Marianne Borge, Bergen kommune, Britt Holm, Gjørtlervegen barnehage, Kjell-Åge Gotvassli, Universitet Nord, Berit Lian, Utdanningsforbundet, Thomas Moser, Høgskolen Sørøst-Norge, og Hans Jacob Sundby, Læringsverket var ikke enige om pedagogenes plass i forslaget til ny rammeplan.

Barnehagefolk er uenige om kravene til ansatte i ny rammeplan

- De ansattes profesjonalitet får ikke nok oppmerksomhet i forslaget til ny rammeplan, sier Thomas Moser, professor ved HSN. Men barnehageeierne er uenige.

Publisert

Under paneldebatten «Barns læring i barnehagen- hvor går vi?» sist torsdag, ble paneldeltakerne utfordret Konferansen «Barns læring i barnehagen» inneholdt en paneldebatt med barns læring. Den nye rammeplanen ble sett på som det mest aktuelle, og Moser mener at rammeplanen svikter på punktet om kravet til de ansattes profesjonalitet.

– Jeg mener at de pedagogiske kravene til barnehagelærerne er større enn de til skolelærerne. Da synes jeg det er merkelig at i barnehagens mer komplekse situasjon, som krever handling, profesjonalitet og refleksjon, blir ikke den profesjonelle autonomi fremhevet i samme grad som i stortingsmeldingen for skolen, sa han.

 

Ikke intendert

Moser tror likevel ikke at dette var et kalkulert valgt fra departementets side.

– Jeg vil ikke si at det er en intensjon å svekke barnehagelærernes posisjon. Jeg tror heller at det var svært mange interesser å ta hensyn til i dette høringsutkastet. Derfor er det ekstra viktig at departementet får tilbakemelding på dette fra profesjonen selv, sa Moser.

Marianne Boge, seksjonsleder i Bergen kommune, mener derimot forslaget til ny rammeplanen klart sier at profesjonen har betydning.

– Rammeplanen sier at eieren har et helt klart ansvar for det som skal skje i barnehagen. Jeg tolker det som at eiere har et stort ansvar til å se til at rammeplanen blir etterlevd, sa hun.

 

Enklere tilsyn

Hun mener den nye rammeplanen gjør det enklere å føre tilsyn i barnehagene.

– Dette forslaget til rammeplan har mer «skal» enn «bør». Den forrige rammeplanen hadde ganske mye bør. Det var ganske utfordrende, og gjorde at tilsynskvaliteten ble mye vanskeligere. Med ny rammeplan tror jeg «skal-kravene» vil gjøre dette enklere, sa hun.

Hans Jacob Sundby, eier og daglig leder av Læringsverkstedet er enig i at det nye rammeplanforslaget blir enklere å følge:

– Vi er fornøyd med rammeplanen. Jeg opplever også at departementet er mottagelig for nye impulser, slik vi så etter stortingsmelding 19, sier Berit Lian, nestleder i Utdanningsforbundet Trondheim.

– Vi synes presiseringen, og ikke minst forenklingen og forkortingen i det nye forslaget er et bra trekk, sa han.

 

Profesjonens mening viktig

– Etter at stortingsmelding 19 i vår utløste barnehageopprøret fikk jeg trua på at profesjonen er klare til å mobilisere, og si hva vi faktisk er gode på. Jeg er veldig glad for at barndommens egenverdi er blitt fremheva og at lek også er ivaretatt i den ne rammeplanen. Jeg tenker at hvis man skal få implementert dette er det viktig at man tar med profesjonens meninger i det vider arbeidet, sier Berit Lian, nestleder i Utdanningsforbundet Trondheim.

Britt Holm, enhetsleder i Gjørtlevergen barnehage mener rammeplanen først og fremst skal skape like retningslinjer for barnehagene.

– Allerede nå ser vi at barnehagene jobber veldig ulikt, og føringene i rammeplanen er derfor viktig. Og da tenker jeg at det ikke er et spørsmål om ungene lærer, for det gjør de uansett, men hva de skal lære og hvordan de skal lære. Og det er det vi ute i praksisfeltet som skal legge opp til, avslutter hun.

Konferansen «Barns læring i barnehagen» ble arrangert av Dronning Mauds Minne Høgskole»

Powered by Labrador CMS