Myrer Kanvas-barnehage og 100meterskogen barnehage ligger i samme bydel.

Oslo kommune tar private barnehager for lovbrudd – leier selv ut lokaler til langt høyere pris

Oslo kommune krever å få tilbake penger fra private barnehageeiere grunnet for høye husleiepriser. Men kommunen kan kreve dobbelt så mye i leie når de selv leier ut barnehagelokaler.

Publisert

– Her er soveskuret, sier Katrine Ringvold og peker ut gjennom vinduet.

Hun er daglig leder i Myrer Kanvas-barnehage, en barnehage med rundt 50 barn som ligger i bydel Nordre Aker i Oslo.

Hun forteller at da det begynte å lekke gjennom taket på skuret, inn på barna som sov i vognene, var det Stiftelsen Kanvas som fikk reparert det. Kanvas driver over 60 barnehager over hele landet.

– Det er også Kanvas som har laget glasstak der ute, for lysets del, sier Ringvold.

Hun viser vei over de blå linoleumsgulvene, forbi vinduer der noen er flere tiår gamle. Hun sier det er en del utfordringer med bygget, hvor den ene delen er veldig gammel, mens den andre er nokså ny.

– Vaktmesteren til Kanvas er heldigvis raskt på pletten hvis vi trenger hjelp til noe, sier Ringvold.

Men det er ikke Kanvas som eier bygget. Det gjør Oslo kommune. Gjennom det kommunale foretaket Omsorgsbygg leier kommunen ut eiendommen til Stiftelsen Kanvas.

Prislappen er 1,4 millioner kroner i året.

Myrer Kanvas-barnehage. Foto: Jørgen Jelstad.

Pengekrav grunnet høy husleie

De siste årene har Oslo kommune hatt flere økonomiske tilsyn med private barnehager. Flere er ilagt krav om tilbakebetaling av penger fordi kommunen mener de har brutt barnehageloven med for høye husleiepriser.

I samme bydel som Myrer Kanvas-barnehage ligger 100meterskogen barnehage. Den er av tilsvarende størrelse, men driftes gjennom et aksjeselskap. Driveren eier eiendommen personlig og leier dermed ut til seg selv. I 2018 betalte barnehagen 1,2 millioner kroner i husleie.

Etter tilsyn krever nå kommunen at eieren tilbakebetaler en halv million kroner i for høy husleie for årene 2015 og 2016. Saken er klaget inn til Fylkesmannen. Men selv leier altså Oslo kommune ut en tilsvarende stor barnehage i samme bydel til enda høyere pris.

Langt dyrere enn de private

Omsorgsbygg har ansvaret for utleie av barnehageeiendommene til Oslo kommune. Utdanning har fått innsyn i husleieprisene for de 360 barnehagene. Omsorgsbygg fikk inn 527 millioner kroner i husleie fra barnehagene i 2019.

I all hovedsak leier Oslos egne kommunale barnehager eiendommene. Men noen av eiendommene leies ut til private drivere, som Kanvas.

For 148 av barnehagene fakturerer Omsorgsbygg en husleie på over én million kroner. Gjennomsnittsprisen for disse er nesten 30.000 kroner per barn.

Til sammenligning er det rundt tre tusen private barnehager i hele Norge. Under 20 av dem har husleie på over 30.000 kroner per barn, åtte av dem i Oslo. To av disse er det Omsorgsbygg som leier ut.

– I kommuner med edruelige priser ligger husleien på 5–8 prosent av omsetningen. Det er selvsagt avhengig av tilstanden på bygget, men prisene ligger i det sjiktet for at det skal gå greit rundt økonomisk, sier Dag Braanaas, økonomisjef i Kanvas.

Husleien i Myrer Kanvas-barnehage utgjør over 15 prosent av omsetningen i barnehagen. Det samme gjelder tre andre barnehageeiendommer Kanvas leier av Oslo kommune gjennom Omsorgsbygg.

Braanaas sier barnehagen er rehabilitert og bygget om, noe som har vært priset inn i husleien. Men det er nå en stund siden, og kapitaltilskuddene som skal gå til slike utgifter, blir lavere med årene. Den høye husleien gjør da at det ikke lenger er så lett å få økonomien til å gå rundt.

– Vi er i dialog med Oslo kommune om at husleien må sees i forhold til kapitaltilskudd, som nå er på laveste sats, sier Braanaas.

Myrer Kanvas-barnehage. Foto: Jørgen Jelstad.

50.000 kroner per barn

100meterskogen barnehage og Bolteløkka barnehage er blant de private barnehagene som har fått tilbakebetalingskrav fra kommunen på grunn av høye husleier. Husleieprisen har da vært rundt 25.000 kroner per barn.

