Barnehagelærernes plantid må styrkes

Debatt: De rammene barnehagene i dag har, er ikke tilstrekkelige til å sikre gjennomføring av barnehagelærernes planleggingstid.

Publisert

Hvilke oppgaver er det som hører til i plantiden? Eller aller helst, hvilke oppgaver er det som ikke hører til i plantiden? Hvordan får dere organisert avdelingen så det blir mulig med plantiden?Spørsmålene dukker opp på Facebook-sider, det diskuteres på pedagogmøter, og det blir en kilde til konflikt i grenseoppgangen mellom de ulike rollene i barnehagen.

Vi skal vite at det er en fordel at vi barnehagelærere, innenfor gitte rammer, kan definere innholdet i den tiden selv. Plantiden er den tiden du ikke «bare» skal utføre pedagogikk, men planlegge for den, vurdere den og evaluere hvilke endringer i praksis barnet og barnegruppen trenger nå.

Barnehagelærere i kommunale barnehager har avsatt minst 4 timer (SFS 2201 - Arbeidstid barnehage) til planlegging, for- og etterarbeid. Det kan oppleves utilstrekkelig når man setter det i sammenheng med barnehagens mandat gitt i lov om barnehager (2005) og utdypet i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (RP) (2017). Barnehagelærerens ansvarsområde og plantiden de har preges også av forventninger fra arbeidsgiver, foreldre og kollegaer – det er ikke alle disse forventningene som ligger innenfor det plantiden er ment for.

Dyster rapport

Rapporten «Når plantid bare er en plan» er dyster lesning for alle i sektoren. Det er gjennomført en undersøkelse blant barnehagelærerne i kommunal sektor. Hver fjerde barnehagelærer får sjelden eller aldri tatt ut planleggingstiden, og barnehagelærerne rapporterer at de bruker planleggingstiden til oppgaver som «man må anse ligger utenfor det planleggingstiden er ment for». Sammendrag og rapporten i sin helhet kan du lese her.

Behovet for å sortere og prioritere oppgaver, samt bortfall av planleggingstid oppstår i møte med de knappe ressursene i miljøet. Det er også en reaksjon på mangelen av klare avgrensninger på hva som skal og ikke skal være barnehagelærerens oppgaver. Skal vi avgrense barnehagelærerens oppgaver må vi se de i sammenheng med oppgaver til styrere, kollegaer, og foreldrene i barnehagen.

Hvem som skal gjøre hva i barnehagen må diskuteres og gjøres tydeligere som en forlengelse av spørsmålet om hvilke oppgaver som hører til i plantiden.

Vi må anerkjenne at det kan oppleves som utfordrende å forlate den utførende pedagogikken for å være i den planleggende, vurderende og evaluerende delen av pedagogikken, når du med ditt faglige skjønn ser hva ditt fravær fra den betyr. Samtidig vil en avgjørelse om å frastå fra plantiden, uavhengig av grunn, ha negative konsekvenser for den pedagogiske kvaliteten på sikt.

Hvis vi skal lete etter hva som hører til i planleggingstiden, kan vi starte med å se på hva avtaleverket sier og hva (RP 2017) definerer som barnehagelærerens rolle.

I SFS 2201 - arbeidstidsavtalen for barnehage i område KS står det: «Minst 4 timer i gjennomsnitt pr. uke av den ordinære arbeidstiden skal anvendes til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogiske ledere/barnehagelærere.»

Det er altså planlegging, for- og etterarbeid som er utgangspunktet, og det er minst 4 timer. Det er en klar anerkjennelse for at behovet for tid kan være større enn 4 timer.

Der vi tydeligst kan lese om rollen, og oppgavene som følger av den rollen, er i Rammeplanen for barnehager (2017): «Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Den pedagogiske lederen leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun er satt til å lede.» (Kunnskapsdepartementet 2017)

Dersom barnehagelæreren ikke bruker fire timer i uken på nettopp det som beskrives her, men heller bruker tiden til å oppdatere barnehagens sosiale medier, ringe etter vikar, planlegge ukesmeny eller laminere bursdagskalenderen, så betyr det noe for mulighetene til å legge det planlagte, vurderte og evaluerte pedagogiske arbeidet til grunn for det pedagogiske arbeidet. Det vil altså ha negative konsekvenser for den pedagogiske kvaliteten på sikt.

Barnehageeiers ansvar

Den som har ansvaret for at dette blir riktig, sett i lys av lovverket og forskriftene, er barnehageeier:

  • «Barnehageeieren har ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.» (barnehageloven, 2005, §7)
  • «Barnehageeieren har dermed juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet.» (Kunnskapsdepartementet 2017)

Dette fratar ikke barnehagelæreren ansvaret for sin del av oppgavene, men det er altså barnehageeier som har det juridiske ansvaret for at lover og forskrifter følges og at det er en kvalitet på barnehagetilbudet. Hvis barnehagelærere pålegges eller påtar seg oppgaver som ikke hører hjemme i plantida, så er det barnehageeier som får et juridisk problem. Det er avgjørende at begge parter har en felles forståelse for hvor problematisk dette er. Løsningen må vi finne i samarbeid.

SFS2201 skal forhandles på nytt. Da skal organisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden ikke bare ha fokus på hva plantiden er, men hva den bør være. Vi må holde fast ved at planleggingstiden er og skal være den tiden som skiller barnehagen fra å være barnepass, til å bli en pedagogisk institusjon og starten på utdanningsløpet. Barnehagen skal være et sted der pedagogikk ikke bare utføres, men planlegges, vurderes, evalueres og endres i takt med barnets og barnegruppens behov. Plantiden er det som sikrer pedagogisk kvalitet, det kan den vanskelig gjøre dersom den har feil innhold, eller faller bort.

De rammene barnehagene i dag har, er ikke tilstrekkelige til å sikre gjennomføring av barnehagelærernes planleggingstid. Hvordan kan barnehageeiere da vite at den kvaliteten de står juridisk ansvarlige for, er sikret?

Litteratur

Powered by Labrador CMS