Skole har ikke hatt gode nok tiltak mot mobbing

Et foreldrepar i Oslo har fått medhold i sin klage på datterens skole fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Publisert

I brevet til skolen understrekes det at når skoler gjør vedtak om tiltak mot mobbing, må vedtaket inneholde både en tidsramme og en tidsfrist for når tiltaket skal evalueres.
Fylkesmannen konkluderer med at retten til et godt skolemiljø ikke er oppfylt for parets datter. Skolen må derfor fatte et nytt vedtak om tiltak som skal ha til hensikt å bedre miljøet. I brevet blir det flere ganger understreka at dette må skje raskt.

Holdt utenfor
Ifølge foreldra er jenta blitt holdt utafor klassemiljøet i flere år. Likevel er det blitt verre det siste året. Både personale fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (Buf) og helsesøster har observert situasjonen, og erkjent den. Ifølge Buf må det skje noe fort, for at ikke forholdene skal få alvorlige konsekvenser. Men foreldra skriver også at klassestyrer sier hun ikke kan se at noe er galt.

Foreldra skriver videre at skolens evne til å identifisere tiltak er på et særdeles lavt nivå, og at det virker som om man ikke veit hvordan man arbeider med slike saker. Ett eksempel de trekker fram er at skolen har gitt deres datter til turpartner ei av de jentene som er aller mest problematisk for henne. 

Vedtak med mangler

Skolen gjorde et såkalt «mobbevedtak» i februar i år. Vedtaket inneholder tiltak som skal settes i verk. Men Fylkesmannen bemerker i sitt brev at dette vedtaket ikke inneholder noen tidsfrist for når tiltaket skal evalueres. Skolen må snarest gjøre et nytt vedtak. Vedtaket må, i tillegg til å inneholde tiltak, angi varighet og tidspunkt for evaluering.

Fra Fylkesmannen får Utdanning presisert at en skole ikke har gjort sitt bare ved å fatte vedtak og sette i gang tiltak. Tiltaka kan ha framstått som gode og hensiktsmessige på tidspunktet vedtaket er fatta. Hvis situasjonene likevel ikke bedrer seg, må skolen gjøre nye vedtak, arbeide videre med saka og prøve å finne nye tiltak. Skjer ikke dette, blir ikke elevens rett til et godt skolemiljø oppfylt.

Oslo kommune har ikke benytta seg av anledningen til å kommentere saka.

 

Powered by Labrador CMS