Faksimile fra Utdanning nr 10/22.

Utdanningsforbundet er også for pensjonerte lærere

I Utdanning nr. 10/2022 spør Gunnstein Ueland om Utdanningsforbundet er riktig organisasjon for pensjonerte lærere, og hva forbundet gjør for sine pensjonistmedlemmer. Det henvises også til innlegg i Utdanning nr. 9/22 fra pensjonistrådet i Sola.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsforbundet er en fagforening for yrkesaktive lærere. I tillegg kan pensjonister og trygdede som har vært medlemmer som yrkesaktive, være medlemmer. Pensjonerte lærere og ledere får på denne måten en god mulighet til å være en del av organisasjonsfellesskapet med sine tidligere kollegaer.

I tillegg legges det til rette for engasjement og deltakelse i ordinære medlemsaktiviteter i lokallaget, for eksempel medlemsmøter og årsmøter. Lokallagene gjennomfører også egne tiltak for og med pensjonistmedlemmer, og det er her pensjonistenes demokratiske rettigheter ivaretas, i all hovedsak på samme måte som for ordinære yrkesaktive medlemmer.

Les også: Er det egentlig plass for pensjonistene i Utdanningsforbundet?

Dette er hovedtilbudet til våre pensjonistmedlemmer. Aktiviteten og tiltakene styres og finansieres fullt og helt av lokallagene. I enkelte fylkeslag koordineres og samordnes også dette på fylkesplan.

Pensjon er og blir et viktig tema for Utdanningsforbundet. Pensjonsarbeidet kommer både nåværende, tidligere og ikke minst fremtidige medlemmer til gode. Dette har, og vil alltid ha, høy prioritet i forbundet.

I tillegg deltar Utdanningsforbundet gjennom Unio i trygdedrøftingene. Drøftingene om regulering av grunnbeløpet i folketrygden (G) foregår årlig mellom regjeringen og pensjonistenes, de funksjonshemmedes og arbeidstakernes organisasjoner. Hovedorganisasjonene er arbeidstakernes organisasjoner i disse drøftingene.

Gunnstein Ueland er skuffet over at Utdanningsforbundet ikke deltok i en markering foran Stortinget i forbindelse med pensjonistoppgjøret/trygdeoppgjøret for i år. Utdanningsforbundet var ikke invitert til markeringen.

Dette var en markering i regi av Pensjonistforbundet og de andre samarbeidende pensjonistorganisasjoner i Samarbeidskomiteen for pensjonister (SAKO). Harald Bjørløw, som jo også er leder av sentralt pensjonistråd, var invitert og holdt en appell.

Hvis Utdanningsforbundet skal utvikles i retning av også å være en pensjonistorganisasjon som skal jobbe for pensjonistmedlemmenes kår ut over vårt arbeid som fagforening for yrkesaktive lærere, kreves det en annen og egen organisering av pensjonistmedlemmene våre.

Det må i så fall etableres en egen pensjonistorganisasjon i Utdanningsforbundet, med egne demokratiske strukturer, adskilt fra vår nåværende organisasjonsstruktur. Vi opplever ikke at dette er et generelt ønske fra våre pensjonistmedlemmer. Vi oppfatter heller ikke at det sentrale pensjonistrådet vil råde sentralstyret til å foreslå en slik løsning for landsmøtet.

Dersom pensjonistmedlemmene våre ønsker at de skal organiseres mer som en selvstendig pensjonistorganisasjon, er jeg trygg på at dette vil komme frem i arbeidet med pensjonistmedlemmenes involvering og plass i organisasjonen. Hovedkonklusjonen i den gjennomførte evalueringen er at de fleste er fornøyde med dagens organisering, selv om det er enkelte ønsker om forbedringspunkter.

Powered by Labrador CMS