– Den nye stortingsmeldingen bør trigge en barnehageopposisjon. Den er et brudd på den norske barnehagetradisjonen, mener nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås.

– Stortingsmeldingen kan være starten på barnehagebarnas første nasjonale prøve

En norm for hvor mye språk en femåring bør kunne er et av tiltakene i den nye stortingsmeldingen om barnehager. Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet tror det kan være starten på barnas første nasjonale prøve.

Bedre overgang fra barnehage til skole er temaet i Stortingsmeldingen Tid for lek og læring. 

Barnehagetiltakene

  • Utarbeide og innføre en språknorm for hva barn bør ha med seg fra barnehagen.
  • Lovfeste kravet om at alle ansatte skal kunne norsk. 
  • Vurdere en lovfestet samarbeidsplikt for barnehage- og skoleeiere.
  • Bedre mulighet for ansatte til faglig oppdatering.
  • Ny rammeplan skal bli tydeligere på at barnehagen har ansvar for et godt språkmiljø og god oppfølgning av minoritetsspråklige.

Kilde: Stortingsmelding 19 (2015–2016) Tid for lek og læring: Bedre innhold i barnehagen

Regjeringen ønsker også et lovfestet krav om at barnehageansatte må snakke godt norsk, og at skolene plikter å samarbeide med barnehagen. Mobbing er også et satsingsområde i meldingen. Utdanningsforbundet har hatt store forventninger til meldingen, og er skuffet over en rekke tiltak.

 

Språknorm

– Vi opplever at regjeringen pakker inn ting i ord som språknorm. Hvordan tenker regjeringen at barnehagene skal gjøre det i praksis uten å sette læringsmål? Snakker vi ikke her om barnas første nasjonale prøve? spør barnehagelærer og nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet. Hun sier nesten alle barnehager har egne førskoletiltak allerede. 92 prosent av barnehagene har, ifølge Utdanningsdirektoratet, rutiner for overgangen mellom barnehage og skole.

Utdanningsforbundet er overrasket over at meldingen ikke sier noe om behovet for flere barnehagelærere.

 

Antall barnehagelærere

– Det er veldig beklagelig at regjeringen legger frem ei stortingsmelding om kvalitet i barnehagen som ikke peker på flere barnehagelærere, sier Hege Valås. Hun sier det ser ut som regjeringen ikke har tatt hensyn til Øie-utvalgets anbefaling om 50 prosent barnehagelærere.

– Regjeringen er opptatt av innhold og kvalitet. Den trekker fram læreren som viktig og helt avgjørende for barns læring i skolen. Da er det rart at den samme regjeringen ikke har samme forventning for barnehagelærerne. Flere barnehagelærere er helt avgjørende for å klare å tolke meldingen og sette tiltakene ut i praksis, påpeker Valås. Hun viser til at Oslo Høyre tidligere har uttalt at de ønsker seg en endring i barnehageloven med læringsmål og et ønske om å teste barna før skolestart.

– Det ser ut som om regjeringen har sett til Oslo Høyre og det gjenspeiler seg sterkt i meldingen, sier Valås. Hun mener også meldingen har for lite fokus på de minste barna.

 

Positive tiltak

Nestlederen sier meldingen også har flere positive sider som viktige tiltak mot mobbing, etter- og videreutdanning og å styrke kvaliteten i barnehagelærerutdanningen. Hun er likevel spent på hvordan arbeidet med ny rammeplan blir.

– Dagens plan ivaretar et bredt læringssyn. Vi trenger ikke en helt ny rammeplan, men en revidering av den som er. Vi frykter vi får en rammeplan som er utarbeidet av byråkratiet og som ikke involverer fagfolk, sier Valås.

 

Barnehageopposisjon

Nestlederen oppfordrer barnehage-lærere i Norge til å engasjere seg.

– Les meldingen, driv påvirknings-arbeid slik at de ansvarlige ser hva dette betyr i praksis. Meldingen bør trigge en barnehageopposisjon. Den er et brudd på den norske barnehagetradisjonen, mener Valås.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener stortingsmeldingen ikke bryter med dagens barnehagetradisjon.

 

Barnas perspektiv

– Dagens rammeplan beskriver hvordan de ansatte skal jobbe, det skal vi beholde, men vi ønsker også å se det fra barnas perspektiv. Derfor har vi i meldingen sagt at rammeplanen skal bli tydeligere på det språklige og sosiale utbyttet. Det er ikke en liste over hva barna skal lære, men en beskrivelse av hva barna skal sitte igjen med, sier kunnskapsministeren.

– Vi har sett til en del av arbeidene som gjøres i barnehagene i Oslo, men vi ønsker ikke individuelle læringsmål i barnehagen, sier Isaksen.

– Regjeringen ønsker en språknorm for femåringene. Utdanningsforbundet spør om vi her snart ser barna første nasjonale prøve?

– Tre ganger nei. Det kommer klart frem i meldingen at vi ikke ønsker å innføre individuelle læringsmål, testing eller kartlegging av alle barn ut fra en mal. Målet er å styrke språkarbeidet, blant annet ved å utarbeide en veiledende språknorm som brukes ut fra faglig skjønn. Hvordan skal vi ellers sikre at barn kan godt norsk bedre enn i dag? svarer Isaksen.

 

Neste stortingsperiode

Kunnskapsministeren sier at de i regjeringserklæringen har sagt at det kommer en bemanningsnorm senest innen 2020.

– Når det gjelder pedagognormen så vil vi oppfylle dagens norm, før vi vurderer å øke til 50 prosent pedagoger. Dette blir en diskusjon for neste stortingsperiode. Jeg er enig med Øie-utvalget i at en god barnehage henger sammen med nok kompetente ansatte, og er ikke uenig i at vi skal ha flere barnehagelærere, sier Isaksen.

Powered by Labrador CMS