Tønsberg vil lette arbeidspresset på kontaktlærerne

1 av 3 lærere i Tønsberg kommune er ikke kontaktlærere. Nå vil kommunen vurdere om flere av dem kan bli det for å lette arbeidspresset.

Publisert Sist oppdatert

Politikerne i Tønsberg kommune har bedt kommunedirektøren om å foreslå en modell for hvordan antall elever per kontaktlærer kan reduseres.

Det er ett av flere tiltak politikerne har vedtatt med mål om å gjøre kommunen mer attraktiv som arbeidsgiver for lærere.

– Som arbeidsgiver må vi vise at vi prøver å gjøre noe med noen av problemene som man snakker veldig mye om skoledebatten. Vi må se hva vi kan få til innenfor de stramme økonomiske rammene vi har, for at lærerne skal få det bedre ute i klasserommene, sier Mathias Willassen Hanssen, skolepolitisk talsperson for Høyre i Tønsberg.

Han sitter i utvalg for oppvekst og opplæring i Tønsberg kommune og var den som kom med det opprinnelige forslaget i november i fjor. 

Det er Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og KrF som styrer under en felles plattform i kommunen, men forslaget fra Willassen Hanssen har fått støtte fra samtlige politiske partier. Det har nå vært gjennom flere runder med politisk behandling.

Politikerne ønsker også å se om arbeidet med halvårsvurderinger og individuelle opplæringsplaner kan forenkles for å lette arbeidsbyrden for lærerne.

– Dette er lovpålagte oppgaver, så vi skal selvsagt ikke gå på kant med loven, men vi ønsker å se om vi har en praksis som er unødvendig byråkratisk, sier Willassen Hanssen.

Færre søkere

Det overordnede målet med tiltakene er å unngå fremtidig lærermangel gjennom å gjøre Tønsberg kommune mer attraktiv som arbeidsgiver for lærere.

Willassen Hanssen forteller at de i Tønsberg, som i mange andre kommuner, har sett at det blir stadig vanskeligere å fylle ledige stillinger i skoler og barnehager.

– Foreløpig har problemet vært størst i barnehagene, men vi ser nå også en tendens til at det blir færre søkere til lærerstillingene i skolene. I tillegg går søkertallene til lærerutdanningene ned. Da må vi som skoleeier og arbeidsgiver se hva vi kan gjøre for å bremse denne utviklingen, sier han.

Mathias Willassen Hanssen.

Gjennom saksgangen har de også bedt om tilbakemeldinger fra lærerne i kommunen på hva de ønsker av tiltak for å lette arbeidsmengden og kunne stå lengre i jobb.

– Da ser vi at det som i størst grad etterlyses er flere lærere og økt lønn. Men vi må vurdere hva vi kan gjøre innenfor de budsjettene vi har. Vi har ikke økonomi til å love veldig mye ekstra i lønn, men kanskje vi kan gjøre yrket mer attraktivt gjennom å sørge for bedre arbeidsvilkår, sier Willassen Hanssen.

Dette har Tønsberg-politikerne vedtatt

1. Kommunedirektøren vil gjøre en kartlegging av hvordan halvårsvurderinger og individuell opplæringsplan (IOP), gjennomføres og dokumenteres i skolene, og ut fra resultat av kartleggingen vurdere om det er nødvendig å gjøre endringer i gjeldende praksis.

2. Kommunedirektøren vil ta opp møtevirksomheten i skoler og barnehager med virksomhetslederne i skole og barnehage og drøfte om den kan effektiviseres, blant annet ved at dette settes på dagsorden i medbestemmelesemøter i skoler og barnehager.

3. Kommunedirektøren anbefaler at det jobbes videre med å se på hvordan man kan innføre en praksis med færre elever per kontaktlærer. Kommunedirektøren vil komme tilbake med sak til utvalget med minst en modell på hvordan antall elever per kontaktlærer kan reguleres og kostnadene dette medfører.

4. Kommunedirektøren bes jobbe videre med tiltak for å bedre arbeidsmiljøet for lærere, spesielt knyttet til vold og trusler.

5. Kommunedirektøren bes se på om planen for veiledningen av nytilsatte bør revideres med tanke på tilbakemeldingene om behov for mer kollega veiledning f. eks ved bruk av en mentor-/fadderordning.

6. Saken tas for øvrig til orientering.

Her finner du sakspapirene.

216 er ikke kontaktlærere

Han sier Tønsberg har slitt med å komme i mål med lærernormen, men at de nå endelig har fått på plass nok lærere til at de oppfyller normen.

– Så er i alle fall vi i Høyre villige til å se på om vi kan øke antall lærere ytterligere.

Han sier det også kan bidra til å få flere kontaktlærere og redusere arbeidspresset for disse. Det er 599 lærere i Tønsberg-skolene, og av disse er det 216 som ikke er kontaktlærere. Kommunedirektøren skisserer i sin utredning av saken at én mulighet er at flere av disse også går inn i kontaktlærerroller, slik at arbeidet fordeles på flere.

Det vil uansett gi en ekstrakostnad på noen millioner kroner avhengig av hvor mange flere som skal få kontaktlærerfunksjon.

– Det skal vi klare å finne rom for i budsjettet. En annen løsning er å frigjøre mer tid til de som er kontaktlærere, men det vil også koste penger, sier Willassen Hanssen.

Målet er å få på plass en mulig modell i løpet av høsten, slik at det eventuelt kan komme inn i budsjettet for neste år.

Tiltak mot vold

Kommunedirektøren har også fått marsjordre fra politikerne om å jobbe videre med tiltak for å bedre arbeidsmiljøet for lærere spesielt knyttet til økte problemer med vold og trusler i skolene.

Som i en rekke andre kommuner har dette også vært et hett tema i Tønsberg det siste månedene. I 2022 ble det rapportert inn 486 avviksmeldinger fra skolene i kommunen, en kraftig økning fra foregående år

– Utvalget har bedt om kraftigere tiltak knyttet til lærernes arbeidsmiljø siden Tønsberg kommune er en av kommunene med størst økning det siste året når det gjelder vold og trusler mot lærere. Vi må gjøre noe for at lærerne skal føle seg trygge i klasserommet, sier Willassen Hanssen.

Powered by Labrador CMS