Skjematisk oversikt over de 74 sakene

74 lærere, assistenter og barnehageansatte er dømt, tiltalt eller siktet i overgrepssaker siden 2010. Her er en skjematisk oversikt.

Publisert

 Research: Albin Holtermann Ødegaard, Hanne Selboe Karagülle, Jørgen Jelstad, Ståle Johnsen

Overgrepslærerne

Utdanning har gått gjennom omtalte overgrepssaker siden 2010 og undersøkt alle saker hvor gjerningsmannen har vært eller er ansatt i skole eller barnehage.

 

Alle våre artikler om dette finner du her: utdanningsnytt.no/overgrep

 

Overgriperne

Materialet omfatter 74 ansatte i skoler og barnehager. Sakene involverer alle typer ansatte: rektorer, lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger, assistenter og ansatte i skolefritidsordningen.

  • 61 er dømt i tingretten eller lagmannsretten. Av disse er 19 dømt i lagmannsretten. 5 av sakene er anket og ikke rettskraftige ennå.
  • 10 er siktet og etterforskning pågår.
  • 3 er tiltalt, og sakene skal behandles i rettsapparatet.

 

I 50 av sakene er det begått overgrep mot egne elever eller mot barn i barnehagen hvor gjernningsmannen jobbet.  

I de resterende sakene er det enten overgrepsmateriale med ukjente offer, eller barn overgriperen har møtt på nett, på fritidsaktiviteter eller privat.

 

Ofrene

Om lag 260 barn er ofre i sakene. 136 av disse er det ikke oppgitt kjønn på, 98 er jenter og 21 er gutter.

Ofrene er fra 3 til 18 år gamle.

I flertallet av sakene er overgrepene utført mot egne elever eller barn overgriperne har hatt ansvar for i barnehagen. Enkelte har forgrepet seg på egne barn, på ukjente barn over internett eller er dømt for å laste ned overgrepsmateriale. Sju av de overgrepsmistenkte eller dømte jobbet i videregående skole.

 

Slik har Utdanning jobbet

Redaksjonen har gjennom flere måneder gått gjennom flere hundre presseklipp i tillegg til omtaler av overgrepssaker i private fora på nett. Det er i tillegg hentet inn informasjon fra politi, advokater og skoler.

Det har gitt nok informasjon til at Utdanning har kunnet søke og få utlevert tingrettsdommer i de aller fleste sakene. I tillegg er det søkt gjennom rettsdata fra lagmannsrettsavgjørelser. Dette er deretter systematisert for å få en fullstendig oversikt.

I de få tilfellene hvor det ikke har vært mulig å få utlevert dommen, er informasjonen hentet fra presseklipp og samtaler med politi, advokater og skoler.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har tips:

 

 

 

Alle våre artikler om dette finner du her: utdanningsnytt.no/overgrep

Forklaring av paragrafene finner du helt nederst i artikkelen.  

 

1. Vikarlærer (26)

Dømt i Alta tingrett og Hålogaland lagmannsrett i 2014/15.

Dømt for: §195, §196, §193 i perioden 2011-2013.

Offer: En jente, 13-15 år.

Straff: 4 år 2 måneder. Erstatning til offer 175.000 kroner.

Læreren ble kjent med jenta mens han hadde henne i gym i 7. klasse. De fikk kontakt på Facebook høsten etterpå, og han hadde flere samleier med den tidligere eleven. Da han ble pågrepet, tok han masterutdanning for lærere ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø.

Fra dommen: «Tiltalte har etter rettens syn kynisk utnyttet sin stilling som vikarlærer til å oppnå kontakt med fornærmede, noe han ellers neppe ville fått til».

 

2. Barnehageansatt (slutten av 40-årene)

Siktet for overgrep i barnehage i Alta, Finnmark.

En mann i 40-årene ble pågrepet 11. oktober 2016. Han er siktet for overgrep mot to barn i barnehagen han jobber. Saken er under etterforskning. Siktet etter §299, som er voldtekt av barn under 14 år. Mannen har jobbet i flere barnehager i distriktet.

 

3. Lærer i barneskole (54)

Dømt i Salten tingrett i 2010.

Dømt for: §195, §200, §204a i perioden 1986-2007.

Offer: Tre gutter, 8-14 år.

Straff: 1 år 4 måneder. Erstatning til offer 190.000 kroner.

