Rambøll får gratis innsyn i en rekke databaser til bruk i dataverktøyet «Hjernen og hjertet»

Utdanningsdirektoratet har gitt Rambøll gratis tilgang til databaser med informasjon om elever, lærere, foreldre, lærlinger og instruktører. Teknisk tilrettelegging betaler de Conexus for.

Publisert

Utdanning har spurt Utdanningsdirektoratet hvilke databaser Rambøll har fått tilgang til i forbindelse med dataverktøyet «Hjernen og hjertet» som nå er innkjøpt av 17 av 19 fylkeskommuner. Dataverktøyet er opprinnelig fra Danmark. 

 

– Rambøll sier de kan koble sammen data fra ulike databaser som inneholder informasjon om for eksempel karakterer, motivasjon, trivsel osv. Hvilke databaser har Rambøll fått tilgang til? 

– Utleveringsvedtaket vi har fattet gir Rambøll mulighet til å koble rådata fra Elevundersøkelsen med data fra VIGO, skoleadministrative systemer (SAS), SSB, KOSTRA, Utdanningsdirektoratets lærling- og instruktørundersøkelse, foreldreundersøkelse, lærerundersøkelse, og kartleggingsprøver (PAS), skriver kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Stine Grimsrud, i en e-post til Utdanning. 

– Er tilgang til rådata fra Elevundersøkelsen noe Rambøll betaler Utdanningsdirektoratet for? 

– Rambøll betaler ikke Utdanningsdirektoratet for rådata fra Elevundersøkelsen. Rambøll må imidlertid betale direktoratets databehandler (Conexus) for arbeidet som må gjøres i forbindelse med teknisk tilrettelegging og utlevering av rådata, skriver Grimsrud. 

Hva fylkeskommunene betaler Rambøll for dataverktøyet har Utdanning så langt ikke kartlagt.

 

Begrensninger når det gjelder Elevundersøkelsen 

– Hvilke begrensninger gjelder for rådataene Rambøll får tilgang til om elever i videregående skole? 

– Kobling av data fra Elevundersøkelsen skal ikke skje på et individnivå og aldri publiseres på en måte som innebærer fare for indirekte identifisering av enkeltpersoner, skriver Grimsrud. 

Utdanningsdirektoratet har etter søknad fra Rambøll i januar 2016 fått tilgang til rådata fra Elevundersøkelsen, som direktoratet alene har behandlingsansvar for. Grunnlaget for utleveringen er et utleveringsvedtak datert 25.05.2016. 

 

Rambøll fikk konsesjon fra Datatilsynet 

– Har Rambøll konsesjon fra Datatilsynet? 

– Rambøll har søkt Datatilsynet og fått konsesjon for behandling av rådata fra Elevundersøkelsen for gjennomføringen høsten 2017, skriver Grimsrud og legger til: 

– Utdanningsdirektoratet vurderte både samfunnsnytten og personvernhensyn i forbindelse med Rambølls kvalitetsutviklingssystem i vårt vedtak av 25.05.2016. Direktoratet vurderte at det var rimelig å levere ut data i henhold til Rambølls søknad. 

Rambøll har fått utlevert rådata til forskning og kvalitetsutvikling på vegne av fylkeskommunene.

 

Rambøll søkte om dispensasjon fra taushetsplikten 

Rambøll søkte også om dispensasjon fra taushetsplikten når det gjelder Elevundersøkelsen. 

I svaret fra Utdanningsdirektoratet med tittel: «Vedtak om dispensasjon fra taushetsplikten for resultater fra Elevundersøkelsen for vurdering og utvikling av kvalitet i videregående opplæring» blir det pekt på flere begrensninger i hva Rambøll kan bruke rådataene til. 

Utdanningsdirektoratet har blant annet knyttet følgende vilkår til utlevering:

  • rådata skal ikke benyttes til annet enn det oppgitte formålet.
  • data fra Elevundersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør at enkeltpersoner kan identifiseres, verken direkte eller indirekte.
  • skoleeiere og skoleledere skal ikke kunne bruke data fra Elevundersøkelsen til sammenligninger på individnivå, eller på et nivå hvor det er fare for indirekte identifisering av enkeltpersoner.
  • Rambøll kan ikke gi rådata videre, verken til skoleeiere eller skoleledere.
  • Rambøll må slette alle personidentifiserbare data senest 1.12.2017.  

 

Verktøyet kan koble svar fra én leder til relevante medarbeidere eller elever 

Verken i søknaden fra Rambøll eller i svaret fra Utdanningsdirektoratet, står det noe om hvordan Rambøll skal behandle personopplysninger knyttet til lærlinger, instruktører, ledere, lærere eller foreldre. 

Men i Rambølls manual Rambøll Results går klart fram at konsulentselskapet heter det at: «Systemet håndterer situasjoner hvor man i analyse og avrapportering ønsker å koble svaret fra for eksempel én leder med svarene fra relevante medarbeidere, brukere eller elever.» 

Under punktet «Spørsmålsstyring» kan vi lese: 

«Results håndterer på en overskuelig måte distribusjon og innsamling av viten fra forskjellige grupper i samme måling. Results vet nøyaktig hvilke spørsmål respondenter i de enkelte målgruppene kan og skal svare på, og kan dermed tilpasse skjemaene til den enkelte respondent. 

Systemet håndterer også situasjoner hvor man i analyse og avrapportering ønsker å koble svaret fra for eksempel én leder med svarene fra relevante medarbeidere, brukere eller elever.»

 

Powered by Labrador CMS