Kommunale Omsorgsbygg har mer enn 50 barnehager hvor husleien er over 30.000 kroner per barn. Noen over 50.000 kroner per barn, mer enn dobbelt så mye som kommunen selv mener er brudd på barnehageloven for private eiere.

Husleier på opp mot 50.000 per barn er svært høyt, og vesentlig over andre leieforhold vi er kjent med.

Atle Hørlyk i Læringsverkstedet

– Husleier på opp mot 50.000 per barn er svært høyt, og vesentlig over andre leieforhold vi er kjent med, skriver Atle Hørlyk, økonomidirektør i Læringsverkstedet, i en e-post.

De er landets største private barnehagekjede. I all hovedsak eier de eiendommene selv og opererer ikke med husleier.

– Det er nokså illustrerende for kommunenes dobbeltrolle at Oslo kommune som aktør kan ta høyere leie enn hva de som tilsynsmyndighet godkjenner, skriver Hørlyk.

Kristin Voldsnes, divisjonsdirektør i Norlandia Barnehagene, sier man i dag vet lite om hvor mye penger kommunene bruker på barnehageeiendommene sine.

– I de kommuner der vi vet noe om kommunale barnehagers eiendomsutgifter, har det vist seg at kommunene ofte har betydelig høyere kostnader til eiendom og drift enn private barnehager har, skriver hun i en e-post.

Her er tre eksempler på husleiepriser Omsorgsbygg fakturerer for barnehager de leier ut til sin egen eier, Oslo kommune:

Viser til høye kostnader

Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo analyserte leienivåene for private barnehager for 2015. Gjennomsnittsprisen var rundt 16.000 kroner per barn i Oslo. I økonomiske tilsyn har kommunen akseptert husleier som er 25 prosent høyere enn gjennomsnittet, noe som innebærer en maksimal leie på rundt 20.000 kroner per barn. Men Oslo kommune fakturerer i flere tilfeller dobbelt så høy husleie for sine barnehagelokaler.

– Omsorgsbygg praktiserer kostnadsdekkende husleie. Husleien gjenspeiler det det koster å bygge og bruke eiendom for kommunen, skriver Henning Dalgrav Olsvold, seksjonssjef i Omsorgsbygg, i en e-post.

Han sier husleien består av en kapitalleie som nedbetales i løpet av leieperioden, i tillegg til en leie som dekker kostnadene for forvaltning, drift og vedlikehold.

– Derfor vil det være store forskjeller i husleie mellom en ny barnehage og en eldre barnehage med enkel teknisk infrastruktur, skriver Olsvold.

«Helt naturlige forklaringer»

Utdanning har bedt om et intervju med byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen, men byråden har ikke svart på spørsmålene. Isteden kom svar fra fungerende seksjonssjef Jon Stranger.

– Det er riktig at det i noen tilfeller er høyere husleiepriser på kommunale barnehager enn private. Dette har imidlertid helt naturlige forklaringer, svarer Jon Stranger via e-post.

Han mener forskjellene kan skyldes at kommunale barnehager kan ha høyere kvalitet, at de inkluderer areal til barn med særskilte behov eller at de har høyere utbyggingskostnader grunnet beliggenhet.

– Kommunen har et annet ansvar enn de private barnehagene når det gjelder å sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet over hele byen, skriver Stranger.

Han sier det knytter seg spesielle forhold til noen av barnehagene med høyest kostnader, som særskilt dyre tomteområder, utbygging av verneverdige bygg eller at barnetallene er høyere enn det som kommer fram.

Du kan lese hele svaret fra Stranger til slutt i saken.

Betaler for vedlikehold selv

Kanvas eier ofte barnehageeiendommene selv, og da betaler de ikke husleie. Økonomisjefen understreker at de derfor har råd til å drive enkelte barnehager med høy husleie, og at de underskrev husleiekontraktene med Omsorgsbygg fullt klar over kostnaden.

– Tilbudet til barna påvirkes ikke av husleien i den respektive barnehagen. Vi har samme tilbud til alle barn, sier Braanaas.

De leier barnehageeiendom av flere kommuner, og de har flere ganger erfart at kommunene ikke har penger til vedlikehold og oppgraderinger tross høye husleier.

– Det har derfor skjedd flere ganger at vi har betalt for dette selv, sier Braanaas.

Gjør det selv

I Myrer Kanvas-barnehage i Oslo løper barna langs gjerdet som skiller parkeringen fra barnehagen. Barnehagen har noen plasser der til ansatte eller til foreldre som leverer og henter.

