barnehage
sklie
lek
ettåring

Utdanningsforbundet må øke innsatsen for å gi barnehagene tilstrekkelig og kompetent bemanning

Resolusjon fra konstituerende årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Publisert Sist oppdatert

Økt fokus på bemanningsøkning i barnehagene i Utdanningsforbundets politiske påvirkningsarbeid

I Hurdalsplattformen gikk den sittende regjeringen til valg på at de skulle forbedre bemanningsnormen i barnehage, det har de ikke innfridd. Årsmøtet i Utdanningsforbundet Buskerud mener at arbeidet for økt bemanning bør løftes høyt på landsmøtet, og at innholdet i denne resolusjonen sendes som innspill til saker som skal til landsmøtet i november.

Bemanningsnormen ble innført i 2018, det var en norm barnehagelærere advarte mot, da den ikke gikk langt nok til at det ville føre til en forsvarlig pedagogisk bemanning. Advarslene ble ikke tatt hensyn til, og her er vi nå. Vi har en minimumsnorm som i praksis fungerer som et øvre tak for bemanning og beskrives av barnehagelærere som utilstrekkelig. Det peker seg ut som rotårsak til mange av de systemproblemene vi ser i barnehagene.

Barnehagelærerne ønsker at denne saken blir høyt prioritert av forbundet, for sitt arbeidsmiljø, og fordi det er det som må på plass for å kunne gi alle barn i barnehagen et forsvarlig pedagogisk barnehagetilbud.

Vi mener det er en konsekvens av økende profesjonsbevissthet at dette temaet blir så viktig. Det er flere barnehagelærere som ser og forstår konsekvensene av at vi ikke har gode nok rammer for å støtte, tilrettelegge og veilede barna på en god nok måte.

Den langsiktige ambisjonen fra regjeringen er å øke andelen barnehagelærere til 60%. Det problematiske i dette er at det nettopp ikke er et ledd i en generell oppbemanning. Det er positivt å øke andelen barnehagelærere, men den praktiske konsekvensen av å gjøre det på denne måten er at det i realiteten blir en nedbemanning.

Alle barn vil nyte godt av økt bemanning, men vi som jobber i barnehagen vet at det er spesielt de sårbare barna, de vi i utgangspunktet kan støtte med en forsterket allmennpedagogisk innsats, som vil nyte godt av en økt bemanningsnorm, og de er det mange av. Det er den tidlige innsatsen det snakkes om i festtalene.

Vår arbeidshverdag kan ikke være en kontinuerlig innsats-modus der vi skal veie opp for de manglende ressursene. Det gir åpenbart for store kostnader for oss på individ-nivå å legge vår innsats på bordet som betaling for systemets mangler. Derfor må vi kreve dette, for medlemmene og for ungene.

I fremtiden vil vårt samfunn være avhengige av at alle arbeidstakere står i sitt valgte yrke lenger, gjennomsnittlig avgangsalder for barnehagelærerne er 60 år, normert pensjonsalder er langt høyere. Det vil være en samfunnsmessig gevinst å legge forholdene til rette for at det skal bli mulig å oppnå den normerte pensjonsalderen, og det vil ha stor betydning for den enkeltes pensjon.

Vi bør jobbe for treffsikre livsfasetiltak, men det aller viktigste tiltaket for å oppnå at barnehagelærere står i yrket sitt er en redusert arbeidsbelastning fra den dagen de trer inn i yrket. Ved å arbeide for en økt bemanningsnorm mener vi at det kan oppnås.

Utdanningsforbundet må øke sin innsats for å gi barnehagene tilstrekkelig, kompetent og tilstedeværende bemanning!

Powered by Labrador CMS