Mobbing i skolen er et samfunnsproblem

Debatt: Treffsikre tiltak må på plass slik at alle barn kan få en trygg og god barnehage og skolehverdag.

Publisert

Det er fremdeles altfor mange barn og unge som blir mobbet i og utenfor skolegården. Sånn kan vi ikke ha det. Høyre har nulltoleranse for mobbing. Skolen skal være et trygt og godt sted å være og ingen skal oppleve mobbing i Norge.

Et trygt og godt læringsmiljø er helt avgjørende viktig for at man skal få til god læring. Mindre mobbing bidrar til mindre frafall, færre med skolevegring og flere elever som gleder seg til å gå på skolen for å møte venner. Mobbing er et stort samfunnsproblem. Forskning viser at det å gi barn en trygg og god barndom og oppvekst er det viktigste forebyggende tiltaket vi har.

Høyre i regjering har satt i verk en rekke tiltak for å styrke skolenes arbeid med å forebygge, oppdage og håndtere mobbing. Vi har blant annet innført en ny og streng mobbelov, som styrker rettighetene til den som mobbes, og ansatt mobbeombud i alle fylker.

Som skolepolitiker i Oslo ser jeg hvor viktig jobb Mobbeombudet i Oslo gjør hver eneste dag for å gi barn og unge en trygg hverdag i barnehagen og skolen. Ut fra Mobbeombudets årsberetning 2019, ser vi at mye går i riktig retning, men to ting er spesielt bekymringsfullt:

Kvaliteten varierer

For det første ser man at det er altfor stor variasjon mellom barnehager og skoler i Oslo når det gjelder kvalitet på systematisk arbeid for å fremme trygt og godt psykososialt miljø, noe som er helt avgjørende for barn og unges trivsel, læring og trygghet.

Les også: Fredsmøte i Osloskolen: Fornøyd med signalene fra Thorkildsen

Her spiller Mobbeombudet en viktig rolle ved bl.a. å være et lavterskeltilbud som er så tilgjengelig at alle kan få rask og god hjelp tidlig, uten ventelister, men det forutsetter at ombudet samtidig har tilstrekkelig kapasitet og bemanning til å kunne følge opp både akutte og planlagte forespørsler fra skoler og barnehager om bistand til kompetanseheving.

Høyre mener at alle barn og unge i byen vår har både behov og rett til å bli møtt med høye forventninger, nødvendig kompetanse, et positivt elevsyn og ikke minst tilstrekkelig mulighet for medvirkning. Det er derfor viktig for oss å få treffsikre tiltak på plass slik at alle barn kan få en trygg og god barnehage og skolehverdag.

For det andre kommer det frem av årsberetningen at det ble meldt inn 147 klagesaker til Fylkesmannen i 2019 på dårlig skolemiljø. Det er en økning på 36 prosent fra 2018.

Store mørketall

Jeg er kjent med at det her også er forholdsvis store mørketall – fordi ombudet har hatt mange saker hvor foresatte ikke «orker» å melde til Fylkesmannen, og det er svært mange saker som ender med skolebytte og dermed ikke klages inn.

Høyre er bekymret for utviklingen vi ser, spesielt når det gjelder sårbare barn og unge. Tilbakemeldingene fra blant annet ombudet understreker at de tverrfaglige samarbeidene fungerer ikke godt nok, og iverksettes generelt for sent og reaktivt. Nøkkelen til endring ligger i å profesjonalisere skolemiljøarbeidet. Nye læreplaner gir oss en unik mulighet til å gjøre det. Men da må alle være med, og skolene må følges tett opp. Her har skolebyråden, Inga Marte Torkildsen, en viktig jobb å gjøre.

Powered by Labrador CMS