I år kan styrer Åse Nilsen Harestad (t.v.) i Vistestølen barnehage og barnehagesjef Anne Jorunn Bjørkum Leigvold ønske nye barnehagebarn velkommen to ganger hver høst. Ariel Håheim Østhus koser seg på dissen. Foto: Kjetil S. Grønnestad
I år kan styrer Åse Nilsen Harestad (t.v.) i Vistestølen barnehage og barnehagesjef Anne Jorunn Bjørkum Leigvold ønske nye barnehagebarn velkommen to ganger hver høst. Ariel Håheim Østhus koser seg på dissen. Foto: Kjetil S. Grønnestad

Randaberg starter med to barnehageopptak til høsten

Randaberg er en av landets første kommuner med to barnehageopptak. Det kan bety to tilvenningsperioder. De ansatte er positive.

Kommunen vedtok to hovedopptak i november i fjor. De skal gjelde fra 2016.

Denne artikkelen var først publisert i Første steg nr. 1/2016

Hele utgaven leser du elektronisk her

 

 

FAKTA - Rett til plass i barnehage

  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.
  • Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
  • Kommunen skal ha minimum ett opptak i året.
  • Kommunen fastsetter søknadsfristen.

Kilde: Barnehageloven § 12a.

– At Randaberg kommune innfører to årlige hovedopptak for barnehageplass tror jeg blir bra også for oss ansatte, sier Åse Nilsen Harestad, styrer ved Vistestølen barnehage i Randaberg på Jæren.

 

Har nok plasser

En viktig grunn til at Randaberg kan innføre to barnehageopptak i 2016 er at kommunen har nok barnehageplasser. Opptakene vil være 15. august og i november.

– Vi har allerede hatt løpende opptak utenom hovedopptaket. I praksis har alle som har søkt hovedopptaket og ønsket plass fra august, fått barnehageplass i løpet av høsten, sier Anne Jorunn Bjørkum Leigvold, barnehagesjef i Randaberg.

Det gjelder også de som fikk barn etter utgangen av august, og som ikke var omfattet av den lovfesta retten.

 

Tilvenning i fire måneder

Til tross for løpende opptak, har de aller fleste barna startet 15. august. De andre har som regel begynt til ulik tid senere på høsten. Det har betydd at barnehagene har hatt opptil tre til fire tilvennings-perioder hver høst. I Vistestølen barnehage tror styreren at to hovedopptak vil gi dem en litt enklere hverdag.

– Vi vet ikke hvordan dette blir i praksis, men jeg regner med at vi med to hovedopptak får «fredet» høsten for tilvenningsperioder mellom 15. august og november, sier Åse Nilsen Harestad.

Før sommeren har barnehagen et felles informasjonsmøte for nye foreldre. Alt etter hvor mange som vil velge å søke opptak i november, kan det bli aktuelt med et tilsvarende møte om høsten.

 

Trenger flere plasser

Et nytt hovedopptak i november betyr i praksis at Randaberg kommune utvider den lovfesta retten til barnehageplass med to måneder. Alle barn født innen utgangen av oktober får rett til barne-hageplass.

Siden det allerede er et godt tilbud om plass gjennom løpende opptak, forventer ikke Leigvold noen stor økning i antall søknader. I dag har Randabergs 11 barnehager rundt 675 barn. Barnehagesjefen anslår at to hovedopptak vil øke behovet for småbarnsplasser med rundt 20. Det er en økning på kun tre prosent.

 

Gjenåpner to avdelinger

Det er satt av 2,25 millioner i budsjettet for 2016 for å gjennomføre to hovedopptak. Av dette er 1,3 millioner kommet gjennom statsbudsjettet til mer fleksibelt barnehageopptak. Resten dekker Randaberg kommune selv.

Siden det har vært god kapasitet, er det ikke behov for å bygge flere barnehager. Derimot skal to nedlagte avdelinger gjenåpnes for å dekke inn det økte behovet.

 

Mange fordeler

En utvidet rett til barnehageplass er gunstig for foreldrene. Harestad tror ikke det får noen stor betydning for barna og deres pedagogiske opplegg. Den utvida retten gjelder de minste barna. Deres behov i barnehagen er først og fremst trygge relasjoner med voksne og barn.

– De ansattes arbeidsdag blir neppe noe annerledes, med unntak av at det kan bli færre tilvenningsperioder om høsten, sier Harestad.

 

To tilvenningsperioder

Med fleksibelt opptak har de hatt tilvenning i fire måneder; først en ordinær tilvenningsperiode for barn som starter 15. august og deretter nye tilvenningsperioder for nye barn både i september, oktober og november. Med to opptak blir det trolig to tilvenningsperioder i stedet for fire.

To hovedopptak vil gi kommunen litt mer administrativt arbeid, men ikke mer enn at de klarer det innenfor dagens ressurser. Barnehagesjefen tror tilbudet blir svært positivt for kommunen.

– Siden det er så få som tilbyr to barnehageopptak, tror jeg dette blir bra for kommunens omdømme. Det kan få flere barnefamilier til å ville flytte til Randaberg, sier barnehagesjefen.

– Kanskje bidrar den utvida retten til barnehageplass også til litt mindre fødselspress på sykehusets barselavdeling om sommeren? avslutter styreren med et smil.

 

Powered by Labrador CMS