Nyttig og lettfattelig om språkbruk og relasjoner i klasserommet

I en ny bok om elevers språkbruk gir Anne Birgitta Nilsen, professor ved Oslo Met, en innføring i hvordan man som lærer kan jobbe for gode relasjoner i klasserommet.

Publisert Sist oppdatert

Utgangspunktet hennes er at all kontakt mellom lærer og elever er basert på kommunikasjon. Det samme gjelder for kontakten elevene seg imellom. En kommunikativ bevissthet innebærer ifølge forfatteren at man er i stand til å reflektere over hva man gjør når man snakker og skriver. Dette forutsetter at man tilegner seg et metaspråk. Man må dermed beherske språklige begreper for å snakke om språkbruk. Sagt med andre ord må man være kjent med språklig terminologi for å kunne snakke om hvordan vi kommuniserer med hverandre.

Bokmelding

Elevers språkbruk – hvordan forbedre relasjoner i klasserommet

Av Anne Birgitta Nilsen

Cappelen Damm

Akademisk 2021

145 sider Fact: Click to add text

Ordet «metaspråk» er sentralt i Nilsens bok. Det har med bruk av språket å gjøre og er basert på begreper og modeller fra språkvitenskap. Den faglige terminologien hun viser til og benytter, kan løsrevet framstå som teoretisk og fjern fra hverdagen i klasserommet. I kombinasjon med et ledig språk og mange eksempler fra eget og andres liv, makter forfatteren imidlertid å anskueliggjøre budskapet sitt på en lettfattelig måte.

For de aller fleste lesere vil nok ord som «språkfunksjoner», «språkhandlinger» og «projisering» være kjent fra tidligere. Det er nok også begreper knyttet til muntlig bruk av språket, som eksempelvis «stemmebruk» og «stillhet og pauser». Denne boka byr på en repetisjon som vil være nyttig for både lærere, lærerstudenter og andre som arbeider med mennesker. De mange fagordene blir dermed satt i en kontekst.

Hvert av de åtte kapitelene i boka avsluttes med de tre delene Egenutvikling, Snakk om språkbruk og Videre lesning. Her gis det gode tips til hvordan man individuelt eller i grupper kan arbeide videre med det som blir tatt opp i teksten. Man kan innvende at det i utgangspunktet er umulig å gå ordentlig i dybden på alle temaene som blir belyst på bare drøyt 140 sider. Denne innvendingen kan møtes med at det både til slutt i hvert kapittel og helt avslutningsvis er det som synes å være helt oppdaterte litteraturlister.

Et par korte innvendinger til slutt: Boka markedsføres med at den presenterer «en ny metode» for hvordan lærere kan jobbe for et godt læringsmiljø. Det er imidlertid vanskelig å se at den bringer noe helt nytt til torgs. Boka kunne dessuten gjerne enda mer eksplisitt knyttet innholdet til de nye læreplanene som kom med Kunnskapsløftet.

Men dette skygger ikke for at Anne Birgitta Nilsens gjennomgang av sentrale metaspråklige begreper styrker bevisstheten om betydningen av språkbruk.

Powered by Labrador CMS