Selv om lærerspesialistordningen legges ned, ønsker Utdanningsetaten å fortsette noe av det gode arbeidet lærerspesialistene gjør, ved å samle dem som en gruppe ressurslærere.

Lærerspesialistene i praktiske og estetiske fag har styrket fagene

Debatt: Lærerspesialistordningen har vært kjærkommen for fagområder som trenger kompetanseutvikling og statusheving. Nå skal den avvikles.

Publisert

Vi i Utdanningsetaten i Oslo kommune har erfart at ordningen med lærerspesialister, spesielt i praktiske og estetiske fag, har vært svært gode.

Regjeringen vil sette i gang et utredningsarbeid i dialog med partene for en ny ordning med karriereveier i skolen. Ordningen vil blant annet bygge på erfaringer med pilotordningen med lærerspesialist ("Lærerspesialistordningen avvikles gradvis", www.udir.no 28.1.2022). Vi i Utdanningsetaten i Oslo kommune har erfart at ordningen med lærerspesialister, spesielt i praktiske og estetiske fag, har vært svært gode. Nedlegging av lærerspesialistordningen får konsekvenser for arbeidet med å styrke fagmiljøene og de praktiske og estetiske fagene i skolene.

Les også: Brenna lover lærere karrieremuligheter, men sier det vil ta tid

I skrivende stund er jeg sammen med ni lærerspesialister i kunst og håndverk på Sámi allaskuvla, Samisk høgskole i Kautokeino, der vi lærer om samisk kunst, håndverk og kulturarv. Viktig kompetanse vi har mindre av i Oslo-skolen.

Lærerspesialistene jobber her praktisk med duodji, tverrfaglig arbeid, reflekterer over Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20), kulturarv og ulike problemstillinger. Erfaringene, refleksjonen og den praktiske kompetansen tar de med tilbake til skolen sin og elevene sine, men også tilbake i fagnettverkene i kunst og håndverk i bydelene i Oslo. Der skal de dele kompetansen og arbeide praktisk med andre lærere, slik at de får bedre forutsetninger for å jobbe med samisk kultur og håndverk med elevene.

Siden 2017 har vi hatt lærerspesialister i kunst og håndverk som sammen med andre lærerspesialister blant annet i norsk, matematikk, og engelsk har fått felles faglig og pedagogisk oppdatering og kompetanseutvikling.

I Utdanningsetaten i Oslo kommune har vi hatt en egen ordning og struktur med lærerspesialister, med en søknadsprosess der skolenes ledelse sammen med lærere søker om lærerspesialiststillinger i ulike fag. Det har vært kompetanse- og erfaringskrav for å få funksjonen som lærerspesialist.

Les også: Lærerspesialistene blir historie

Siden 2017 har vi hatt lærerspesialister i kunst og håndverk som sammen med andre lærerspesialister blant annet i norsk, matematikk, og engelsk har fått felles faglig og pedagogisk oppdatering og kompetanseutvikling. Lærerspesialistene har også fått tilbud om fagspesifikke samlinger der fagdidaktikk og profesjonen innenfor fagfeltene er fokusområder.

I tillegg til rollen som faglig pådriver på sin egen skole har lærerspesialistene vært ressurspersoner for å styrke fagmiljøene og øke kompetansen på tvers av skolene.

Våren 2022 har vi lærerspesialister i kunst og håndverk, musikk og kroppsøving innenfor de praktiske og estetiske fagene. I kunst og håndverk er det nå elleve lærerspesialister. Disse har svært høy didaktisk og pedagogisk kompetanse. De har jobbet systematisk med å være faglig pådrivere på sin egen skole, blant annet med veiledning av lærere og med å øke kompetansen innenfor fagfeltet på skolen sin.

På noen skoler har lærerspesialisten i kunst og håndverk samarbeidet med lærerspesialister i andre fag på skolen om tverrfaglighet og sammenhengen i nye læreplaner. Visualisering i alle fag, gode praktiske prosesser og bruk av for eksempel tegning og animasjon i fagene er eksempler på dette arbeidet. Lærerspesialistene har også jobbet med progresjon i opplæringen, slik at kvaliteten innenfor faget skal bli god, helt fra elevene går i 1. klasse, og til de går ut av 7. eller 10.trinn.