Mannen har befølt elever i klasserommet. Han har også fått en av guttene til å masturbere seg. Ytterligere tre ofre mannen selv har tilstått, er foreldet og derfor henlagt. Fra dommen: «(…) det er særlig lagt vekt på at tiltalte har utnyttet både sin posisjon og den tillit han hadde som lærer».

 

4. Vikarlærer (40-årene)

Tiltalt for seksuelle overgrep mot datter. Saken skulle opp i retten i september i år, men ble utsatt. Saken skal opp i Salten tingrett.

 

5. Rektor i ungdomsskole (51)

Dømt i Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett i 2012.

Dømt for: §196, §193 i perioden 2004-2005.

Offer: En jente, 14 til 15 år.

Straff: 3 år 6 måneder, av dette er 6 måneder betinget. Erstatning til offer 198.000 kroner.

Periode: 2004–2005

Mannen var rektor på skolen der jenta gikk. Han forgrep seg på henne på kontoret, i bilen på vei hjem fra skolen og hjemme hos rektoren. Rektoren har hatt gjentatte samleier med eleven.

Fra dommen: «(…) tre lærere sendte brev til skolesjefen og uttrykte bekymring omkring forholdet». Politietterforskning ble innledet, men saken ble henlagt i 2005. Samme år sluttet han som rektor. Kontakten fortsatte etter dette, og jenta ble gravid to ganger og tok abort begge gangene.

 

6. Lærer i videregående (41)

Dømt i Senja tingrett i 2013.

Dømt for: §200 første ledd i 2012.

Offer: En gutt på 16 år som var eleven hans.

Straff: 60 dager, 30 av disse betinget. Erstatning til offer 10.133 kroner.

Overgriperen var kontaktlærer for offeret. Læreren tok seg spesielt av gutten og inviterte han med seg hjem etter skoletid. I dommen står det at læreren har misbrukt et tillitsforhold som han kunne få i egenskap av å være fornærmedes kontaktlærer.

 

7. Lærer i barneskole (32)

Dømt i Senja tingrett i 2016.

Dømt for: §200 i perioden 2013-2014.

Offer: En gutt på 9 år som var eleven hans.

Straff: 5 måneder. Erstatning til offer 50.000 kroner.

SITAT DOM: Tiltalte har «(…) grovt misbrukt rollen han hadde som lærer.»

Offeret hadde læreren på skolen fra 2. til 5. klasse. Læreren hadde ansvar for guttens klassetrinn, og underviste gutten i flere fag. Ved flere anledninger befølt han eleven både utenpå og innenfor buksa. Overgrepene skjedde i klasserommet.  I dommen står det at gutten har hatt betydelige psykiske reaksjoner etter hendelsene.

 

 

 

 

 

 

8. Styreleder og eier av barnehage (48)

Dømt i Nord-Troms tingrett i 2016.

Dømt for: §196, §200, §201, §204 i perioden 2006-2013.

Straff: 10 måneder.

Offer: Seksuell omgang med jente 15 år og oppfordring til seksuelle handlinger via chat med seks andre jenter i alderen 11-15 år.

 

9. Barnehageansatt (30)

Dømt i Nord-Troms tingrett i 2016.

Dømt for: §195, §200, §204, §201 i perioden 2012-2015.

Straff: 7 år 6 måneder forvaring.

Offer: 15 barn, 3-6 år.

Mannen utførte overgrep mot en rekke små barn i barnehagen. Overgrepene skjedde flere steder, i barnehagens lokaler, i en lavvo barnehagen hadde satt opp og i skolelokaler.

 

 

10. Barnehageansatt (25)

Dømt i Nord-Troms tingrett i 2013.

Dømt for: §195, §193, §200, §204 i perioden 2011-2012.

Offer: Fire jenter i barnehagen der han jobbet, 3-4 år gamle.

Straff: 1 år 8 måneder.

Mannen forgrep seg på flere jenter i barnehagene der han hadde praksisplass. 

 

11. Vikarlærer og barnehagelærer (25)

Dømt i Nord-Troms tingrett i 2014.

Dømt for: §195, §200 i 2013.

Offer: To gutter, 11 og 9 år.

Straff: 2 år, 4 måneder

Mannen jobbet i barnehagen, i skolen og var trener for de to guttene. Guttene ble utsatt for seksuelle overgrep mens de overnattet hos ham.

 

12. Vikarlærer, barnehageansatt og assistent på SFO (23)

Dømt i Nord-Troms tingrett i 2013.

Dømt for: §204a, §201 i perioden 2008-2011.

Offer: En jente, 14 år.

Straff: 30 dager.

