Kanvas vil ha utbytteforbud for private barnehager

Regjeringen vil verne de ideelle driverne, men de ideelle selv er sterkt kritiske til regjeringens finansieringsforslag. 

Publisert Sist oppdatert

– Vi er oppriktig bekymret for den videre utviklingen i barnehagesektoren, skriver stiftelsen Kanvas i sitt høringsinnspill.

Bakgrunnen er at regjeringen før nyttår sendte et forslag til omfattende endringer i barnehageloven på høring. Endringene handler om hvordan de private barnehagene skal styres og finansieres.

Regjeringen ønsker å gi kommunene mer makt over den private barnehagesektoren, blant annet gjennom å gi kommunene mer styring med hvordan driftstilskuddene beregnes, og gjennom å gi dem mulighet til å kutte i private barnehageplasser.

Det har gjennom flere år vært en opphetet debatt om utviklingen i den private barnehagesektoren, hvor en rekke mediesaker har vist hvordan barnehageeiere har tjente store summer på drift og salg av barnehager og tilhørende eiendommer.

De foreslåtte endringene i lovverket har kommet som en reaksjon på hvordan flere kommersielle barnehagekjeder har blitt virksomheter med milliarder av kroner i omsetning.

Fristen for høringen var 1. februar, og det har kommet over 3600 høringsinnspill

Ifølge barnehage.no er det ny rekord for Kunnskapsdepartementet. 

Dagens regjering har vært tydelige på at de ønsker å verne om de ideelle driverne av barnehager.

– Vi er den første regjeringen som eksplisitt sier at vi vil styrke de ideelle barnehagene og de enkeltstående barnehagenes posisjon. Vi skal gjøre det lettere økonomisk å drive disse barnehagene, sa statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Halvard Hølleland (Ap), høsten 2022.

Nå møter de sterk motstand fra mange av de ideelle driverne de ønsker å styrke.

– Det er vanskelig å se hvordan tiltakene som regjeringen foreslår vil bedre kvaliteten i tilbudet til barna og utjevne sosiale forskjeller, sier Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas, i en pressemelding.

Ønsker utbytteforbud

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse, noe som innebærer at de driver på ideelt grunnlag uten å kunne ta ut fortjeneste fra driften. De driver 65 barnehager fordelt på 12 kommuner. 

I sitt høringsinnspill tar Kanvas nå til orde for et utbytteforbud, hvor de skriver: 

«Kanvas ønsker at det innføres et forbud mot utbytte i barnehagesektoren, fordi vi ønsker at midlene i sektoren skal komme barna i barnehagen til gode. Et forbud mot utbytte vil bidra til tillit mellom kommunen og de private barnehagene, slik at fokus kan flyttes fra å begrense mulighet for utbytte til å heve kvaliteten i barnehagesektoren.»

Men ut over dette, er Kanvas svært kritisk til flere av de foreslåtte endringene, blant annet forslaget om å gi kommunene mer styring over hvordan tilskuddene skal beregnes. Kanvas mener dette ikke vil løse problemene de mener ligger i dagens system:

«Dagens tilskuddsordning, som baserer seg på kommunens egne barnehagekostnader, motiverer kommunene til å spare penger på egne barnehager, for dermed å betale mindre i tilskudd til private barnehager. Vi har sett flere eksempler på at dette skjer i kommuner med dårlig økonomi,» skriver Kanvas. 

– Dramatisk

Mange aktører i den private barnehagesektoren har ropt varsku om vanskelige økonomiske tider etter at regjeringen har strammet inn på tilskuddene til de private, blant annet gjennom et omstridt kutt i pensjonstilskuddet.

I fjor høst varslet Kanvas at de måtte skrote sin egen målsetting om 50 prosent barnehagelærere i alle barnehager, et mål de har gjennomført i flere år. Bakgrunnen var at kuttene i finansieringen fra regjeringen hadde ført til underskudd på totalt over 30 millioner kroner for stiftelsen de siste to årene.

– Det er så dramatisk at vi ikke så noen annen løsning enn å gå til et skritt som vi absolutt ikke har lyst til. Kanvas har helt siden 2011 frontet behovet for en høyere andel barnehagelærere. Og vi har levd det ut i praksis i våre barnehager. Nå kan vi ikke fortsette fordi tilskuddene ikke tillater det. Jeg synes det er veldig leit, sa  Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas, den gang.

Her finner du hele høringsnotatet med regjeringens forslag til endringer i barnehageloven.

36 av 65 barnehager i minus

I høringsinnspillet skriver Kanvas at de hadde et underskudd på nesten 22 millioner kroner i 2022.

«Underskuddet skyldes hovedsakelig kuttet i pensjonstilskuddet og generelt høye personalkostnader i forhold til inntekt. Men også høye kommunale husleier, i kombinasjon med lavt kapitaltilskudd, bidrar til underskuddet,» skriver de.

I 2024 forventer Kanvas at 36 av 65 barnehager vil gå i minus.

– Et nytt lovverk må sørge for at ambisjonsnivået for bemanning i sektoren er finansiert i både kommunale og private barnehager, på tvers av alle landets kommuner. Det må tydelig komme frem hvordan et nytt lovverk skal styrke kvaliteten i barnehagetilbudet. Dette vil også bidra til rekruttering til barnehagelæreryrket, sier Ullmann i pressemeldingen.

Motstand fra ideelle

Flere ideelle barnehagedrivere har levert høringsinnspill som radbrekker regjeringens forslag til endringer. Mobarn, et foreldreeid ideelt samvirkeforetak som eier 12 barnehager, mener konsekvensene av de foreslåtte endringene vil være en utarming av private barnehager.

«Slik dette forslaget fremlegges er likeverdig behandling av kommunale og private barnehager avsluttet, og konsekvenser er økt forskjellsbehandling og svekket forutsigbarhet,» skriver Mobarn i sitt innspill.

IBID, som er et samvirkeforetak eid av 34 ideelle barnehager, ytrer også bekymring for flere av de foreslåtte endringene:

«IBID er usikker på om endringer i tilskuddssystemet er riktig virkemiddel for å regulere kommersiell sektor. Dersom departementet ønsker å regulere kommersiell sektor vil et forbud mot kommersiell virksomhet være et mer treffsikkert virkemiddel. Vår vurdering er at dagens reguleringer gjennom tilskuddssystemet først og fremst treffer ideell del av sektoren og ikke kommersiell del slik de var tenkt,» skriver Bjarne Stenersen, daglig leder i IBID SA, i deres høringsinnspill.

Hovedorganisasjonen Virke organiserer rundt 100 ideelle barnehager, og de er også negative til de flere av de foreslåtte endringene i finansieringsordningen.

«Virke er bekymret for at departementets forslag legger opp til en for stor skjønnsutøvelse i den enkelte kommune og etterlyser en mer tydelig nasjonal innrammingskriver de.

Barnehagenettverket IKO, som organiserer flere menighets- og organisasjonsbarnehager, er også kritiske.

«Det finnes ingen insentiver i høringsforslagene for at ideelle barnehager skal fortsette å være ideelle. Det eneste insentivet i dag, er skattefritaket for ideelle organisasjoner. På grunn av fraværet av forslag som fremmer ideelle barnehager, feiler høringsforslagene i å oppfylle regjeringens politikk,» skriver IKO i sitt høringsinnspill.

Powered by Labrador CMS