Jørn-Tommy Schelderup, administrererende direktør PBL.

Gode ordninger for ansatte er en grunnleggende kvalitet for barnehagesektoren

Debatt: Årets hovedoppgjør er svært krevende for mange private barnehager.

Publisert

I et innlegg i Utdanningsnytt gjør Rune Hoff Johannessen, Bjarne Stenersen og Bente Seierstad et forsøk på å snu virkeligheten på hodet.

For PBL er det viktig at private barnehager kan tilby ansatte like gode lønns- og pensjonsbetingelser som ansatte i kommunale barnehager har.

Det er helt grunnleggende for oss at våre medlemsbarnehager skal gi ansatte gode betingelser. Dette er en kvalitet som kjennetegner barnehagesektoren og som vi er stolte av.

I august ble det imidlertid brudd i forhandlingene om ny hovedavtale og ny hovedtariffavtale mellom PBL på den ene siden, og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på den andre.

Fagforeningene brøt forhandlingene da det var for stor avstand mellom krav og tilbud til at det syntes realistisk med en enighet uten mekling.

Les også: Uenighet om pensjon – oppgjøret i private barnehager går til mekling

I ettertid har fagforeningene i sine egne kanaler gitt uttrykk for at PBL har gjort seg skyld i løftebrudd. Denne fremstillingen gjentar nå Johannessen, Stenersen og Seierstad ukritisk.

Det er riktig at vi i forbindelse med enigheten om Barnehagepensjon i 2019 hadde punkter i protokollen der vi tegnet opp en ønsket vei videre for AFP.

Men det lå noen forutsetninger til grunn for denne enigheten. For det første skulle vi forhandle om AFP-spørsmålet etter at AFP-partene i privat sektor har avtalt fremtidig løsning. For det andre skulle endringer skje innenfor gjeldende kostnadsramme for arbeidsgiver.

Ingen av disse forutsetningene er per i dag til stede:

  • Stortinget har fra i år kuttet pensjonstilskuddet til private barnehager med flere hundre millioner kroner, noe som har satt den økonomiske bærekraften i sektoren på prøve.
  • 53 prosent av medlemmene våre får ikke dekket sine pensjonskostnader gjennom pensjonstilskuddet i 2022.
  • Fremtidig AFP i andre private virksomheter har vært oppe til diskusjon flere ganger, men en løsning lar fortsatt vente på seg.

I en slik situasjon vil det være direkte uansvarlig av PBL å pålegge medlemsbarnehagene en ekstraregning på 1,4 milliarder kroner i engangskostnad til en fellesordning ingen kjenner fremtiden til.

Årets hovedoppgjør er svært krevende for mange private barnehager.

I skrivende stund ser kommuneoppgjøret, som omfatter det store flertallet av landets kommunale barnehager, ut til å få en ramme på 3,84 prosent. Overført til PBL-området vil en tilsvarende lønnsøkning utgjøre 232 millioner kroner i «friske penger», altså når overheng og lønnsglidning er trukket ifra.

Totalt har fagforeningene fremsatt krav som vil påføre barnehagene kostnader på 1,6 milliarder kroner mer enn dette.

De anslåtte kostnadene for kravene er:

  • Lønnsøkning 2022 (KS-rammen): 232 mill. kr.
  • Redusert ansatt-trekk, Barnehagepensjon: 121 mill. kr.
  • Økte kostnader AFP: 98 mill. kr.
  • Engangskostnad, flytting av AFP: 1.413 mill. kr.
  • Kompensasjoner og øvrige krav: Ukjent kostnadsbilde.

... den økonomiske situasjonen for private barnehager er mer utfordrende enn kanskje noen gang før.

Dette skjer i en situasjon der den økonomiske situasjonen for private barnehager er mer utfordrende enn kanskje noen gang før.

I 2020 var samlet årsresultat i sektoren – fratrukket enkeltpersonsforetakene – på 385 millioner kroner. I 2022 har Stortinget kuttet pensjonspåslaget i driftstilskuddet med om lag 400 millioner kroner. Fra 2024 vil dette kuttet øke til 600 millioner kroner.

I tillegg vil Stortingets krav om at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt, påføre sektoren minst 100 millioner kroner i ekstra administrasjonskostnader i 2022, pluss et ukjent antall millioner kroner hvert år fremover.

Allerede er veldig mange medlemsbarnehager i en svært presset situasjon. Hver uke blir vi kontaktet av barnehager som er usikre på om de har noen fremtid. Derfor er årets oppgjør svært krevende, allerede innenfor rammen av frontfaget.

Når fagforeningene fremsatte krav som utløser kostnader mangedobbelt av dette, var det ikke unaturlig at det ble brudd.

Det ingen ønsker seg, er at vi over tid skal få et A-lag og et B-lag i barnehagesektoren. Derfor håper vi at private barnehager fortsatt skal være i stand til å gi konkurransedyktige vilkår for de ansatte.

Konkurransedyktige vilkår inkluderer selvfølgelig en god pensjon. Det har vi, sammen med fagforeningene, lagt et fantastisk grunnlag for gjennom Barnehagepensjon.

Jeg har veldig god tro på at vi også skal få på plass også den siste biten i puslespillet. Men det må skje ved klokskap og gjennom grundige prosesser. Ikke gjennom å ødelegge den siste rest av økonomisk bærekraft i sektoren.

Powered by Labrador CMS