Besittelse av overgrepsbilder og for å ha sendt bilder av egen penis til elev. Mannen var vikarlærer på en ungdomsskole hvor offeret var elev. Mannen har også jobbet i skolefritidsordningen.

 

13. Barnehageansatt

Siktet for seksuelt krenkende adferd i barnehage på Helgeland, Nordland.

Mannen ble pågrepet i april 2016, og siktet etter §305. Saken etterforskes fortsatt, offeret skal være et barn i barnehagen han jobbet i.

 

14. Lærer i videregående (53)

Dømt i Ofoten tingrett i 2014.

Dømt for: §195, §205, §204a i 2009. 

Straff: 1 år 9 måneder. 10 måneder av dette betinget.

Har lastet ned overgrepsbilder og deltatt i videochat med utførte overgrep. Læreren oppbevarte overgrepsbilder på en pc på skolen.

 

15. Lærer (66)

Dømt i Alstadhaug tingrett og Hålogaland lagmannsrett i 2014.

Dømt for: §193, §199, §204a i perioden 2007-2008.

Offer: 1 jente, 16 år, psykisk utviklingshemmet med mental alder 9 år.

Straff: 3 år, 1 år og 6 måneder av dette betinget. Erstatning til offer 100.000 kroner.

Har hatt samleie med offer og andre seksuelle handlinger. Fra dommen: «(…) grov utnyttelse av en utviklingshemmet jente som sto under tiltaltes omsorg».

 

 

16. Lærer i videregående (25)

Dømt i Inntrøndelag tingrett i 2011.

Dømt for: §193 i perioden 2009-2010. Læreren har hatt samleie med flere elever.

Offer: Fire jenter, 16-18 år.

Straff: 6 måneder, 120 dager må sones. Erstatning til ofre på 80.000 kroner.

Ofrene var lærerens elever. Han forsøkte å lokke elevene til å ha sex med han ved å love dem bedre karakter i faget han underviste i.  De fleste samleiene skjedde i den bolig siktede disponerte på skolen mens han var lærer ved der.

«(…) fradømmes for en periode på 3 år fra dommens forkynnelse, retten til å inneha stilling som lærer i offentlig eller privat grunnskole eller videregående skole».

 

17. Spesialpedagog ved barneskole (68)

Dømt i Inntrøndelag tingrett i 2013.

Dømt for: §200 i perioden 2008-2011. Har befølt elever på skolen.

Offer: Tre jenter, 9-12 år.

Straff: 120 dager. Erstatning til offer 30.000 kroner

Ofrene var jenter som fikk spesialundervisning av læreren. Han skal ha fått dem til å sitte på fanget, og befølt dem mens undervisningen foregikk. 

 

18. Lærer i videregående (38)

Dømt i Inntrøndelag tingrett i 2016. Dommen er anket til lagmannsrett.

Dømt for: §193 i 2014. Samleie med offer.

Offer: En jente, 15-16 år.

Straff: 120 dager. Erstatning til offer 50.000 kroner.

Offeret var elev på skolen hvor overgriperen jobbet. Han gjorde seg til venn med jenta og sendte henne mange tekstmeldinger om skolearbeidet. Han dusjet sammen med jenta i garderoben på skolen. I dommen står det at jenta ble traumatisert av at en voksen autoritetsperson på den videregående skolen utnyttet henne.

Berammet: 06.12.2016

 

19. Rektor ved barneskole (59)

Dømt i Namdal tingrett i 2016. Dommen er anket til lagmannsretten.

Dømt for: §299 i 2016.

Offer: 1 jente, 8 år.

Straff: 1 år 4 måneder. Erstatning til offer 120.000 kroner.

Berammet: 23.01- 26.01.2017

 

 

20. Lærer (51)

Dømt i Namdal tingrett og Frostating lagmannsrett i 2012.

Dømt for: §200, §204a, §202a, §201 i 2010. Chat med video av seksuelle handlinger. 

Offer: To jenter på 12 år og en jente på 15 år

Straff: 120 dager. Erstatning til en jente på 15.000 kroner.

 

21. Lærer i barneskole  

Lærer i Nord-Trøndelag siktet for seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år (§305a). Ble anmeldt av barneskolen der han jobber etter varsel fra en elev. Saken er under etterforskning.

 

22. Lærer i barneskole (44)

Dømt i Sør-Trøndelag tingrett i 2016.

Dømt for: §204a i perioden 2013-2015.

Offer: En jente, 11/12 år.

Straff: 7 måneder.