Les også: Stor mangel på lærere i praktisk-estetiske fag

I tillegg til rollen som faglig pådriver på sin egen skole har lærerspesialistene vært ressurspersoner for å styrke fagmiljøene og øke kompetansen på tvers av skolene. Flere av dem er nettverksledere for fagnettverk i kunst og håndverk i de ulike bydelene i Oslo. I nettverkene bidrar de med sin kompetanse, de koordinerer og samler lærere fra ulike skoler for å dele. De utvikler kompetanse sammen, erfarer sammen og jobber med ulike problemstillinger på fagfeltet.

Utdanningsetatens erfaringer er at lærerspesialistene og fagnettverkene har bidratt til å løfte fagfeltet kunst og håndverk i Oslo-skolen og styrke holdningene til faget. Selv om det tar lang tid å styrke fagfeltene, er vi godt i gang med arbeidet, mye takket være jobben som lærerspesialistene gjør.

Selv om lærerspesialistordningen legges ned, ønsker Utdanningsetaten å fortsette noe av det gode arbeidet lærerspesialistene gjør, ved å samle dem som en gruppe ressurslærere.

I tillegg til nettverksarbeid har lærerspesialistene i kunst og håndverk bidratt til forskning på fagfeltet, noen skriver bøker, er ressurspersoner for fagorganisasjoner, veileder på høgskoler og universitet, samt holder foredrag. Flere av dem har vært med på å svare på høringer, blant annet høringen til LK20. Flere av forslagene deres ble tatt til med. Oppsummert har disse lærerspesialistene utviklet et godt profesjonsfellesskap som sentralt jobber aktivt med fagfeltets utfordringer og muligheter.

Fikk du med deg denne? Elever og lærere vil beholde lærerspesialistene

Selv om lærerspesialistordningen legges ned, ønsker Utdanningsetaten å fortsette noe av det gode arbeidet lærerspesialistene gjør, ved å samle dem som en gruppe ressurslærere. Vi ønsker å kunne gi dem noen tilbud gjennom profesjonssamlinger, konferanser og besøk på institusjoner, og vi ønsker at de skal fortsette å være en ressurs for å styrke fagene i Oslo kommune. Flere vil fortsette som nettverksledere i de ulike bydelene.

Utfordringer når ordningen legges ned, er at lærerspesialistene mister lønn og frikjøp av tid

Utfordringer når ordningen legges ned, er at lærerspesialistene mister lønn og frikjøp av tid til å være faglige pådrivere på egen skole, veiledere og ha tid til kurs og profesjonssamlinger. En lærer i kunst og håndverk er ofte alene med sin kompetanse på sin egen skole, og den viktige rollen som lærerspesialistene har hatt med å bistå mange ufaglærte med veiledning, hjelp til materialer og til å tenke praktiske prosesser og tverrfaglighet, har vært av stor betydning.

Dette er også satsingsområde i LK20, og i strategien skaperglede, engasjement og utforskertrang. Vi vet at mange skoler har lærere med mindre kompetanse i praktiske og estetiske fag. For å få god kvalitet i undervisningen er det viktig med kompetanse i alle skolens fag, også de praktiske og estetiske fagene.

Med noe ekstra lønn og frikjøp har lærerspesialistene i kunst og håndverk kunne brukt mer tid på å styrke kvaliteten på fagfeltet på egen skole, også ved å bidra med sin kompetanse på andre skoler. Lærerspesialistene uttrykker nå at motivasjonen for å fortsette arbeidet uten kompensasjon, svekkes, og at de gjerne skulle sett at ordningen hadde fortsatt.

Lærerne har blitt løftet fram og synliggjort på en måte som på mange skoler har vært avgjørende for å styrke fagfeltene.

Man kan mene mye om lærerspesialistordningen slik den har vært, men når det gjelder å ha lærerspesialister i praktiske og estetiske fag, med fagområder som sårt trenger kompetanseutvikling og statusendring, har denne ordningen vært kjærkommen for å systematisere og gi tid og rom for å løfte fagfeltet i Oslo kommune.

Tittelen lærerspesialist i disse fagene har også tilsynelatende vært uproblematisk, da det ikke er mange faglærere innenfor de praktiske og estetiske fagene på hver skole. Lærerne har blitt løftet fram og synliggjort på en måte som på mange skoler har vært avgjørende for å styrke fagfeltene. Vi ser med forventning fram mot en ny nasjonal ordning som fortsatt kan bidra til å styrke profesjonsutviklingen i skolen. I Oslo ønsker vi å fortsette å videreutvikle fagfeltene for elevenes og lærernes motivasjon og læring.

Powered by Labrador CMS