Barnehagelærere trenger tid til samarbeid med andre barnehagelærere

Det kan se ut som om KS har liten forståelse for at barnehagelærerne har behov for samarbeidstid med andre barnehagelærere i tillegg til tid med hele personalet.

Det pågår en debatt om barnehagelæreres arbeidstid der KS og Utdanningsforbundet har ulike syn på om barnehagelærerne bør ha tid avsatt til samarbeid med andre barnehagelærere. Det kan se ut som om KS har liten forståelse for at barnehagelærerne har behov for samarbeidstid med andre barnehagelærere i tillegg til tid med hele personalet.

Vår forskning om barnehagelæreres profesjonelle utvikling synliggjør utfordringer i alle faser i yrkesløpet. En hovedutfordring er at barnehagelærere møter et yrkesfelt der majoriteten av medarbeiderne er uten formell barnehagefaglig utdanning. Barnehagelærere har ansvar for å veilede sine medarbeidere samtidig som de skal ta i bruk og videreutvikle egne kunnskaper fra utdanningen. De skal forme sin yrkesrolle og bli profesjonelle yrkesutøvere og samtidig ta ansvar for barnehagens kvalitet.

For at barnehagelærere skal lykkes med dette, trenger de ulike former for støtte. Vår forskning viser at barnehagelæreres spesifikke kunnskapsgrunnlag ofte blir gjort usynlig i møte med en praksisnær kultur. Her er støtte fra andre barnehagelærere særlig relevant. Et faglig fellesskap innenfor profesjonen er viktig for profesjonell utvikling og for at kunnskapene fra utdanningen tas i bruk og utvikles videre gjennom planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet.

Barnehagelæreres ansvar må deles gjennom profesjonelt samarbeid. Pedagogisk arbeid krever utøvelse av profesjonelt skjønn. Skjønnsmessige vurderinger er viktige for å gi alle barn muligheter for utvikling, lek, læring og danning og for å oppdage barn som trenger særskilt støtte. Slike vurderinger kan ikke bygge bare på en persons kunnskaper, verdier og erfaringer.  De må ansvarliggjøres gjennom drøftinger med andre barnehagelærere, noe som skaper en forpliktende pedagogisk plattform i tråd med barnehagens samfunnsmandat. Tid til profesjonelt samarbeid skaper et nødvendig grunnlag for felles planlegging og læring i hele personalet.

 

  • Liv Torunn Eik er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Gerd Sylvi Steinnes er førsteamanuensis Høgskulen i Volda

 

Powered by Labrador CMS