Offeret var lærerens elev. Han overførte bilder fra jentas private mobil til sin egen datamaskin. Jenta var lettkledd på bildene. Læreren er også dømt for å ha lastet ned overgrepsmateriale.

 

23. Lærer i ungdomsskolen (54)

Dømt i Sør-Trøndelag tingrett i 2014.

Dømt for: §200 i 2013. Har befølt brystene til en elev.

Offer: En jente, 15 år

Straff: 90 dager, av disse er 30 betinget.

Den dømte var kontaktlærer for offeret. Han befølte henne flere ganger.

 

 

24. Lærer (36)

Dømt i Sør-Trøndelag tingrett i 2016.

Dømt for: §204a i perioden 2001-2005. Nedlasting av overgrepsmateriale. Har også tatt bilde av egen datter i badekaret og delt dette på nett. Har i chat diskutert muligheten for overgrep mot egen datter.

Straff: 5 måneder.

 

 

25. Lærer i barneskole (49)

Dømt i Søre Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett i 2015.

Dømt for: §192, §195, §201 i perioden 2012-2013. Læreren har voldtatt en tolv år gammel jente på lærerkontoret.

Offer: En jente, 12 år.

Straff: 5 år 4 måneder. Erstatning til offer 200.000 kroner.

Fra dommen: «Han brukte til tider godteri som motivasjons- og belønningssystem. B fikk godteri av ham, og etter hvert mer og oftere enn de andre elevene.»

«Han la henne ned i gulvet med makt og ba henne holde kjeft.»

«Hun var konstant redd for at nye overgrep skulle skje og begynte å gå med en liten foldekniv på skolen.»

 

 

 

26. Lærer i barneskole (43)

Dømt i Sunnmøre tingrett i 2011.

Dømt for: §192, §195, §197 i perioden 2010-2011.

Offer: To jenter, 7 år og 8 år. Erstatning til ofre 260.000 kroner.

Straff: 4 år.

Har utført overgrep mot egen datter og datterens venninne. Voldtok datterens venninne mens hun sov. Fått jentene til å masturbere seg. «Ved en av disse anledningene hadde han tegnet Hello Kitty, som er en kjent tegneseriefigur for barn, med tusj på sin penis».

Fradømmes rett til å være lærer ved barne- og ungdomsskole for alltid.

 

27. Lærer i videregående (63)

Dømt i Romsdal tingrett i 2013.

Dømt for: §200, §390a.

Offer: En jente, 18-20 år.

Straff: 45 dager. Erstatning til offer 10.000 kroner.

Læreren er dømt for sjikane og sextrakassering av tidligere elev.

 

28. Barnehageansatt (30-årene)

Siktet for besittelse av overgrepsbilder.

Mannen jobber i barnehage i Sunnfjord. Han ble pågrepet 21. juni 2016.

 

29. Rektor i grunnskolen (41)

Dømt i Sogn tingrett og Gulating lagmannsrett i 2013.

Dømt for: §204a. Besittelse av overgrepsmateriale.

Straff: 21 dager.

Rektoren gikk til arbeidsrettssak mot kommunen for å få jobben som rektor tilbake, men tapte.   

 

 

30. Lærerassistent og SFO-ansatt (43)

Dømt i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett i 2011.

Dømt for: §200 i 2008.   

Offer: En jente, 9 år.

Straff: 120 dager.

Mannen var assistent i klassen til jenta, og han jobbet i skolefritidsordningen hvor hun gikk. Han befølte henne flere ganger. 

 

31. Barnehageansatt

Siktet for overgrep mot to barn i barnehage i Bergen.

Mannen ble pågrepet i januar 2016, og saken er fortsatt under etterforskning.

 

32. Barnehageansatt (25)

Dømt i Bergen tingrett 2016.

Dømt for: § 305, § 311

Straff: 2 år

Mannen jobbet i en kommunal barnehage i Bergen da han ble pågrepet. Han er dømt for å ha produsert, spredt og oppbevart overgrepsbilder av barn. Han er også dømt for nettovergrep.

 

33. Barnehageansatt (25)

Siktet for overgrep i Bergen. Han er siktet for voldtekt av ett barn og overgrep mot flere barn i barnehagene han har jobbet. Mannen har jobbet i to ulike barnehager i Bergen, og har vært aktiv i idrettsmiljøet som trener for barn.

 

34. Barnehageansatt (26)

Siktet for besittelse av overgrepsmateriale. Ble avslørt gjennom «Dark Room»-saken hos politiet i Bergen i november 2016. Mannen beskrives som «førskolelærer».

