I mars ble partene enige om en avtale om ny offentlig pensjon. Fra v.: Erik Kollerud (YS) Anders Kvam (Akademikerne Stat) Ragnhild Lied (Unio) Peggy Hessen Følsvik (LO), Lasse Hansen (KS) og Stein Gjerding (Spekter). Nå har flertallet i forbundene i Unio, YS og LO stemt ja. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Offentlig ansatte sier ja til ny tjenestepensjon

Et flertall av medlemmene i offentlig sektor hos både LO, YS og Unio sier ja til den fremforhandlede avtalen om ny offentlig tjenestepensjon.

Vedtakene fra de tre hovedorganisasjonene ble overlevert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) onsdag. Alle de 13 forbundene i Unio har sagt ja til forslag til avtale om ny offentlig pensjon. Det samme har medlemmene i LO og YS.

Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800 000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter m.m.

Stat: 171 000.

Kommuner/fylkeskommuner: 480 000.

Helseforetak: 137 000.

 

Dette er de viktigste endringene i den nye ordningen:

* Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening.

* Det innføres en AFP-ordning (avtalefestet pensjon) etter mønster av privat AFP, der AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.

* Det gis et «slitertillegg» på 0,15 G årlig til 1963-kullet, som er det første årskullet som mister dagens AFP-ordning, for dem som går av i alderen 62 til 67 år. Tillegget trappes gradvis ned fram til 1970-kullet, som er det siste som får tilbud om et «slitertillegg».

* Det innføres en betinget tjenestepensjon for ansatte som ikke kvalifiserer til AFP. Den kan tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år.

* Det innføres flere overgangsordninger for dem som har opptjening i dagens ordning.

* Nye ordninger for ansatte med særaldersgrenser, som politiansatte og sykepleiere skal forhandles om i en egen prosess til høsten. Det samme gjelder ny pensjonsordning for uføre i offentlig sektor.

Kilde: NTB og Unio.

– På bakgrunn av dette har styret i Unio fattet et enstemmig vedtak om å si ja til avtalen. Vi har fått en god og solidarisk tjenestepensjonsordning for medlemmene, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en pressemelding.

21 prosent valgdeltakelse

To av tre stemte ja i uravstemningen til Utdanningsforbundet. 64,4 prosent stemte ja, mens 35,6 prosent stemte nei. Men kun hvert femte medlem med stemmerett deltok i uravstemningen, snaut 21 prosent.

Har møtt motstand

Partene i offentlig sektor kom til enighet om en ny pensjonsordning for 800.000 offentlig ansatte i starten av mars. Siden har en rekke forbund avholdt uravstemninger om resultatet.

Motstanden mot avtalen har vært stor i deler av medlemsmassen. Flere tillitsvalgte og lokale forbund og foreninger har de siste månedene mobilisert mot avtalen, som de mener favoriserer dem som er heldig nok til å ha helse og en type jobb som gjør at de kan stå lenge i jobb, men som vil gi sliterne en altfor dårlig pensjon.

Forbundene tilknyttet den fjerde sammenslutningen, Akademikerne, vil ta stilling til avtalen i løpet av juni. Der avholdes det ikke uravstemninger.

Den nye pensjonsordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning.

(NTB)

 

Powered by Labrador CMS