Krav om politiattest for lærere i videregående skole

Det er ingen grunn til å gi elever i den videregående skole et svakere vern mot seksuelle overgrep enn det elever i grunnskolen har, mener Fremskrittspartipolitikere. Derfor foreslår de at personer som har begått sedelighetsforbrytelser skal anses som uskikket til å jobbe i videregående skole.

Stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Ursula Evje, Karin S. Woldseth og Jan Arild Ellingsen foreslår at kravene for arbeidssøkere til grunnskolen om å vise politiattest også skal gjelde for videregående skole.
 
Kravet om politiattest for lærere i grunnskolen kom i sin tid i forbindelse med skolestart for 6-åringer. Attesten skal vise om søkeren er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn.
 
Forslagsstillerne mener at elevene i videregående skole også kan bli utsatt for seksuelt misbruk, og at elevene må få den beskyttelsen mot eventuelle overgrep en politiattest kan gi.
 
I lovforslaget viser forslagsstillerne til ei sak i Hordaland der en lærer er blitt anmeldt for voldtekt mot en 16 år gammel jente i 2002. Læreren nekter straffskyld. Skulle han bli dømt, kan han ikke automatisk avskjediges.
 
Siktelse er ikke oppsigelsesgrunn
- Selv om loven ikke gir yrkesforbud for dem som er dømt for overgrep mot elever i videregående, stiller en likevel dårlig når det gjelder jobb, sier advokat Vidar Raugland som uten å kjenne til saken, uttaler seg om den på generelt grunnlag til Bergens Tidende.
 
Siktelse og tiltale for seksuelle overgrep mot barn er i utgangspunktet ikke oppsigelsesgrunn. Normalt kreves rettskraftig dom før en lærer kan få sparken. Ved eventuelle ankesaker kan det gå ett år eller mer.
 
- Lærere kan i en slik periode suspenderes, eller forholdene skal legges til rette slik at ikke den anklagede læreren og eleven er sammen. Det viktigste er å sikre at situasjonen for læring er god, sier Raugland.
 
Uten å forhåndsdømme læreren, peker Frp-politikerne på problemet som kan oppstå dersom en lærer blir funnet skyldig. Etter å ha sonet straffen, er det ikke noe i Opplæringslova som hindrer en straffedømt fra å arbeide i den videregående skolen.
 
Frp-politikerne vil også at lærere som er siktet for alvorlige overgrep, uansett karakter, skal tas ut av ordinær undervisning inntil saka er avgjort og skyldspørsmålet endelig avklart.
 
Forslaget:
Den som skal tilsetjast i grunnskolen og den vidaregåande skolen, må leggje fram politiattest. Attesten skal vise om vedkommande er sikta, tiltalt eller dømd for seksuelle overgrep mot barn. Personar som er dømde for seksuelle overgrep
mot barn, kan ikkje bli tilsette i grunnskolen og den vidaregåande skolen.
 
§ 10-9, andre ledd skal lyde:
Kommunen kan krevje politiattest etter første leddet også for andre personar som regelmessig oppheld seg i grunnskolen. Fylkeskommunen kan krevje politiattest etter første leddet for andre personar som regelmessig oppheld seg i den vidaregåande skolen.
 
§ 10-9, tredje ledd skal lyde:
Dersom det er teke ut sikting eller tiltale mot ein tilsett i grunnskolen eller den vidaregåande skolen for seksuelle overgrep, skal denne suspenderast frå einkvar stilling som vil kunne innebere kontakt mellom tiltalte og fornærma. Slik suspensjon skal gjelde inntil rettskraftig dom føreligg.
Departementet gir nærmare forskrifter.
 

Powered by Labrador CMS