Godt nok smittevern for barn i barnehagen?

Debatt. Dersom barn har rett til den samme beskyttelsen som voksne, bør debatten belyse hvordan barnehagene kan tilby et like trygt og smittevernfaglig godt tilbud som voksne har i sin hverdag.

Publisert Sist oppdatert

Barnehagetilbud i Koronatider er et unntak fra gjeldende smittevernbestemmelser. Når situasjonen er kritisk og samfunnet her behov for kritisk personell, kan det være betimelig å spørre seg om små barn har samme rett til smittevern som oss voksne?

Hovedbegrunnelsen for å stenge barnehager og skoler er bestemmelser i smittevernloven; å hindre spredning av Covid 19 – Korona. Det ble samtidig gjort et unntak for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn i utsatte livssituasjoner. Hvordan ivaretar vi smittevernet når barnehager holder åpent?

Barnehagen opplever at en del foreldre som kommer inn under kategorien samfunnskritisk personell, utrykker bekymring i forhold til om det smittevernfaglig er trygt å sende barna til barnehagen.

Hvordan skal en holde avstand? Hvordan sikre at det nyses i armen? Når er lette forkjølelses symptomer hos et barn, grunn nok til å holde det hjemme? Foreldre uttrykker bekymring i forhold til at noen må forlate en arbeidsplass av smittevernhensyn, samtidig som barn skal sendes til gruppesamvær i barnehagen.

I barnehagene skal vi forsikre foreldre om at det barnehagetilbudet vi gir, er et tilbud som er trygt smittevernfaglig. Barnehagene har interne rutiner om håndvask og avstand. Samtidig er det ingen nasjonale føringer for hvor store gruppene skal være og hvilken bemanning som skal til. Regjeringen anbefaler ikke større grupper enn 5, innen idretten. Er dette en føring som også gjelder for barn i barnehagen?

Hvordan barnehagepersonell ivaretas i kommunene ut fra sitt viktige oppdrag, kommer ulikt til uttrykk rundt om i landet. Når barnehagepersonell blir beordret til andre oppgaver i kommunene, samtidig som de skal sikre et trygt tilbud til barn, kan en stille spørsmål ved hvordan smittevernet for barn i barnehagen sikres.

Eksempelvis kan en barnehageansatt bli beordret til å være karantenevakt på en flyplass den ene dagen, for så å gå i barnehagen den andre dagen. Dette blir gjort med bakgrunn i at kommunelegen vurderer dette til å ikke utgjøre en vesentlig smittefare. Hva er vesentlig? Dette kan tolkes som et signal om at vi tåler en viss grad av risiko for smitte av barna i barnehagen.

Jeg tenker det er grunn til å se på om vi som samfunn kan tåle at barn ikke skal smittes - vesentlig. Barns rettigheter i henhold til smittevern kan i et slikt perspektiv sees på som en kalkulert risiko vi som samfunn er villige til å ta. Når det nå også dokumenteres at spedbarn/små barn blir syke av Korona i Norge (VG, 01.04.20), kan det virke som hendelser som kommer noe overraskende. Foreldre til små barn uttrykker og at det faktum at også barn kan bli syke av Korona, ikke er kommet godt nok frem (VG, 02.04.20).

Korona debatten i media har i stor grad vært knyttet til problemstillinger som: Er barn smittebærere? Blir barn syke av Korona? Hvor syke blir de egentlig? Det er interessant å se på hvorfor er dette relevante spørsmål å stille i en smittevernsammenheng. Det kan være et uttrykk for at det skal vurderes i hvilken grad barn kan utgjøre en smittevernrisiko, for voksne. Dette kan og gi et inntrykk av at barn betraktes som «noe annet» enn voksne, uten at dette «noe» klargjøres.

Vi kan spørre om, hva vi som samfunn mener er godt nok? Når den største delen av befolkningen er hjemme, er det godt nok at barn i barnehagen under en pandemi, ikke blir utsatt for en vesentlig smitte?

Dersom barn har rett til den samme beskyttelsen som voksne, bør debatten belyse hvordan barnehagene kan tilby et like trygt og smittevernfaglig godt tilbud, som voksne har i sin hverdag.