 

35. Lærer i videregående (55)

Dømt i Bergen tingrett i 2015.

Dømt for: §204a i perioden 2013-2014. Besittelse av overgrepsmateriale.

Straff: 6 måneder.

Læreren bidro til spredning av overgrepsmateriale gjennom et fildelingsnettverk. Flere bilder, blant annet av spedbarn.

 

 

36. Vikarlærer i ungdomsskole (33)

Dømt i Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett i 2014.

Dømt for: §196, §193 i perioden 2011-2012. Han har hatt gjentatte samleier med tidligere elev.

Offer: Jente, 15 år.

Straff: 1 år 4 måneder, av dette er 4 måneder betinget. Erstatning til offer 50.000 kroner.

Læreren forgrep seg på jenta han var lærer for. Han brukte tilliten han hadde opparbeidet som lærer for henne til å skaffe seg seksuell omgang. Læreren er dømt for å ha hatt flere samleier med eleven.

 

37. Morsmålslærer (61)

Dømt i Haugaland tingrett i 2016. Dommen er anket til lagmannsretten.  

Dømt for: §195, §196, §193 i perioden 2008-2013. Overgrep mot elev gjennom beføling/masturbering og ett samleie. Noen av overgrepene skjedde i klasserommet.

Offer: En jente, 11 år når overgrepene startet. Erstatning til offer 150.000 kroner.

Straff: 5 år.

Fra dommen: «Fornærmede er slik retten ser det utsatt for et massivt og langvarig tillitsbrudd fra en 43 år eldre mann som i tillegg til å være hennes lærer hadde en utstrakt hjelperolle for henne og hennes familie».

Fradømmes retten til å virke som lærer for alltid.

Berammet: 30.01- 07.02.2017

 

38. Lærer i ungdomsskole (50)

Dømt i Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett i 2014.

Dømt for: §196 i 2010.

Offer: En jente, 15 år. Erstatning til offer 100.000 kroner.

Straff: 1 år.

Læreren forgrep seg på en jente han hadde vært lærer for. Fra dommen: «Fornærmedes psykiske helse har hatt en svært negativ utvikling i tiden etter overgrepet. Hun ble etter hvert depressiv, begynte med selvskading og fikk et lavt selvbilde. (…) Videre har hun hatt flere selvmordsforsøk og har bl.a. vært tvangsinnlagt».

«To andre kvinner, som tiltalte også har vært lærer for, har anmeldt han for overgrep. Begge forholdene er blitt henlagt pga. foreldelse.»

 

39: Lærer i ungdomsskole og videregående (76)

Dømt i Haugaland tingrett i 2010.

Dømt for: §196, §206, §193, §204 i perioden 2000-2003.

Straff: 4 år

Offer: En gutt.

Læreren forgrep seg på elever fra 1967 til 2003. Han er dømt for overgrep mot en gutt, men har innrømmet mange overgrep som er foreldet. 20 gutter har fått erstatning for overgrep begått av denne læreren. Overgrepene skjedde på skolen, hjemme hos lærere og på turer.

 

40. Lærer i ungdomsskole

Siktet for seksuell omgang.

Mannen er lærer på Jæren og er siktet for seksuell handling med flere barn under 16 år (§200).

 

41. Lærer (30)

Saken pågår i Jæren tingrett nå.

Læreren innrømmet skyld for besittelse av overgrepsbilder. Han innrømmet ikke skyld for nettvoldtekt av en gutt på 10 år i USA. Læreren har filmet rundt 40 gutter i dusj og garderobe i offentlig svømmehall. §204a og §311.  

 

42. Vikarlærer (60)

Dømt i Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett i 2013.

Dømt for: §195, §196, §198, §193 i perioden 1999-2004. Har masturbert ofrene gjentatte ganger over en lengre periode.

Offer: To gutter, 13-16 år. En gutt til, men dette er foreldet.

Straff: 2 år 4 måneder.

Vikarlæreren var også lærer i den kommunale musikkskolen og instruerte og drev flere band.

Fra dommen: «Blant annet fulgte tiltalte banddeltakere til konserter og musikkonkurranser i inn- og utland. Videre arrangerte han fester for disse og andre ungdommer, blant annet i sin garasje. Det ble ofte servert alkohol og vist pornografiske filmer.»

«… brukte tiltalte tid til å opparbeide seg tillit og tid til å vurdere hvem som kunne være mottakelige for handlingen uten at andre fikk vite om hva som foregikk.»

