Ansatte, tillitsvalgte og elever kjemper for å beholde psykologtilbud i videregående skole i Trøndelag. Foto: Marianne Ruud
Ansatte, tillitsvalgte og elever kjemper for å beholde psykologtilbud i videregående skole i Trøndelag. Foto: Marianne Ruud

Tillitsvalgte håper psykologtilbud får fortsette

- I likhet med elever og andre ansatte ved de videregående skolene er vi bekymret for at ordningen med psykolog på skolene kan forsvinne, sier tillitsvalgt for Utdanningsforbundet, Ståle Bonsaksen.

Publisert

– Som kontaktperson for videregående skole i Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag kjenner jeg godt til ordningen med utvidet skolehelsetjeneste, sier Ståle Bonsaksen.

Han forteller at ordningen med psykolog på de videregående skolene i Nord-Trøndelag har vært del av det tverrpolitiske Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag. Psykolog ved alle de videregående skolene i fylket eksisterte fram til sammenslåingen av Trøndelagsfylkene i 2018. Nå kjemper skoleansatte og elever for at tilbudet skal bestå.

– Finansieringen av det utvidete tilbudet har vært et spleiselag mellom kommunene og fylkeskommunen, men gikk ut ved skoleårets slutt i juni. En videreføring av ordningen forutsetter politisk enighet i Trøndelag, samt at kommunene i hele fylket forplikter seg til å bidra økonomisk, sier Bonsaksen.

En annen som er bekymret for ordningen er forsker Jo Magne Ingul som jobber ved BUP Levanger. Ingul har forsket på skolevegring og tok doktorgrad på skolefravær i 2015.

Til NRK onsdag 28. februar i år uttrykte Ingul at han er bekymret for at elevens tilbud kan forsvinne, og at ansatte ved BUP også kan blir rammet dersom finansieringen ikke kommer på plass.

Nullvisjon mot selvmord

Bakgrunnen for at forsøket med utvidet skolehelsetjeneste ble i iverksatt i Nord-Trøndelag fylkeskommune allerede i 2009, var fylkets nullvisjon mot selvmord. Levanger videregående skole og Verdal videregående skole var først ute i 2011. Forsøket innebar at Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) var tilstede på de videregående skolene som en støtte til kommunenes skolehelsetjeneste og elevtjenesten på skolene.

Gode erfaringer fra forsøket medførte at alle de videregående skolene i fylket ble omfattet av ordningen fra skoleåret 2013/2014.

Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) har i sin evaluering fra 2016/17 vist til at forsøket har ført til bedre samordning av de ulike tjenestene rettet mot elever med psykiske helseplager. Skolene ønsker derfor tilbudet videreført. Tilbudet når mange ungdommer, og de får hjelp i løpet av kort tid.

BUPs erfaring med psykologordningen er at de når en gruppe elever ved skolene, som ellers ikke søker hjelp i helsetjenesten. BUP kan dermed avklare på et tidlig tidspunkt hvem som har behov for spesialisthelsetjenester, noe som kan bidra til mer riktig hjelp til rett elev.

Gjennom tilstedeværelse på skolene får både kommune og skole hjelp til å vurdere og tilpasse hjelpetiltak for elever som trenger ulike tiltak. Dette bidrar til at skole og kommune føler seg tryggere, men også til at BUP utfører sin veiledningsplikt, ifølge evalueringen.

Ønsker også videreføring

Også ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal ønsker de å fortsette ordningen med utvidet skolehelsetjeneste. Fram til nå har fylkeskommunen finansiert en skolepsykolog i 30 prosent stilling ved Ole Vig videregående. Nå vurderes det om Stjørdal kommune skal betale regningen.

– Dersom det ikke finnes penger til skolepsykolog ved Ole Vig videregående skole fra skolestart neste høst, så må tilbudet opphøre. Vi fikk saken på bordet på møtet i Komite Levekår denne uka, uttalte Roar Brekken (Sp), nestleder i levekårskomiteen, til Stjørdalens blad i midten av juni.

Politikerne jobber med et nytt finansieringsopplegg, men det kommer først på plass i 2020. I skoleåret som starter til høsten er det derfor blitt foreslått å bevilge penger i saldert budsjett. Saken skal opp igjen til høsten.

Assisterende rektor ved Ole Vig, Berit Selbæk, bekrefter at det er behov for skolepsykolog på Ole Vig videregående skole.

– De to psykologene hos oss har mer enn nok å gjøre. Jeg tror faktisk ikke de har et ledig sekund de dagene de er her, så behovet for den kompetansen er tilstede. Det er det ingen tvil om, sier hun.

Selbæk sier lavterskeltilbudet er opprettet for at elever skal slippe å ta turen til BUP på Levanger.