Mina Gerhardsen i Actis har tro på at samarbeidet med Utdanningsforbundet skal bidra til å øke kunnskapsnivået om cannabis i skolen. Foto: Kjersti Mosbakk
Mina Gerhardsen i Actis har tro på at samarbeidet med Utdanningsforbundet skal bidra til å øke kunnskapsnivået om cannabis i skolen. Foto: Kjersti Mosbakk

UDF inngår samarbeid med Actis

Cannabis er en medvirkende, og ofte utslagsgivende, faktor i halvparten av tilfellene der elever dropper ut av videregående skole og høyere utdannelse, viser dansk forskning.

Actis

  • Rusfeltets samarbeidsorgan, en paraply for 27 organisasjoner som jobber med rusfeltet
  • Jobber for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill

 

– Det snakkes for lite om sammenhengen mellom cannabisbruk og frafall fra videregående skole, mener generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis.

Nå har hun invitert Utdanningsforbundet til et samarbeid for å se på hvordan skoleverket kan få bedre kunnskap om dette.

 

– Bruken av narkotika øker på videregående

Gerhardsen viser til en dansk undersøkelse som slår fast at cannabis er en medvirkende, og ofte utslagsgivende, faktor i halvparten av tilfellene der elever dropper ut av videregående skole og høyere utdannelse. Til tross for det er kunnskapen i skolen og undervisningen om rus varierende, viser en undersøkelse Actis har gjort på ungdomstrinnet og i videregående skoler i de ti største kommunene i Norge.

– Kartleggingen viser at kommunenes sentrale oversikt over rusundervisningen og de ulike programmene som benyttes i skolene, er for dårlig. Det er svært varierende hvilken undervisning som tilbys elevene. Altfor mange av de store bykommunene tar ikke med cannabis i undervisningsopplegget, og det er spesielt få på ungdomstrinnet, forteller Gerhardsen.

Det synes hun er bekymringsfullt, fordi bruken av narkotika er lav på ungdomsskolen, men øker på videregående.

– Vi vet at lite kunnskap om skadevirkninger kan føre til at flere prøver cannabis. Derfor er det viktig å bygge opp kunnskapen om risiko før elevene er i situasjoner der de eksponeres for cannabisbruk og må ta aktive valg. Her er det nødvendig at kunnskapsnivået i skolen økes, både for å bidra til at elevene tar gode rusvalg og for å oppdage elever som har problemer med rus, mener generalsekretæren.

– Lærere vet ikke hva de skal se etter, det er vanskelig å vite om en ungdom bare har sovet dårlig, har kjærlighetssorg eller om det er noe annet og mer alvorlig. Det er nødvendig å øke kunnskapsnivået hos de voksne som møter elevene, både blant lærerne, hos helsesøster, og i politiet.

 

Flere forbund er involvert

Actis ønsker et nasjonalt obligatorisk rusundervisningsprogram, som blant annet må inkludere informasjon om skadevirkningene av narkotika allerede på ungdomstrinnet. Foreldrene må involveres i det forebyggende arbeidet. Siden narkotikafeltet er i rask utvikling, må lærere og andre som driver med rusmiddelundervisning få jevnlig tilbud om etterutdanning.

– Vi tenker oss at et e-læringsprogram kan være fornuftig, det vil være krevende å ha oppdatert materiell ellers. Men vi trenger noen til å lage undervisningsmateriellet, sier Gerhardsen. Her ser hun for seg at Utdanningsforbundet har mye å bidra med.

Utdanningsforbundets politiske ledelse var snar til å si ja da henvendelsen fra Actis om samarbeid kom. Også Unio, Norsk Sykepleierforbund og Politiets Fellesforbund skal involveres i arbeidet, som foreløpig er i startfasen.

– Vi er enige om å komme med et felles utspill, for eksempel en kronikk om temaet. Nå skal en arbeidsgruppe settes i gang, så vil det etter hvert konkretiseres mer hvilken form samarbeidet vil få, forteller seniorrådgiver Einar Ove Standal i Utdanningsforbundet.

Powered by Labrador CMS