Fradømmes for alltid å inneha stilling eller verv eller utøve annen virksomhet rettet mot barn.

 

 

 

43. Lærer på folkehøgskole (47)

Frikjent i Dalane tingrett, dømt i Gulating lagmannsrett i 2010.

Dømt for: §193 i 2005.

Offer: En jente, 19 år.

Straff: 6 måneder betinget. Erstatning til offer 50.000 kroner.

Læreren ble dømt for seksuell omgang med elev på 19 år. Fra dommen: «Når hun ikke sa fra om at hun ville være i fred for tiltaltes tilnærmelser og seksuelle handlinger, skyldtes det at hun tidligere hadde vært utsatt for seksuelle overgrep fra sin tidligere lærer og rektor på hjemstedet i Nord-Norge. Dette skjedde over en 4-års periode fra hun var 15 år gammel.»

Dommeren fant ikke tilstrekkelig grunn til å fradømme tiltalte retten til å arbeide som lærer.

 

44: Lærer (54)

Dømt i Aust-Agder tingrett i 2014.

Dømt for: §195, §192, §199 i perioden 2001-2012.

Straff: 9 år.

Offer: Tre stedøtre, 8-16 år.

Fra dommen: Fradømmes for alltid retten til å arbeide med barn under 18 år.

 

45: Lærer (33)

Dømt i Aust-Agder tingrett i 2015.

Dømt for: §196, §200, §201, §204 i perioden 2005-2012.

Straff: 2 år 2 måneder.

Ofre: To jenter, 15 år.

Læreren ble dømt for overgrep mot jentene han møtte på speiderleir. Han hadde samleie med to jenter, og ble også dømt for nettovergrep mot flere gutter og jenter. Læreren fradømmes for fremtiden retten til å inneha stillinger/verv overfor barn og ungdom.

 

 

 

46. Lærerassistent (52)

Dømt i Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett i 2010.

Dømt for: §193 i perioden 2008-2009.

Straff: 1 år 2 måneder.

Offer: Jente, 19 år.

Fra dommen: Fradømt retten til å arbeide med barn og psykisk syke.

Offeret var elev ved skolen der han jobbet. Hun var lettere psykisk utviklingshemmet.

 

47. Lærer (34)

Dømt i Tønsberg tingrett og Agder lagmannsrett i 2010.

Dømt for: Overgrepsbilder.

Straff: Ukjent.

Læreren ble frikjent for seksuell handling mot en gutt, men dømt for å ha lastet ned 40 overgrepsbilder. Utdanning har ikke fått dommen.  

 

48. Lærer i barneskolen (53)

Dømt i Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett i 2016.

Dømt for: §195, §196, §197, §204a, §219 i perioden 2003-2012.

Straff: 8 år 6 måneder.

Offer: En jente, 7-16 år.

Læreren ble dømt for overgrep mot sin datter. Han ble også dømt for oppbevaring av overgrepsbilder.

 

49. Morsmålslærer (67)

Dømt i Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett i 2016.

Dømt for: §200 i perioden 2005-2006. Befølt elev på skolen.

Straff: 6 måneder.

Offer: Jente, 13-14 år.

Læreren forgrep seg på jenta på skolen, mens han hadde morsmålsundervisning med henne.

 

 

 

50. Lærerassistent og SFO-ansatt (57)

Dømt i Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett i 2015.

Dømt for: §195, §200, §204a i perioden 2005-2008. 22 jenter forledet til å utføre seksuelle handlinger på nett.

Straff: 5 år.

Offer: 22 jenter mellom 14 og 16 år.  

Lærerassistenten ble dømt for nettovergrep av jentene.

 

51. Lærer i barneskole (29)

Dømt i Nedre Telemark tingrett i 2015.

Dømt for: §200, §204a i 2014. Beføling, overgrepsmateriale.

Straff: 6 måneder.

Offer: To gutter, 13 år.

Mannen var timelærer for begge guttene på barneskolen. Han hadde dem i flere fag og holdt kontakt med dem på sosiale medier. Overgrepene startet da guttene begynte på ungdomsskolen.

 

52. Lærer på videregående (38)

Dømt i Nedre Telemark tingrett i 2011.

Dømt for: §193.  

Straff: 120 dager.

Offer: Jente, 18 år.

Mannen var kontaktlærer for offeret og befølte henne under elevsamtale. Han sendte også melding med seksualisert innhold.

 

53. Lærer i ungdomsskole (37)

Dømt i Kongsberg tingrett i 2011.

Dømt for: §200.

Straff: 60 dagers betinget fengsel.

