Færre ungdomsskolelærere bruker tid på å roe ned klassen enn før. Arkivfoto: Utdanning

Lærere bruker mindre tid på å få ro i klasserommet enn før

Norske lærere bruker mindre tid enn før på å få ro i timene – og de trives i yrket, viser den nyeste TALIS-undersøkelse fra OECD.

For 11 år siden svarte over halvparten av norske lærere at de brukte lang tid på å roe ned elevene. I denne nyeste undersøkelsen svarer 17 prosent det samme. Ingen andre land i undersøkelsen kan vise til tilsvarende forbedring, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Om TALIS:

TALIS (Teaching and Learning International Survey) er OECDs internasjonale studie av undervisning og læring

ILS ved Universitetet i Oslo har ansvaret for gjennomføringen og rapporteringen av TALIS 2018 på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

48 land deltok i 2018

I Norge har 162 rektorer og 4154 ungdomsskolelærere fullført spørreundersøkelsen. Den ble gjennomført våren 2018 og svarprosenten for lærere var på 82 %

Undersøkelsen er gjennomført i 2008, 2013 og 2018

Rapporteringen fra TALIS er delt opp i to separate utgivelser. Neste rapport vil bli lansert i mars 2020

Norge er det landet som kan vise til størst positiv endring på dette området. Funnet er ekstra positivt fordi det går i motsatt retning av tendensen i de fleste andre land, hvor lærerne melder om mer uro og mindre tid til undervisning.

De norske resultatene i TALIS 2018 viser blant annet:

  • Mindre enn 5 % av lærerne svarer at de ikke trives
  • Mens over halvparten av lærerne i 2008 svarte at de bruker lang tid på å roe ned elevene i starten av timen, svarer kun 17 % det samme i 2018. Lærerne sier også at de bruker mindre tid enn tidligere til administrative oppgaver i timene
  • Det er en klar økning i lærernes praksis med å gi skriftlige tilbakemeldingerpå elevenes arbeid
  • Det er en klar økning i andelen lærere som oppgir at de involverer elevene i vurderingsarbeidet
  • Hver fjerde lærer svarer at de som nyutdannet har deltatt i et introduksjonsprogram som nytilsatt i skolen og hver sjette nyutdannede lærer har en veileder/mentor til å støtte seg
  • 30 % av lærerne oppgir at de har tro på at de kan hjelpe elever med lav interesse for skolearbeidet og 50 % mener de er i stand til å få elevene til å verdsette læring
  • Hver sjette lærer ønsker mer kompetanse i undervisning for elever med særlige opplæringsbehov
  • 94 % av lærerne har i løpet av det siste året deltatt i minst én kompetanseaktivitet
  • Omtrent halvparten mener den største hindringen for å delta i faglige utviklingsaktiviteter er at det kolliderer med arbeidsplanen deres

– Det er veldig bra at læringsmiljøet har blitt bedre, og at det er mer ro i klasserommet. Det betyr mer tid til undervisning, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Over 4000 norske ungdomsskolelærere og 162 rektorer har deltatt i TALIS 2018. Ungdomsskolelærere bruker mer tid enn tidligere på undervisning, og mindre tid til administrative oppgaver og til å holde ro i klasserommet.

– Her hjemme har lærere på ungdomstrinnet blitt dyktigere i klasseledelse. Ro og gjensidig respekt i klasserommet er avgjørende for at elevene skal mestre og lære, sier Sanner i pressemeldingen.

94 % har deltatt i kurs eller videreutdanning

Ni av ti lærere sier de trives i jobben.

– Vi har dyktige lærere i norske klasserom, og det at så mange som ni av ti lærere i norsk skole trives i jobben sin, er veldig positivt for elevenes læring og trivsel på skolen, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Et mindre positivt funn fra undersøkelsen er at mange nyutdannede lærere svarer at de får for lite faglig oppfølging i overgangen fra utdanning til yrke. Bare en av fire nyutdannede lærere svarer at de har deltatt i et introduksjonsprogram på skolen, og kun en av seks nyansatte lærere har en veileder eller mentor.

– Vi har bevilget 60 millioner kroner slik at flere lærere i grunnskolen kan få veiledning for skoleåret 2019-2020. Målet er at flere får en god overgang fra utdanning til yrke og blir værende i skolen, sier Sanner.

TALIS viser også at 94 prosent av lærerne i løpet av det siste året har deltatt på aktiviteter for kompetanseutvikling, som for eksempel kurs eller videreutdanning. En av fem lærere etterlyser samtidig mer faglig påfyll om bruk av ny teknologi i undervisningen.

Powered by Labrador CMS