Arbeidstid er også arbeidsmiljø

Arbeidstid er også arbeidsmiljø, og verneombudet har en viktig oppgave med å påse at en lokal avtale ikke får uheldige konsekvenser.

I sitt innspill "Bunden tid tar over"  i årets første utgave av Utdanning ønsker Torleif Remme en radikal nyorientering av lærernes arbeidstidsavtale: si opp tariffavtalen om arbeidstid og følge bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven § 10.

Tanken kan synes besnærende, men jeg er usikker på om det er veien å gå. For det første har vi problemet med differansen mellom arbeidsåret og skoleåret. For det andre er jeg redd det vil bety at vi ikke lenger vil ha noen avtaler om maksimal undervisningstid, med alt det kan innebære.

Derimot er jeg enig med Remme i at arbeidstid også er arbeidsmiljø og at verneombudene bør være mer aktive når lokale arbeidsavtaler blir inngått.

Egen arbeidstidsavtale for lærere er hjemlet i AML § 10-12, 4. ledd. Unntak fra unntaket er imidlertid § 10–2 der det heter: "Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger". Det må være verneombudet oppgave å påse at lærere, verken som individer eller gruppe, bli utsatt for slike belastninger.

I Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning heter det i § 7-1: "Faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet, herunder arbeidstid, skal kartlegges og om nødvendig måles." Uthevelsen er min, men forskriften er klar på at også virkningene av arbeidstidsordninger skal risikovurderes. Jeg lurer på om det faktisk blir gjort på de enkelte arbeidsplassene!

Ut fra dette må det være helt klart at arbeidstid også er arbeidsmiljø og at verneombudet har en viktig oppgave med å påse at en lokal avtale ikke får uheldige konsekvenser. Det bør også tas opp i de enkelte arbeidsmiljøutvalg. Jeg deler Remmes sluttoppfordring om "at verneombudet kraftfullt må følge opp at regler og krav til arbeidsmiljø er oppfylt fra arbeidsgiver."

 

  • Tor Aurebekk er fylkeshovedverneombud i Vest-Agder
Powered by Labrador CMS