– Om vinteren skal Omsorgsbygg måke snø på parkeringen, men det har de ikke gjort. I fjor måtte vi ordne det selv gjennom en avtale med borettslaget her, sier daglig leder Katrine Ringvold.

Henning Dalgrav Olsvold i Omsorgsbygg svarer at parkeringsplassen ikke fremkommer i brøytekartet de har for eiendommen, og at han ikke kjenner til dette forholdet. Noen reparasjon av soveskuret kjenner han heller ikke til.

– Leietakers ansvar reguleres i husleieavtalen. Som regel har leietaker ansvar for indre vedlikehold av leieobjektet i våre avtaler med private leietakere, skriver Olsvold i en e-post.

I den gamle delen av barnehagen spiser barna varm focaccia fra kokken som er innom en gang i uka.

– Her skal det legges varmekabler nå, sier Ringvold.

Hun stryker hånden gjennom luften som om hun klapper gulvet.

– Kanvas ordner med det, sier hun.

Her er hele svaret fra Oslo kommune

Svarene er gitt av fungerende seksjonssjef i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, Jon Stranger.

– Gjennom tilsyn dømmer Oslo kommune private eiere til å tilbakebetale store beløp fordi de, ifølge kommunen, bryter barnehageloven med for høye husleier. Samtidig opererer kommunen selv med langt høyere husleiepriser for egne barnehager. Hvordan vurderer dere det?

– Kommunen har et annet ansvar enn de private barnehagene når det gjelder å sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet over hele byen og for å sikre nok kapasitet når barn i barnehagealder plutselig svinger/øker. Det er riktig at det i noen tilfeller er høyere husleiepriser på kommunale barnehager enn private. Dette har imidlertid helt naturlige forklaringer, og er ikke et uttrykk for at kommunen nedprioriterer driften av de kommunale barnehagene Kostnadsforskjeller mellom kommunale og private barnehager kan for eksempel skyldes at kommunale barnehager kan ha høyere kvalitet enn private barnehager, kan inkludere areal til barn med særskilte behov som private barnehager normalt ikke prioriterer, ha høyere utbyggingskostnader grunnet vanskelig plassering (private barnehager kan eksempelvis velge «enklere» tomter/plassering).

– Fra hvilket budsjett tas husleiekostnadene? Ville lavere husleiepriser gitt mer penger til å bruke på barna i barnehagene?

– Det blir feil å påstå at husleieprisene har noe å si for hvor mye penger som går til barna og dermed kvaliteten i barnehagen. Oslo kommune satser på kvalitet i de kommunale barnehagene, både gjennom økt satsing på kvalifisert personal og gjennom gode barnehagebygg. Det er i utgangspunktet ikke slik at de kommunale barnehagene ville fått tilført økte midler hvis husleiekostnadene gikk ned. I Oslo kommune settes det av husleiemidler til bydelene i tråd med de faktiske utgiftene. Når det gjelder driftsmidler til de kommunale barnehagene så inngår de i rammetildelingen til bydelene og det er opp til bydelene å prioritere de kommunale barnehagene innenfor den rammen bydelen har blitt tildelt for å løse alle bydelens oppgaver.

– Hvis private barnehageeiere hadde bygget og driftet like dyrt som Omsorgsbygg gjør i mange tilfeller, ville kommunen da akseptert at de hadde husleier på 30-70 000 kroner per barn (noe som gjelder over 50 av Omsorgsbyggs barnehager)?

– Listen som Utdanning presenterer tar dessverre ikke innover seg at det knytter seg spesielle forhold ved samtlige åtte barnehager øverst på listen. For eksempel Nedre Fossum gård (inneholder fasiliteter til kultursal og helsestasjon), Berg gård (stor barnehage som midlertidig har færre barn å dele investeringen på), Kilden barnehage (ble etablert høsten 2018 og var ikke full per 15.12.2018 som tallene til journalisten er basert på – men per 15.12.2019 er barnetallet omtrent doblet*), Hausmansgate barnehage (etablert i et verneverdig bygg). Sørenga barnehage – en del av utbyggingsavtalen for hele Sørengaområdet og et av Norges absolutt dyreste tomteområder, men Oslo kommune må allikevel sikre barnehagekapasitet her. Strekkoden barnehage en del av utbyggingsavtalen for hele Bjørvikaområdet og et av Norges absolutt dyreste tomteområder, men Oslo kommune må allikevel sikre barnehagekapasitet her.

*Barnetallet i Kilden barnehage er oppdatert i oversikten og doblet etter at dette svaret kom.

Powered by Labrador CMS