Offer: Jente, 15 år.

Mannen var kontaktlærer for jenta, og befølte henne flere ganger over en periode på seks måneder.

 

 

54. Lærer (37)

Dømt i Tønsberg tingrett i 2014.

Dømt for: §204a i perioden 2009-2013.

Straff: 8 måneder.

Læreren ble dømt for å ha lastet ned og oppbevart overgrepsbilder. Han har gått i terapi for sin seksuelle forstyrrelse.

 

55. Lærer i barneskole (40)

Dømt i Tønsberg tingrett i 2016.

Dømt for: §195, §300, §304, §204a, §311 i perioden 2014-2016.

Straff: 7 år.

Offer: Stedatter og to venninner på 10-12 år

 

56. Lærer og assistent (40-årene)

Siktet for overgrep i Nordre Vestfold

Siktet etter §195 i en periode på fire år.

Offer: Ett kjent offer, gutt, 8-12 år.

Den tidligere lærer i 40-årene har jobbet på flere skoler på Østlandet. Han er siktet for å ha forgrepet seg på en gutt og for å ha laget et fangerom i kjelleren som var innredet for barn.

 

57. Barnehageansatt (48)

Dømt i Asker og Bærum tingrett i 2011.

Dømt for: §200, §204, §201 i 2010.

Straff: 6 måneder.

Offer: Tre jenter i barnehagen hvor han jobbet, 3-4 år.

Mannen blottet seg for jentene, og for å ha begått seksuell handling mot to av dem i barnehagen.

 

58. Lærer i barneskole (44)

Dømt i Oslo tingrett i 2013.

Dømt for: §195, §196, §193 i perioden 1998-2011.

Straff: 7 års forvaring med minstetid på fire år og åtte måneder.

Offer: Sju gutter, 12-16 år.

Mannen begikk flere overgrep mot elever på skolen der han jobbet. Grove overgrep foregikk i kjelleren på skolen. Overgrepene skjedde også på turer. Mannen var også vaktmester, barnevakt og trener.

 

59. Assistent i skole og barnehage

Dømt i Oslo tingrett i 2011.

Dømt for: §200, §201.

Offer: 11 jenter 7- 10 år

Var assistent i en barnehage i Oslo og i en skole i Midt-Norge. Overfalt eller befølte fremmede jenter utenfor skolens og barnehagens område.

 

60. Barnehageansatt (25)

Dømt i Nedre Romerike tingrett i 2015.

Dømt for: §200, §201 i 2013.

Straff: 5 måneder.

Offer: Fem jenter i barnehagen, 4-6 år.

Mannen er dømt for blotting og beføling av jenter i barnehagen der han jobbet.

 

61. Lærer i ungdomsskole (20-årene)

Dømt i Nedre Romerike tingrett i 2016.

Dømt for: §201

Straff: 15 dager.

Offer: Tre jenter

Læreren sendte bilder av penis og av at han onanerte til flere av jenter som var hans elever. Han kontaktet dem via meldinger.  

 

62. Rektor og lærer (45)

Dømt i Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett i 2014.

Dømt for: §195, §193. Overgrep mot egne elever.

Offer: Fem gutter 12- 14 år fra 2001 til 2007. 

Straff: 3 år

Læreren misbrukte elevene i garderoben på skolen, på kontoret og på leirskole. Mannen ble fradømt retten til å inneha stilling som lærer på ubestemt tid.

 

 

63. Lærer i barneskolen (60)

Tiltalt for seksuell handling med barn under 16 år.

Frifunnet i Øvre Romerike tingrett i 2016, men saken ble anket til Eidsivating lagmannsrett.

Berammet: 26.01-27.01.2017

 

64. Lærer (30-årene)

Dømt i Sør- Gudbrandsdal tingrett i 2013.

Dømt for: §196, §193, §204a.

Straff: 9 måneder.

Offer: To jenter, 14-16 år i 2011 og 2012.

Mannen ble dømt for seksuelle overgrep mot jentene som han var kontaktlærer for. Han mistet retten til å jobbe som lærer i fem år.

 

65. Assistentlærer og SFO-ansatt (20- årene)

Dømt i Follo tingrett i 2016. Dommen er anket til Borgarting lagmannsrett.

Dømt for: §195, §200 i perioden 2013-2014. Overgrep mot egne elever.

Straff: 4 år 6 måneder.

Offer: Tre jenter på 13 år

Berammet: 12.12 – 15.12-2016

Mannen ble dømt for overgrep begått på skolen på ettermiddagen.

