Mobbeoffer får 1,3 millioner kroner i erstatning

Frostating lagmannsrett slår fast at mobbingen eleven ble utsatt for på skolen, har påført ham varige skader. Kommunen er dømt til å betale eleven erstatning på 1,3 millioner kroner.

Publisert

Ulstein kommune i Møre og Romsdal ble i fjor dømt i tingretten til å betale erstatning til en mann i 20-årene som hadde blitt utsatt for omfattende mobbing. Kommunen anket saken, men tapte anken i lagmannsretten.

 

Fysisk plaging

I en periode ble gutten utsatt for fysisk vold. I dommen er det beskrevet en episode der han blir lagt i bakken og sperret inne i to fotballmål som var satt mot hverandre. Mobbingen fortsatte ved at medelever står i ring rundt ham, holder ham innesperret og plager han ved blant annet å stikke ham med kjepper.

Den fysiske mobbingen var alvorligst frem til 5. klasse, etter dette ble mobbingen mer psykisk.

 

Varige skader

Partene i saken var enige om at eleven ble utsatt for mobbing på barneskolen, men var uenige i omfanget av mobbingen.

Mannen som er født i 1988 har i dag utviklet posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og både eksperter og retten mener at dette kommer av mobbingen han ble utsatt for på barne- og ungdomsskolen.

I dommen står det blant annet:

«PTSD vurderes i sin helhet å være resultat av mobbing, og da særlig knyttet til hendelser eksemplifisert med vold og trusler om vold. Det er lagt til grunn at det meste av mobbingen har foregått på skolen og på vei til og fra skolen.»

 

Venneløs

Et spørreskjema fra en utredning foretatt av PPT-tjenesten da eleven var om lag 10 år gammel, viser en elev som ikke hadde venner og som følte seg dum. Han svarte den gang at han ikke hadde venner verken på skolen eller på fritiden.

På spørsmålet: «Eg går ofte for meg sjølv», svarte han ja, men ordet «ofte» er strøket over og erstattet med «Heile tia».

En enstemmig rett dømte også kommunen til å betale saksomkostningene til begge parter. Samlet kom saksomkostningene på over 600.000 kroner. Ulstein kommune må dermed ut med nesten 2 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS