Ingen vet hvordan det går med rekruttering til lærernormen

1360 nye lærere må være på plass til skolestart for å oppfylle den nye lærernormen. Utdanningsforbundet frykter at mange kommuner er sent ute med å rekruttere.

Idet skoleklokka ringer inn igjen i midten av august, trer også den nye minstenormen for lærertetthet i kraft. Det betyr at det maks skal være 16 elever per lærer fra .1-4. klasse og maks 21 elever per lærer fra 5.–10 klasse.

* KrF fikk i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene og Venstre gjennomslag for å innføre en egen lærernorm på skolenivå fra og med høsten 2018.

* Lærernormen innebærer et mål om maksimalt 16 elever per lærer i 1. til 4. trinn og 21 elever per lærer i 5. til 10. trinn. Kravene skal skjerpes fra og med høsten 2019 til 15 elever per lærer i 1. til 4. trinn og maks 20 elever per lærer i 5. til 10. trinn.

* Det er satt av 200 millioner kroner til innføringen av lærernormen neste år. Midlene skal dekke behovet for nye årsverk i skolene.

* 130 av landets 426 kommuner må skaffe nye lærere for å oppfylle normen. Til skolestart i høst må det totalt rekrutteres 1.360 nye lærer, til neste høst ytterligere rundt 1.000 nye lærere.

For å klare det må landets grunnskoler skaffe 1.360 nye lærerårsverk, ifølge en oversikt fra Kunnskapsdepartementet i mai. Når normen skjerpes ytterligere høsten 2019, må enda 1000 lærere ansettes.

Hvordan det går med rekrutteringen, snaue to måneder før skolestart, har imidlertid ingen sentrale instanser, som Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet eller KS, oversikt over, får NTB opplyst.

Stikkprøver Utdanningsforbundet har gjort i et titall kommuner, viser imidlertid store variasjoner i hvor aktivt kommunene jobber med rekrutteringen, noe som bekymrer forbundet.

 

Sitter på gjerdet

– Noen kommuner kom i gang allerede i vinter og har nå greid å ansette det antall kvalifiserte lærere de trenger for å oppfylle normen, mens andre har ventet svært lenge, og det er fremdeles usikkert om de er kommet i gang. Her vil det nok bli svært krevende å skaffe seg kvalifiserte lærere, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal til NTB.

Totalt må 130 av landets 426 kommuner skaffe nye lærere for å oppfylle normen. Blant landets største kommuner melder blant annet Bergen, Drammen, Bærum og Asker at de har rekruttert nok lærere. I Oslo er det fremdeles 77 ubesatte undervisningsstillinger fra 1. august, men mange er «i prosess» og ventes å være landet innen skolestart, får NTB opplyst.

I en rekke andre kommuner sliter Utdanningsforbundets tillitsvalgte med å få ut informasjon om hvordan rekrutteringen går. Blant dem er Stavanger som må rekruttere 54,7 lærerårsverk.

 

– Burde ha vært på plass

– Vi mener Stavanger har vært litt for sent ute med å rekruttere og dermed vil slite med å få tak i de beste lærerne. Vi synes dette burde ha vært på plass nå før ferien, sier leder for Utdanningsforbundet i Stavanger, Inger Grødem Haraldsen.

Skolesjef i Stavanger, Jørn Pedersen, skriver i en sms til NTB at ansettelser og bemanning er delegert til hver enkelt skole.

– Vi har ennå ikke innhentet oversikt over status per skole, og erfaringsmessig er dette noe skolene arbeider med fram til tett oppunder skoleferien. Vi er ikke seinere ute med disse prosessene enn tidligere år, skriver Pedersen.

 

Ber KS ta ansvar

Steffen Handal mener kommunenes interesseorganisasjon KS bør gå inn og være aktiv pådriver for kommunene som ligger dårlig an med rekrutteringen.

– Nå er det bestemt at vi skal ha en lærernorm og pengene er kommet. Regjeringen har levert. Nå må kommunene levere. Det er ingen grunn i verden til å vente og se, sier Handal.

Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, sier KS er en støttespiller på de områdene hvor det er enighet om at KS kan tilføre kommunene merverdi.

– Når Handal etterlyser KS i en slags «pådriver»-rolle for nyrekruttering i de områdene som har størst behov for flere nye lærere, kan man lett oppfatte at han er bekymret for at disse kommunene ikke vil gjøre jobben sin. For vår del er det ingen grunn til å tro at storkommunene har behov for noen pådrivere for å finne ut av sitt eget rekrutteringsbehov eller hvordan det skal fylles, sier Eide i en kommentar.

(NTB)

 

Powered by Labrador CMS