Tallene viser at Gnist-barnehagene har hatt lavere bemanning enn de andre store barnehagekjedene. Gnist Trøa i Trondheim er nå under økonomisk tilsyn av kommunen. Foto: Espen Bakken/Adresseavisen..

Gnist-barnehagene: Lav bemanning kan ha bidratt til store overskudd

Gnist-barnehagene har hatt over 7 barn per ansatt i sine barnehager. Snittet for de andre store barnehagekjedene ligger langt lavere.

Publisert

Denne uken skrev Utdanning om hvordan de tidligere eierne av barnehagekonsernet Gnist har tatt ut over 54 millioner kroner i utbytte gjennom ti år. I fjor solgte de majoriteten av aksjene i barnehagekjeden til et internasjonalt oppkjøpsfond.

2017-regnskapene viste at Gnist-barnehagene har gått med over 27 millioner kroner i overskudd, noe som har gitt eierne store inntekter. Den klart største kostnaden i barnehagedrift er bemanning.

Utdanning har gått gjennom den offisielle bemanningsstatistikken for alle de 17 Gnist-barnehagene slik de var rapportert inn i desember 2017. Tallene er lagt ut på den myndighetsdrevne siden barnehagefakta.no. De viser at alle unntatt én Gnist-barnehage hadde mer enn 7 barn per ansatt.

Gjennomsnitt for de 17 barnehagene var 7,3 barn per ansatt. På samme tid var det nasjonale gjennomsnittet 6 barn per ansatt. I store barnehager vil en slik forskjell utgjøre flere årsverk og betydelig lavere personalkostnader.

 

Lavere bemanning enn storkjedene

Ifølge Utdanningsdirektoratet hadde de fem største barnehagekjedene en gjennomsnittlig bemanning på 6,5 barn per ansatt i 2017. De øvrige private og kommunale barnehagene lå rundt det nasjonale snittet på 6 barn per ansatt.

Slik var bemanningen i desember 2017 i Gnist-barnehagene og kommunene de ligger i:

 

 

Ingen bekymringsmeldinger

I Bergen kommune er det to Gnist-barnehager. Odd Arild Viste i Utdanningsforbundet Bergen forteller at bemanningssituasjonen i alle barnehagene i kommunen har vært oppe til diskusjon flere ganger.

– Og Gnist-barnehagene er en versting. Det ser vi på tallene for bemanning, sier Viste som er leder for barnehagemedlemmene i Bergen.

De to Gnist-barnehagene i Bergen hadde 7,2 barn per ansatt ifølge 2017-tallene. Snittet i kommunen var 6,3. Odd Arild Viste sier imidlertid at de ikke har mottatt konkrete bekymringsmeldinger knyttet til bemanningssituasjonen i Gnist-barnehagene.

Utdanning har også vært i kontakt med Utdanningsforbundets lokallagsledere i Ålesund, Stjørdal og Oppdal som alle er kommuner med Gnist-barnehager. De sier at de ikke har hatt noen bekymringsmeldinger knyttet til bemanning i disse barnehagene.

Informasjonssjef i Gnist, Børre Andreassen, skriver i en e-post at de har lyttet til innspillene fra lokale tillitsvalgte og fagorganisasjoner og har igangsatt oppbemanning før bemanningsnormen trer i kraft til høsten.

– Ferske data vil vise at vi er på god vei til å imøtekomme bemanningsnormen allerede nå, og lenge før enkelte av kommunene det vises til. Vi er altså godt i rute for å imøtekomme ny bemanningsnorm. Den relative bemanningen i forhold til kommunen varierer, og i enkelte kommuner har vi nå lavere antall barn per ansatt enn i de kommunale barnehagene, skriver Andreassen.

 

Konflikt i Trondheim

I Trondheim kommune har det imidlertid vært bekymringsmeldinger knyttet til en av Gnist-barnehagene, Gnist Trøa. Etter en lang prosess med klagesaker og tilsyn mener nå kommunen at driften i barnehagen ikke er pedagogisk forsvarlig. Derfor har de vedtatt å stenge barnehagen. Eierne bestrider kommunens vedtak og har klaget saken inn til fylkesmannen.

Det pågår nå en opphetet debatt i Adresseavisen hvor Gnist mener vedtaket er urimelig og uriktig og får støtte av Private Barnehagers Landsforbund. Kommunen fastholder i et debattinnlegg at tilstanden i barnehagen gjør at de mener det er fare for barnas sikkerhet. Kommunen viser til at det helt siden 2014 har vært «klager fra foreldre, bekymringer fra Pedagogisk psykologisk tjeneste, klager og bekymringer fra ansatte og tillitsvalgte».

