Vi trenger bærekraftige lærere

Debatt: Utdanning for bærekraftig utvikling er avgjørende nå og i årene som kommer.

Publisert

En omlegging til bærekraftig utvikling vil måtte endre Norge. Det vil bli krevende. Derfor må Stortinget sørge for at utdanning for bærekraftig utvikling vektlegges betydelig mer i den nasjonale handlingsplanen for FNs bærekraftmål enn det regjeringen har lagt opp til i sin nylig fremlagte bærekraftsmelding, «Mål med mening».

Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) er nedfelt i bærekraftsmålenes delmål 4.7, som skal sikre at alle tilegner seg den kompetansen og de ferdigheter som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling. I stortingsmeldingen konstaterer regjeringen at UBU er prioritert i skolen ved at dette er innført som ett av tre tverrfaglige temaer i læreplanverket. Det er vi og mange andre glade for, men utfordringen nå er å omsette dette i praksis. Derfor er vi skuffet over at våre innspill ikke har blitt lyttet til og at stortingsmeldingen ikke sier noe om hvordan dette skal kunne skje på en god måte.

Stortingsmeldingen ble lagt fram sammen med Norges andre frivillige rapport til FN som gjennomgår Norges arbeid med bærekraftsmålene. I denne inngikk regjeringens vurderinger, så vel som sivilsamfunnets. Mens regjeringen også her nøyde seg med å opplyse at UBU har blitt innført som ett av tre tverrfaglige temaer i skolen, så hadde sivilsamfunnet blant annet følgende innspill til hva Norge må gjøre:

  • UBU må integreres i lærerutdanningen og skoler må gis nødvendige redskaper og ressurser for å sikre aktivitetsbasert læring for alle elever, slik at de tilegner seg kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for bærekraftig utvikling.
  • Gode indikatorer for måling, evaluering og rapportering på mål 4.7, som inkluderer ikke-formell sektor (det vil si utenfor skolen), må utarbeides og implementeres.

Les også: Norsklærerens rop på bærekraft

Hvorfor er UBU viktig? FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det haster, og det er krevende. Det vil endre våre samfunn og angå oss alle som samfunnsborgere. Vanskelige dilemmaer og interessemotsetninger skal håndteres i deltakende og demokratiske prosesser. Det er viktig at å satse på å gi de unge den riktige kunnskapen nå, som en god investering for nåtiden og fremtiden.

Derfor er UBU viktig. Berlin-erklæringen om utdanning for bærekraftig utvikling, vedtatt i mai på en konferanse i regi av UNESCO, fastslår at UBU er selve grunnlaget for den nødvendige omstillingen vi står foran.

– Utdanning for bærekraftig utvikling er avgjørende nå og i årene som kommer, slo kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby fast i et innlegg på en internasjonal utdanningskonferanse i regi av Education International (EI), den globale hovedsammenslutningen for lærerfagforeninger, i slutten av april. Vi er helt enige. Vi ser fram til at det nye stortinget tar tak i dette når meldingen skal behandles etter stortingsvalget til høsten.

Powered by Labrador CMS