Å ta i bruk klasseromssimulator kan være et grep for å støtte nye læreres utvikling i yrket. Ill.foto: Dan MacDonald, Free Images

Forskere lager verktøy for å skape bedre lærere

En simulator for å øve på å ta beslutninger i klasserommet, er ett av flere verktøy som fremtidens ferske lærere og studenter kan jobbe med når de blir veiledet.

Publisert

I et nytt prosjekt skal forskere jobbe frem verktøy for å støtte nye læreres utvikling i yrket.

– Arbeidet med verktøyene baserer seg på tidligere forskning om ferske læreres utbytte av veiledning, forklarer Eli Lejonberg ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, på Universitetet i Oslo sine nettsider.

– Nå vil vi bruke kunnskapen vi har til å utvikle og prøve ut verktøy i lærerutdanningens aktiviteter på campus og i praksis ute i skolene. Tydelig veiledning kan være viktig for nye lærere i møtet med yrkeshverdagen. Vi vet fra forskningen at dette er sentralt både for å finne seg til rette i lærerrollen, og for å utvikle den kompetansen de trenger, sier forskeren.

 

Fått midler

I 2017 vedtok Stortinget at det skal utvikles nasjonale rammer for en veiledningsordning av nyutdannede lærere. Lejonberg forteller at grunnlaget for hensiktsmessig veiledning starter allerede på lærerstudiene, men per i dag finnes det få verktøy som kan brukes i arbeidet med studentene. Nylig ble et team med forskere tildelt midler fra Norges forskningsråd for å utvikle nettopp dette.

– Veiledning bør tilpasses den enkelte students behov, og bør brukes til å prøve ut praksiser som er sentrale i lærerarbeidet. Det kan være evner til å tilpasse undervisningen til elevens nivå, klasseledelse og vurderingsarbeid. Men det finnes i dag i liten grad verktøy veiledere og nye lærere kan bruke for å jobbe forskningsbasert og strukturert i veiledning, sier Lejonberg som er prosjektleder.

 

Beslutningssimulator

Ett av verktøyene som prosjektet skal utvikle er en simulator for å øve på beslutninger.

En beslutningssimulator der lærerstudenten kan trene på praksissituasjoner som han eller hun vil møte senere i skolen. I simulatoren kartlegges også verdier og holdninger som er relevante for yrkesutøvelsen. Resultatene fra kartleggingen og tilbakemeldingene fra veiledere skal bidra til at nye lærere får økt innsikt i egne styrker og mulige utfordringer. 

 

Prosjektstart og oppfølging

I tillegg til å jobbe frem verktøyene, er utprøving og forskning på hvordan disse kan støtte nye lærernes utvikling også en viktig del av prosjektet.

– Vi følger opp utviklingsarbeidet med intervjuer, observasjoner og spørreskjemaer hvor vi innhenter informasjon fra både veiledere og nye lærere, sier Lejonberg.

– Målet er at verktøyene til sammen skal bidra til en forskningsbasert og helhetlig struktur for veiledningen.

Prosjektet startes opp i 2019 og vil gå frem til 2022.

Powered by Labrador CMS