VALG 2019

Hvis den påtroppende lederen for Utdanningsforbundet Viken fikk bestemme for en dag villa han sikret en god og pedagogisk forsvarlig gruppestørrelse i skolen. Foto: Hans Skjong

– Sosial utjevning blir vanskeligere med ny pc-ordning

Leder av Utdanningsforbundet Buskerud er bekymret for hva den nye ordningen med elev-eid PC vil føre til.

Publisert

– Hvilke utfordringer er de største i barnehage- og skolesektoren i Buskerud?

– Kommunene har et ulikt økonomisk handlingsrom, og ulike partier er i posisjon, så utfordringene er ulike fra sted til sted. En gjenganger er likevel mangelen på kvalifiserte lærere i skolen. Oppfølging av pedagognormen og bemanningsnormen i barnehagene og inngåelse av tariffavtaler i private barnehager er også oppgaver som har krevd mye av oss. Og det har også vist seg som utfordrende å få til gode samarbeidsarenaer med tanke på fagfornyelsen. En av årsakene har vært knappe tidsfrister og mange andre arbeidsoppgaver som skal gjøres. Dette er et arbeid som krever tid, og som krever medvirkning fra hele profesjonen. Dessuten er lærere som blir utsatt for psykisk og fysisk vold på sin arbeidsplass er i likhet med resten av landet også en utfordring for oss.

– Hva er de viktigste sakene for dere i valget 2019?

VALG 2019

Navn: Johannes Bjørset Aagaard (54)

Verv: Fylkesleder i Utdanningsforbundet Buskerud. Fra 1. august tiltrer han som fylkesleder i det nye storfylket Viken.

– Kvalifiserte lærere i skolen, rekruttere og beholde barnehagelærere og hindre vold og trusler mot lærere.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest forbanna?

– Behandling av og vedtak når det gjelder ordningen med elev-eid PC som blir innført i nye Viken fylkeskommune. Jeg mener at sosial utjevning blir vanskeligere med ordningen. Den økonomiske byrden legges på elevene. Det fører til at spennet i utstyr i en klasse kan variere mellom den dyreste Apple-modellen til den enkleste PC. Ulik PC og Mac vil begrense opplæringen, og gi et dårligere tilbud til elevene. Det blir elevenes ansvar å sørge for at datamaskinene er oppdatert med det som trengs og for at utstyret fungerer. Jeg er bekymret for de konsekvenser det gir når elevene ikke har oppdatert utstyr og for at dette vil gå utover kvaliteten på opplæringen. Jeg er bekymret for arbeidshverdagen til lærerne som må forholde seg til forskjellig digitalt utstyr i hver klasse, og de ressurser og tid det tar å sette seg inn i og håndtere denne forskjelligheten.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Vedtak om skolebygging der dette er et behov, og vedtak om en ressursfordeling som gjenspeiler de reelle behovene i skoler og barnehager. Nasjonalt er det normen for lærertetthet som har gjort meg mest glad.

– Hvilke har vært de viktigste politiske sakene for dere de siste fire årene?

– Opplæringslovens paragraf 9A og fagfornyelsen har vært viktige saker for oss. Arbeidstid i skole og barnehage har også vært av stor betydning, og det å opprettholde og sikre et bredt skoletilbud i Buskerud fylkeskommune. Miljøhensyn og bærekraftig utvikling blir stadig mer prioritert.

– Hvilken seier har vært den største?

– Norm for lærertetthet.

– Hvilket vedtak skulle du helst reversert?

– Vedtakene knyttet til innsparingstiltak i fylkeskommunen. Noen av disse rammet skolene betydelig, ved blant annet øking av klassetallet i enkelte programfag.

– Hvis du var fylkesordfører/ordfører for en dag, hva ville du gjort?

– Jeg ville sikret en god og pedagogisk forsvarlig gruppestørrelse i skolen, og etterlevelse av pedagognormen i barnehagene. Jeg ville innført inntaksordninger som gir alle elever likeverdige muligheter til å velge utdanningsprogram og skole ut fra evner og interesser, og sikret elever med særskilte behov lærere med spesialpedagogisk kompetanse.

Vi har snakket med ledere av store lokallag landet over og med fylkesledere i Utdanningsforbundet. Alle intervjuene finner du her

Powered by Labrador CMS