– Slik planen er blitt, er det pedagogiske ansvaret tydelig plassert hos styrer og pedagogisk leder. Her har politikerne lyttet til profesjonens innspill, og det er veldig bra, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal. Foto: Line Fredheim Storvik

Utdanningsforbundet om ny rammeplan i barnehagene: Politikerne har lyttet

– Nå er det pedagogiske ansvaret tydelig plassert hos styrer og pedagogisk leder, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Forbundet var bekymret da utkastet til ny rammeplan ble lagt fram i fjor høst. De var bekymret over at barnehagelærernes ansvar for det pedagogiske arbeidet, og for å utøve faglig skjønn, ikke var formulert.

– Slik planen er blitt, er det pedagogiske ansvaret tydelig plassert hos styrer og pedagogisk leder. Her har politikerne lyttet til profesjonens innspill, og det er veldig bra, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal ifølge udf.no.

Den nye rammeplanen sier blant annet at styreren er gitt «det daglige ansvaret i barnehagen, pedagogisk, personalmessig og administrativt», og at den pedagogiske lederen er gitt «ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i tråd med godt faglig skjønn».

Det står også at barnehagelærerne skal «lede planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen» i tråd med barnehageloven.

Eiers juridiske ansvar

Handal er også glad for at rammeplanen er tydelig på at det er barnehageeier som har det juridiske ansvaret for kvaliteten i tilbudet.

– Det er positivt at eiers ansvar tydeliggjøres i den nye rammeplanen. Vi ønsker ansvarlige eiere som tar grep for å sikre at barnehagen drives i tråd med loven, sier Handal og legger til:

– For at barnehagebarna skal få et best mulig tilbud er det viktig at det faglige og pedagogiske ansvar ligger hos de med faglig kompetanse som møter barna i det daglige. Dette er nå ivaretatt.

 

Lekens egenverdi

For Utdanningsforbundet har det vært viktig at den nordiske barnehagetradisjonen og lekens betydning blir ivaretatt i den nye rammeplanen. Modellen står seg, og omsorg, lek, læring og danning er fortsatt grunnelementene i den norske barnehagen.

– Jeg er spesielt glad for at lekens egenverdi, og lekens sentrale plass i barnehagens pedagogiske virksomhet, fortsatt er eksplisitt formulert. Det er flott at vi har et storting og et samfunn som vet å verdsette det barn selv synes er viktigst, sier Handal.

Rammeplanen sier blant annet at «Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes». I introduksjonen til barnehagens sju fagområder står det at «Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene».

 

Powered by Labrador CMS