 

66. Lærer i barneskolen

Lærer siktet for besittelse og deling av overgrepsmateriale i Follo.

Læreren ble oppdaget da politiet i Bergen jobbet med «Dark Room»-saken, som gjelder en pedofiliring som deler overgrepsbilder. Saken ble sendt over til politiet i Øst politidistrikt. Den er fortsatt under etterforskning.

 

67. Lærer (40-årene)

Dømt i Hedmarken tingrett i 2012.

Dømt for: §200 i 2005.

Straff: 45 dager betinget.

Offer: Datter, 8-9 år.

 

68. Barnehagelærer

Dømt i Hedmarken tingrett 2014

Dømt for: §204 i 2012.

Straff: 10 måneders fengsel

Den tidligere barnehagelæreren hadde 2058 overgrepsbilder på datamaskinen.

 

69. Lærer (40-årene)

Dømt i Gjøvik tingrett i 2015.

Dømt for: Et overgrep i 2013.

Straff: 120 dager.

Offer: Jente

Mannen var jentas lærer og forgrep seg på henne under massasje på ettermiddagen. Utdanning har ikke fått utlevert dommen.

 

70. Musikklærer (50)

Dømt i Gjøvik tingrett i 2016.  Anket dommen

Dømt for: §195, §196, §193, §200, §204, §201, §37

Straff: 12 år med minstetid på 8 år.

Offer: 115 barn, hovedvekt av jenter i 11-12-årsalderen.

Berammet: 16.01- 20.01.2017

Musikklæreren misbrukte barn over internett. Han begikk grove overgrep ved bruk av web-kamera. Han begikk også direkte, fysiske overgrep på barn.  

 

71. Lærer (37)

Frifunnet i Halden tingrett, dømt i Borgarting lagmannsrett i 2014.

Dømt for: §195, §199, §200, §204 i en periode på ca. ett år.

Straff: 5 år.

Offer: Jente, 11 år.

Læreren misbrukte sin niese og oppbevarte overgrepsmateriale på datamaskinen sin.

 

72. Lærer i ungdomsskolen (37)

Dømt i Halden tingrett i 2016.

Dømt for: §193, §196 i perioden 2004-2008.

Straff: 10 måneder betinget.

Offer: Jente, 15 år

Læreren hadde seksuell omgang med jenta flere ganger mens hun var eleven hans.  

Fra dommen: «Retten finner til grunn å bemerke, at verken elevers varsler til ledelsen på skolen eller daværende ektefelles opplysning om at tiltalte bekreftet overfor henne seksuell omgang med en elev under 16 førte til nevneverdig reaksjon fra skoleledelsen, iallfall slik bevisførselen har vært i denne saken.»

 

73. Kvinnelig lærer (31)

Dømt i Sarpsborg tingrett i 2012 og Borgarting lagmannsrett 2013.

Dømt for: §193. Mot egen elev.

Straff: 120 dager

Offer: Gutt, 16 år.

Kvinnen hadde seksuell omgang med en elev på en hyttetur med klassen hun var lærer for.

 

74. Vikarlærer, barnehageassistent og SFO-assistent (52)

Dømt i Fredrikstad tingrett i 2014.

Dømt for: §195, §194, §193, §204a i perioden 1992-2012.

Straff: 8 år med minstetid på 5 år.

Offer: Seks gutter fra 6 til 13 år.

Mannen har jobbet i flere skoler, på skolefritidsordninger og i barnehager. Flere av ofrene gikk på skolen og skolefritidsordningen hvor mannen jobbet. Mannen påtok seg oppgaven som støttekontakt for flere av guttene slik at han kunne møte dem på fritiden. Overgrepene var grove og langvarige. Den ene eleven ble misbrukt i sju år.

 

Seksualforbrytelser i straffeloven

§192. Voldtekt.

§193. Seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

§194. Seksuell omgang med noen man har ansvar for i anstalt eller institusjon.

§195/§299/§300. Voldtekt av barn under 14 år.

§196. Seksuell omgang med barn 14-16 år.

§197. Seksuell omgang med slektning i nedstigende linje. 

§198. Samleie med bror eller søster.

§199. Seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn under 18 år.

§200/§304. Seksuell handling med barn under 16 år.

§305. Seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år.

§201a. Avtalt møte med et barn under 16 år, med forsett om å begå en seksuell handling.

§204a/§311. Fremstilling som viser seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn (barneporno).

§205. Handler om medvirkning.

 

 

Powered by Labrador CMS