Arbeidsgiver kan bli nødt til å gi lærerne mer plass

Hvis lærerne blir bundet til 7,5 timer på skolen hver dag, kan Arbeidstilsynet bli strengere mot arbeidsgiver når de skal vurdere lærernes arbeidsplass.

Lærere har samme rettigheter som andre yrkesgrupper: en arbeidsplass på 6 kvadratmeter. Men dersom lærerne har tilgang til stillerom og vrimlerom, og graden av samtidig bruk av felles arealer er lav, kan tilsynet se mellom fingrene på kravet om 6 kvadratmeter.

  • Arbeidsmiljøloven med forskrifter stiller krav om at arbeidsplassen blant annet skal være fullt forsvarlig og ha en tilfredsstillende velferdsmessig standard.
  • Arbeidsplassene skal være dimensjonert, innrettet og tilpasset arbeidets art, arbeidsutstyret og den enkelte arbeidstaker.
  • Gulvarealet skal være så stort at det blir tilstrekkelig fri plass til gode og varierte arbeidsstillinger og bevegelser. Det er etablert praksis at hver arbeidsplass bør ha et gulvareal på minst 6 kvm pr. arbeidstaker.  Dette gjelder også for lærere.
  • Forutsetningene for avvik fra normen er at andre viktige miljøfaktorer er ivaretatt, slik at forholdene ved arbeidsplassen etter en totalvurdering fremstår som tilfredsstillende. Eksempler på slike faktorer er tilgjengelighet til stillerom, vrimlerom, lav grad av samtidighet mv.

– Samtidig bruk er en av flere arbeidsmiljøfaktorer som skal vurderes, og kan ikke alene i tilstrekkelig grad kompensere for et mindre areal per lærerarbeidsplass, sier Trygve Bragstad, kommunikasjonsdirektør i Arbeidstilsynet, til Utdanning.

 

Flere vil kunne bruke arealene

Arbeidstilsynet fører tilsyn med arbeidsmiljø, inkludert størrelse på arealet lærerne har på arbeidsstedet sitt.

Arbeidsgiver har til enhver tid ansvar for å sørge for at arbeidsplassene er fullt forsvarlige og oppfyller lovens krav om blant annet velferdsmessig standard og tilstrekkelig gulvareal.

Bragstad sier at lenger arbeidstid vil kunne påvirke antall lærere som bruker felles kontorarealer.

– Det kan få innvirkning på vår vurdering av hvor stor den enkelte arbeidsplass må være. Her vil det imidlertid være store individuelle forskjeller, og det er derfor ikke mulig å si noe bestemt om hvordan forlengelse av arbeidstiden vil påvirke alle lærerarbeidsplasser, sier han.

– Er reglene forskjellige i grunnskole og videregående?

– Ikke når det gjelder regler, men vurderingen kan bli annerledes, blant annet fordi arbeidstiden og dermed grad av samtidig bruk kan være forskjellig, sier han.

 

– Må være fullt forsvarlige

Bragstad sier det ikke er snakk om dispensasjoner fra regelverket.

– Normen på 6 kvadratmeter er etablert praksis, og således utgangspunktet for Arbeidstilsynets vurdering. Hvorvidt det i det enkelte tilfeller er et krav om at hver arbeidsplass skal være på 6 kvadratmeter vil bygge på en konkret vurdering hvor arbeidsmiljøfaktorer som nevnt tidligere også vurderes, sier han.

Hvis lærerne får 7,5 timer bundet tid på skolen, vil det i en viss grad kunne påvirke Arbeidstilsynets vurdering av arbeidsplassen.

– Økt arbeidstid vil kunne medføre økt samtidig bruk av arbeidsplassene, hvilket er ett av flere forhold arbeidstilsynet vektlegger når vi vurderer om normen kan fravikes, sier han.

 – For en lærer som i dag deler 8 kvadratmeter med fire andre, hvordan må arbeidsgiver endre dette arbeidsområdet for å følge loven?

– Arbeidsgiver har til enhver tid ansvar for å sørge for at arbeidsplassene er fullt forsvarlige og oppfyller lovens krav om blant annet velferdsmessig standard og tilstrekkelig gulvareal.  8 kvadrat fordelt på fem lærere er langt utenfor Arbeidstilsynets praksis hvis arealene skal brukes samtidig, sier han.

 

Ingen krav til godkjenning fra ansatte

– For å kunne avvike fra kravet om 6 kvadratmeter, må læreren samtykke eller kan arbeidsgiver søke å pålegge dem en endret arbeidsplass?

– Det foreligger ikke krav om godkjenning fra ansatte i en slik sammenheng, men kravene til arbeidsplasser i arbeidsmiljøloven med forskrifter kan ikke fravikes til ugunst for arbeidstakerne, sier han.

Ved nybygg og rehabilitering skal skoleeier søke Arbeidstilsynet om godkjenning av planer for utforming av arbeidsplasser.

Bragstad presiserer at Arbeidstilsynet alltid oppfordrer til dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstagere i alle saker knyttet til arbeidsmiljø, og mener det beste er felles enighet.

Powered by Labrador CMS