Flere skoler kan søke om én karakter i norsk

Karakterforsøket i norsk er forlenget for skoler som allerede deltar i forsøket. I tillegg kan nye ungdomsskoler søke om å delta.

Forsøket er et tidsavgrenset pedagogisk forsøk som går over to år for elevene. Formålet er å få erfaring med og kunnskap om hvordan endringer i underveisvurderingen i norskfaget kan påvirke opplæringen.

Utdanningsdirektoratet åpner for at flere ungdomsskoler kan delta i forsøket i perioden 2015–2017. Skolene må sende søknad til skoleeier, som igjen sender søknadene til Utdanningsdirektoratet innen 1. oktober i år. Private skoler sender søknad direkte.

 

Større lokal frihet

Forsøket dreier seg om å endre karaktersystemet i norskfaget de første to årene på ungdomstrinnet og på studieforberedende utdanningsprogram. Det er ingen endringer i hva elevene skal lære. Elevene skal fortsatt ha tre standpunktkarakterer på vitnemålet etter 10. årstrinn og Vg3 som uttrykk for den fagkompetansen de har oppnådd etter de tre årene.

Karakterene på 8.–9. trinn og på Vg1– Vg2 er underveisvurdering. Den har som formål å fremme elevens læring og skal brukes som et redskap i læringsprosessen. Elevene har krav på underveisvurdering både med og uten karakter.

Med tre karakterer i underveisvurderingen arbeider man hele tiden parallelt med norsk hovedmål, norsk sidemål og muntlig. Forsøket åpner for større lokal frihet til å organisere arbeidet med læreplanen slik skolene finner det formålstjenlig. Elevene får opplæring i alle kompetansemålene, men det kan variere i løpet av skoleåret hva som blir mest vektlagt.

 

Opplæring i samsvar med kompetansemålene

De skolene som deltar, skal ha en faglig plan for hvordan forsøket kan gi bedre læring for elevene. Vi forutsetter også at skolene har en plan for å undersøke om det lokale forsøket gjennomføres som forutsatt, og om det faktisk fører til bedre læring. Mer informasjon om læringsfremmende vurdering finner du i satsningen Vurdering for læring.1

Forsøksskolene skal velge ett av disse to alternativene:

  • én karakter som omfatter både norsk muntlig og skriftlig sidemål og hovedmål
  • to karakterer: en i norsk muntlig, og en felles karakter i norsk skriftlig som omfatter

Elevene skal ha opplæring i samsvar med de samlede kompetansemålene i faget, og underveisvurderingen med og uten karakter skal til sammen gi dekkende informasjon om den faglige utviklingen deres.

For å oppnå god karakter ved slutten av skoleåret må elevene vise god kompetanse i alle delene av faget.

Powered by Labrador CMS