforestilling

Publikum ble så invitert til en vandring gjennom saler og klasserom for å oppleve aldersblandingen og mangfoldet. Myldreforestillingen varte i snaue to timer der man fikk oppleve aktiviteter der kreative og kulturfag inngikk i læringen gjennom samspill, sosialisering og lek. Publikum fikk blant annet oppleve elever på 5. og 9. trinn lære spanske ord og begreper i dramalek med dramaelever ved den videregående skolen. Danseelever fra  2DA lagde koreografi til en dans og innstuderte den sammen med 10. trinn. Realfag ble også presentert på nye måter, som i et tverrfaglig prosjekt i naturfag og kunst og håndverk med skogen som tema (4. trinn), og et foredrag om bølgefysikk med laser og flammer med realfagselever fra videregående trinn 2 og 3, studieforberedende programområde.

Hele Akset ble tatt i bruk under myldreforestillingen med forskjellige kreative aktiviteter overalt. Områdene ved elevgarderobene, i gangene og på biblioteket ble brukt som teatersaler av dramaelever som framførte korte monologer for publikum.

Biblioteket ble også brukt av en 9. klasse som gjentatte ganger de to åpningsdagene framførte foredrag på engelsk om forfatteren Roald Dahl.

Forskning viser at hjernen stimuleres av kreative fag, og hjernen stimuleres mest når elevene er aktive. Myldreforestillingen illustrerte hvordan læring kan fungere utenfor klasserommet enten det er i uteområdet, i kulturhuset eller på biblioteket. Ved å la de praktisk-estetiske fagene inngå som naturlig del i opplæringen kan man bidra til å utvikle barn og unges muligheter for å lykkes med skolegang og jobb. Ved å samle det 13-årige skoleløpet kan man også få tryggere overganger mellom skoleslagene, øke motivasjonen og forhindre frafall.

 

780 elever på samme scene

Målet med etableringen av Akset kultur- og skolesamfunn er «å skape en arena hvor barn, unge og voksne møtes til opplevelser, utvikling og læring. Der er det rom for undring, begeistring og samspill … og der bygges vennskap for livet.» Hovedtemaet i festforestillingen som utgjorde åpningsprogrammets andre del var nettopp vennskap og å finne sin plass i verden.

To kjente inderøyninger, Håvard Kalseth og Ingunn Øyen, var engasjert som konferansierer, og begge har gått skoleløpet på Inderøy. Under forestillingen fikk publikum også en spesiell videohilsen fra Ingrid Bolsø Berdal, også fra Inderøy, men forhindret fra å besøke Akset-åpningen på grunn av en TV-serieinnspilling i USA. Alle tre fremhevet hva oppvekst og skolegang i kulturkommunen Inderøy har betydd for deres egne karrièrevalg.

Festforestillingen videreførte mye av samhandlingen på tvers av aldersgrupper som man hadde sett tidligere samme dag. Publikum fikk oppleve kreative og kunstneriske innslag av elever og ansatte som illustrerte bredden i fagmiljøet i Akset – samspill, musikk, drama, dans og lek. Det hele munnet ut i urpremieren på en spesialskrevet Akset-sang fremført av alle 780 elevene (Se note 1 nederst i artikkelen). Sangen er komponert av Jo Lingen Jacobsen, musikklærer ved Inderøy videregående skole. Sangteksten er skrevet av barnebokforfatteren Kari Stai, også fra Inderøy.

 

Veien videre – nye samarbeidsformer

Akset kultur- og skolesamfunn er et resultat av en mulighetsstudie fra 2012 og tre prosjekter 2013–2015 med bred brukermedvirkning fra de seks virksomhetene. Rapporten fra prosjektet II ga grunnlaget for de politiske vedtakene i kommune og fylkeskommune desember 2013, om igangsetting av et felles byggeprosjekt, Akset kultur- og skolesamfunn, med en økonomisk ramme på 250 mill. kroner.

Ved skolestart i august var alle ansatte ved Akset samlet for første gang til en felles planleggingsdag. Da begynte arbeidet med å stake ut en felles kurs for faglig samhandling som skal utgjøre det nyskapende innholdet i Akset. Nye fagnettverk ble etablert på tvers av virksomheter. Man har valgt å ta utgangspunkt i ideene til den australske professoren Anne Bamford ved University of Arts i London. Hun har kartlagt hvor viktig kunst og kultur er for læringseffekten i skolen (se note 2 nederst i artikkelen). 

For skoleåret 2016/17 er det avtalt ti treffpunkter for faglige samarbeidsgrupper med ulike fokusnivå etter kompetanse og motivasjon. Noen vil for eksempel velge samarbeid om praktisk bruk av felles rom og utstyr, mens andre velger konkrete prosjekter, både tverrfaglige og større utviklingsprosjekter. Gruppene er fordelt på sju fagområder med maks fem-seks personer per gruppe i tråd med Bamfords ideer.

Etter åpningsarrangementet har flere grupper valgt å bygge videre på samarbeidet fra myldreforestillingen. Det nye bygget åpner opp for spennende muligheter for internframvisninger for hele Akset, for eksempel i kultursalen, Black Box, i amfiet i uteområdene eller i den store kantinen der elever fra ungdomsskolen og videregående har felles spisepause. Her er det også planlagt en mobilscene.

Petter Skjervold, rektor ved Inderøy videregående skole, gir uttrykk for at han er spent på samarbeidet. Ansatte gir uttrykk for at det er givende å bli kjent med nye kolleger fra andre virksomheter, og elever har også hatt utbytte av å samarbeide på tvers, der de minste har fått nye rollemodeller blant elevene fra videregående skole. Samtidig har man erfart at samspillet i aldersspennet 6–19 år har vært givende ved at de eldste elevene har lært å ha ansvar for de yngste og ta vare på dem.

I løpet av en toårsperiode vil nye ideer og samarbeidsformer prøves ut for å utvikle en felles kultur og identitet i Akset. Ansatte skal få faglige utviklingsmuligheter i fagnettverkene, bli bedre kjent med de andre skoleslagene, og man vil også utnytte den samlede fagkompetansen bedre gjennom en ressurspool. Den tette koblingen mellom skolene og de tre kulturelle virksomhetene vil bidra til at kunst og kulturfag blir en naturlig del av et helhetlig oppvekstløp. Samspillet mellom kulturskolen og de andre aktørene i Akset vil også bidra til å løfte kunst- og kulturelle verdier i opplæring, opplevelse og formidling. Akset-modellen skal danne hele og kreative mennesker. En utnyttelse av det samlede fagpotensialet på tvers i Akset kan bidra til positive synergier som gir gladere og mer motiverte elever og en positiv effekt på skoleprestasjonene i alle fag: «Strekker oss – sikter opp – best i lag – som Akset». (se note 3) 

 

  • Marianne Vanem er prosjektleder for Akset kultur- og skolesamfunn

 

Noter:

1) Totalantallet inkluderer rundt 50 elever fra kulturskolen som går på andre barneskoler i Inderøy kommune.

2) Anne Bamford er både lærer, forsker og kunstner og står bak boken «The WOW-factor», en Unesco-rapport som kartlegger hvor viktig kunst og kultur er for lærings-effekten i skolen. I 2010–2011 arbeidet hun på oppdrag fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i Norge. 

3) Fra Akset-sangen, skrevet av Kari Stai.

Powered by Labrador CMS