Roy Steffensen og Frp vil gjøre det lettere for skolene å kvitte seg med dårlige lærere.

Frp: Vil gjøre det lettere å gi lærere sparken

– Det må bli enklere å bytte ut lærere som ikke fungerer i jobben, sier Frps Roy Steffensen. – Man endrer ikke lovverket på grunn av rykter og enkelthistorier, svarer Utdanningsforbundet.

Publisert

– Vi får henvendelser om lærere som foreldre eller elever mener aldri burde vært lærere. Skoleledere har også fortalt meg at de har lærere som de mener ikke er egnet for jobben, men som de sliter med å bli kvitt, forteller stortingsrepresentant for Frp og leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen.

– Det må bli enklere å bytte ut lærere som ikke fungerer i jobben, sier han.

Derfor går Frp til valg på at "stillingsvernet i skolen må reduseres".

– Arbeidstagere i Norge har generelt gode rettigheter og trygghet. Det skal vi alle være glade for, men samtidig må vi ikke låse oss fast i inngrodde systemer. Stillingsvernet har alltid vært en viktig sak for Utdanningsforbundet og andre fagforbund, noe som setter et tydelig preg på lovverket, sier Steffensen.

Les også valgintervjuet med Frps Roy Steffensen: – Avhengige av private krefter

Høy terskel

Tidligere var lærere omfattet av særregler i rettsvilkårsavtalen av 1984 og grunnskoleloven. I korte trekke regulerte disse reglene at 2/3 av lærernes skulle være ansatt i såkalte uoppsigelige stillinger. Slik er det ikke lenger. I dag gjelder de alminnelige reglene i arbeidsmiljøloven om stillingsvern for både lærere og andre ansatte i skolen.

Stillingsvernet reguleres av arbeidsmiljølovens kapittel 15. I § 15-7 heter det at «Arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.» Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner.

Utdanningsnytt har spurt juridisk avdeling i Utdanningsforbundet. De oppgir at typiske grunnlag for oppsigelse kan være ordrenekt, illojalitet, samarbeidsproblemer, trakassering eller manglende arbeidsutførelse.

Men gjeldende lovverk er ikke godt nok, mener Frp.

– Dersom en lærer ikke er kvalifisert for jobben, eller ikke fungerer i den, bør det være en saklig oppsigelsesgrunn. Vårt bestemte inntrykk er at det er for vanskelig å bytte ut en lærer i dag, sier Roy Steffensen.

Les også: Hvem ivaretar læreren når elever truer med - og bruker vold?

Har ikke de juridiske detaljene

Han mener det er et problem at lærere som ikke fungerer i jobben, heller blir flyttet til en annen skole.

– Da løser du ikke problemet, men bare flytter på det. Det er ikke alle som er egnet til å være lærer, akkurat som det ikke er folk som ikke burde vært sykepleier, lærer eller politiker for den saks skyld. At noen må byttes ut er helt naturlig, sier han.

– Hvilke juridiske endringer vil det kreve dersom stillingsvernet for ansatte i skolen skal reduseres?

– De juridiske detaljene her kan ikke jeg svare på. Vårt hovedanliggende i denne saken er å sørge for at elever ikke skal måtte finne seg i å ha lærere som ikke fungerer i jobben. Den formelle og korrekte lovutarbeidelsen må vi overlate til de kvalifiserte partene.

– Er det slik å forstå at dere vil endre arbeidsmiljølovens bestemmelser kun for lærere?

– Nei, Frp er generelt for en mer fleksibel arbeidsmiljølov. Frp mener den bedre må tilpasses et arbeidsliv i kontinuerlig endring, og at det må være rom for fleksibilitet slik at en kan inngå lokale, bransjevis eller individuelle avtaler om arbeidstid og øvrige betingelser tilpasset det markedet den enkelte arbeidsgiver opererer i.

– Ikke seriøs politikk

Dette er ikke første gang Terje Skylvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet, hører at Frp vil endre arbeidsmiljøloven. Men heller ikke denne gangen lar han seg imponere over argumentasjonsrekken.

– Vi bør ta Frp som et seriøst parti. Men å foreslå å endre lovverket på bakgrunn av enkelthistorier man har hørt, eller rykter som verserer, det er ikke seriøs politikk, sier han.

Skylvulstad understreker at det ikke betyr at det ikke finnes lærere som ikke gjør en god nok jobb.

– Det finnes heller ingen garanti for at en flink lærer klarer å skape gode relasjoner til alle elevene han eller hun har gjennom karrieren. Det kan være snakk om hundrevis, kanskje tusenvis, sier han.

– Men i stedet for å svekke stillingsvernet, må man gjøre det man kan for at lærerne skal lykkes. Da er det tre ting som må være på plass: Gode lærerutdanninger med gode praksisperioder der studenten blir fulgt opp underveis, god veiledning av nyutdanna lærere og jevnlig oppfølging fra ledere. Så finnes det klare regler for når man kan miste jobben, og da må eventuelle tiltak, advarsler og klager være godt dokumentert.

– Har rettigheter

– Er lederne i skolen gode nok til å bruke regelverket som finnes?

– Det vet jeg ikke, for jeg kjenner ikke til noe tall eller omfang av dette. Og jeg vil ikke svare useriøst.

– Er det useriøst av Frp å ha dette punktet i partiprogrammet?

– Jeg bedømmer ingen partiers partiprogram. Frp mener vel at dette er klokt og at de treffer noen velgergrupper på denne måten, men generelt sett vil jeg si at alle arbeidstakere har rett på et godt stillingsvern og det gjelder selvsagt også lærere. Lærerne har ikke alltid rett, men de har rettigheter, sier Skyvulstad.

Powered by Labrador CMS