Engasjerende naturfag

Teoriundervisning i naturfag kan med enkle grep gjøres mer engasjerende. Kari Folkvord og Grethe Mahan har laget verktøykasse og bruksanvisning for den som vil fornye seg.

Publisert

Tradisjonelt har teoriundervisningen i naturfag vært preget av at elevene sitter på plassene sine og ser mot tavla eller en PowerPoint-presentasjon mens læreren prater i vei. Forfatterne hevder ikke at dette er unyttig, men de fremholder at dersom denne formen blir dominerende, kan det etter hvert bli så kjedelig at elevene faller av.

I boka «Engasjerende naturfag» presenterer forfatterne arbeidsmåter som skal gjøre elevene mer aktive i teoriundervisningen. Samtidig vektlegger de at læreren må sørge for klare rammer og tydelig ledelse. Dette har de gitt navnet «elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter».

Boka tar utgangspunkt i naturfagundervisning på videregående skole, og eksemplene er også hentet derfra. Arbeidsmåtene vil imidlertid være like interessante for andre realfag, mener forfatterne, og tror temaet også kan være interessant for ungdomsskolelærere.

I den første delen av boka introduserer forfatterne bokas hovedtema og ser på hva moderne forskning sier om hvordan man best kan legge til rette for læring.

I del 2, som utgjør drøyt halvparten av boka, presenteres 21 ulike konkrete arbeidsmåter. Spennvidden er stor, ett eksempel er aktiviteten «Spisebrikke», der elevene får i oppgave å oppsummere et tema de har arbeidet med. Etter klassediskusjon (ledet av læreren) noterer elevene de viktigste punktene på et A3-ark, som de til slutt laminerer. Deretter kan «spisebrikken» brukes når elevene skal repetere stoffet for å få det inn i langtidshukommelsen.

Gjennomgående trekk ved disse arbeidsmåtene er at elevene skal snakke om fag med sine egne ord, undervisningen skal stimulere elevenes nysgjerrighet og kreativitet. Det er også et uttalt mål at arbeidsmåtene skal vise også hvordan vurdering for læring, et svært aktuelt tema i dagens skole, kan inngå som en naturlig del av undervisningen.

For alle arbeidsmåtene knytter forfatterne arbeidsmåtene til et konkret eksempel, og fra bokas eget nettsted, http://engasjerendenaturfag.cdu.no, kan man laste ned  arbeidsark til eksemplene i boka.

Boka burde ha et bredt nedslagsfelt, både naturfaglærere som ønsker ny inspirasjon og for studenter i naturfagdidaktikk.

Powered by Labrador CMS