Praktiske fag kraftig redusert

Mens 20 prosent av tida i grunnskolen for ti år siden ble brukt på kunst- og kulturfag og praktiske fag, brukes bare 12,4 prosent av tida i 2010.

Det viser rapporten «Arts and Cultural Education in Norway» som professor Anne Bamford står bak og som er laget på oppdrag av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Det bemerkes i rapporten at Utdanningsdirektoratet ikke er enig i at estetiske fag i grunnskolen er redusert, men fordi andre fag har fått et større timetall og undervisningstimetallet er økt, har den prosentvise andelen i estetiske fag blitt lavere.

Det er fagene matematikk, engelsk og norsk som har fått mest tilleggstid.

 

Faglærere flykter

Rapporten sier også noe om mangelen på faglærere i grunnskolen, spesielt musikklærere.

«Informanter har påpekt at det foreligger en flukt av kvalifiserte lærere fra den generelle musikkundervisningen i grunnskolen til kunstskolene som tilbyr undervisning etter skoletid.», heter det, og videre:

«Når det gjelder faget kunst- og håndverk, bemerker bidragsyterne at faglærerflukten synes å gå fra barneskolen i favør av faglærerstillinger i ungdomsskolen og i videregående skoler».

Lærerne som er intervjuet i undersøkelsen savner godt undervisningsmateriell innenfor kunstfagene. De nye lærerplanene er mer spesifikke og behovet for gode undervisnings- og lærerressurser er blitt større.

 

Ingen talentdyrking

Det påpekes videre i rapporten at det er lite rom for at talentfulle elever i kunst og kultur kan utvikle seg. "Resultatene fra spørreundersøkelsen tyder på at man i grunnskolen ikke fokuserer like mye på mer begavete eller talentfulle elever som man gjør på de svakere elever",  heter det.

Rapporten slår fast at det er stort behov for forbedringer i lærerutdanningen innen kunst- og kulturforbedring.

«Mange studenter uteksamineres fra lærerutdanningen uten de ferdigheter eller kunnskapene som kreves for å undervise i kunst- og kulturfag eller kunnskap om kreative undervisningsmetoder», heter det, og videre: «Det er et presserende behov for å gjeninnføre et minimum av kreative fag og kulturfag for alle som tar lærerutdanning i Norge.»

 

Rapporten

Rapporten «Arts and Cultural Education in Norway» er utarbeidet for å få et «øyeblikksbilde» av situasjonen for kunst og kultur i opplæringen i dag.

Prosjektet dekker alle typer formelle opplæringstilbud for barn og unge i alderen 1–20 år. Til sammen ble 2416 personer intervjuet, svarte på spørreundersøkelser eller deltok i spesielle grupper.

Powered by Labrador CMS