Unio-leder Ragnhild Lied kommer med krav til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som skal forhandle om å danne regjering.

Unio ut med kravliste til regjeringsmakkerne Støre og Vedum

Hovedorganisasjonen Unio er spesielt bekymret for rekrutteringen av lærere og sykepleiere og den utstrakte bruken av midlertidige stillinger.

Publisert Sist oppdatert

Unio krever en plan for å beholde og rekruttere arbeidskraft med høyere utdanning, at høyere utdanning må lønne seg i praksis og et godt trepartssamarbeid. I tillegg krever Unio blant annet at den generelle adgangen til å ansette midlertidig innenfor ett år må ut av arbeidsmiljøloven.

Hovedorganisasjonen minner om at det i valgkampen ble fremhevet hvor viktig det er å ha tjenester nær folk. Unio påpeker at det i stor grad er deres yrkesgrupper som leverer de tjenestene, enten det er innen utdanning, helse eller politi.

– Det må være en hovedjobb for den nye regjeringen og det nye flertallet å sørge for at vi klarer å beholde og rekruttere nok arbeidskraft med høyere utdanning i offentlig sektor, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Her forventer vi en plan fra regjeringen på hvordan vi skal sikre nok kvalifisert arbeidskraft med høyere utdanning til å levere det utdanningstilbudet og det helsetilbudet som innbyggerne med rette fortjener, fortsetter hun.

Politisk ansvar

Lied sier at dette er et politisk ansvar og forventer at regjeringsmakkerne sammen med SV tar det ansvaret.

Unio er spesielt bekymret for rekrutteringen av lærere og sykepleiere og den utstrakte bruken av midlertidige stillinger.

– Vi har klare forventninger til at det nye flertallet behandler offentlig sektor bedre når det gjelder å verdsette ansatte med høyere utdanning. Det må lønne seg å ta høyere utdanning. De siste lønnsoppgjørene og Unio-streikene har vist at det dessverre ikke er tilfellet, sier Lied.

Hele kravlisten

Dette er Unios hovedkrav til den nye regjeringen:

  • Arbeidslivet må bygge på hele og faste stillinger. Den generelle adgangen til å ansette midlertidig innenfor ett år må ut av arbeidsmiljøloven.
  • Arbeidsmiljøloven og forskriftene må endres slik at organisatoriske og psykososiale belastninger kan forebygges mer effektivt, og særlig for yrkesutøvere som jobber for og med andre mennesker.
  • Kommunenes og sykehusenes økonomi må styrkes betraktelig, og det må i all hovedsak stilles krav om at det utlyses og tilsettes i heltidsstillinger i helsesektoren.
  • Kuttene i forbindelse med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) må stoppes.
  • Basisfinansieringen til universitet og høgskoler må styrkes, og vi må ha en opptrappingsplan på forskning som sikrer at vi når målet om 3 prosent av BNP til forskningen innen 2030.
  • Studiestøtten må opp til 1,5 G, og arbeidet med psykisk helse blant studenter må styrkes betraktelig.
  • Det må innføres fullt fradrag for fagforeningskontingent.
  • Ordningen med særaldersgrenser må videreføres.
  • Det må etableres et nasjonalt og uavhengig varslingsombud.
  • Det må føres en offensiv og ambisiøs klimapolitikk i tråd med bærekraftmålene som gjør at Norge når målet om halvering av CO2-utslippene innen 2030.
Powered by Labrador CMS