Samtidig gjennomfører kommunen økonomisk tilsyn med samme barnehage, blant annet basert på at regnskapstallene viser lave kostnader til bemanning i barnehagen.

– Det arbeides i Trondheim kommune med økonomisk tilsyn ovenfor flere barnehager. Vi er ikke ferdig med dem enda, men nærmer oss en konklusjon. Vi kan derfor ikke si noe mer, skriver Heidi Torvik, enhetsleder for økonomitjenesten i Trondheim kommune, i en tekstmelding.

Ifølge barnehagefakta.no hadde Gnist Trøa 7,2 barn per ansatt i 2017, mens snittet i kommunen var 6,2. Samme år gikk Gnist Trøa med 2,7 millioner kroner i overskudd av en inntekt på drøyt 21 millioner kroner. Tilsvarende store overskudd finner man i flere av de 17 Gnist-barnehagene.

 

Varslet om bemanning

To tidligere ansatte og tillitsvalgte i Gnist Trøa har i intervju med Adresseavisen sagt at bemanningssituasjonen og arbeidsforholdene i barnehagen var noe de varslet om. Begge sa opp jobbene fordi de ikke orket mer.

Leder i Utdanningsforbundet Trondheim, Geir Røsvoll, sier bemanningssituasjonen i Gnist har vært et tema i Trondheim over lengre tid, da særlig med tanke på den aktuelle barnehagen Gnist Trøa.

– Vi har vært i dialog med tillitsvalgte i mange år, og de har meldt om tøffe arbeidsforhold. I tillegg til lav bemanning har de lang åpningstid i Gnist, noe som presser bemanningssituasjonen ytterligere. Det har satt de ansatte under ekstremt press, og folk har isteden valgt å slutte. De ansatte har over lang tid gjort en fantastisk jobb, men eierne har satt dem i en svært utfordrende arbeidssituasjon med å ha så lav bemanning, sier Røsvoll.

Han sier de også har fått enkelte bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte i Gnist-barnehager i andre kommuner. Han er spent på resultatet fra det økonomiske tilsynet i kommunen, ettersom han mener Gnist Trøa har hatt vesentlig lavere kostnader til bemanning enn sammenlignbare kommersielle barnehager.

– Spørsmålene vi har hatt til dette, har vi ikke fått gode svar på, sier Røsvoll.

 

– De ansatte føler seg tråkket på

Informasjonssjef i Gnist, Børre Andreassen, har en helt annen oppfatning av saken enn Røsvoll.

– Det er mange som ser med sjokk, skuffelse og vantro på måten denne saken har blitt håndtert på av kommunen. Det er dessverre en erkjennelse at de ansatte føler seg tråkket på og krenket av kommunens fremgangsmåte i håndtering av tilsynssaken og måten kommunens egne observatører opptrer på, skriver Andreassen.

Han skriver at dagens tillitsvalgte i Gnist Trøa har markert dette tydelig gjennom å sende et eget notat til fylkesmannen i forbindelse med saken.

–  Tillitsvalgte melder også at hun opplever dialogen i barnehagen som god og kjenner seg ikke igjen i Røsvolls beskrivelse, skriver Andreassen og fortsetter:

–  Jeg registrerer at Utdanningsforbundet Trondheim ved Geir Røsvoll ikke er oppdatert på at bemanning ved Gnist Trøa har vært i henhold til den nye bemanningsnorm gjeldende fra 1.august 2019 allerede fra august 2018. Dette blant annet med bakgrunn i tilsynssaken igangsatt av Trondheim kommune, og håndteringen av dette, skriver han.

 

Øker bemanningen nå

Innen august 2019 må alle barnehager oppfylle den nye bemanningsnormen på 6 barn per ansatt. Hvis ikke, må de søke om dispensasjon til å drive videre. Det har ført til at Gnist-kjeden nå øker bemanningen.

Informasjonssjef i Gnist, Børre Andreassen, sier de ikke lenger har så mye som 7 barn per ansatt og er på god vei til å oppfylle bemanningsnormen. Han har bedt om å få svare på spørsmål via e-post.

– Vi har årevis med statistikk og gode systemer som bidrar til en riktig bemanning i barnehagene, og med god organisering og struktur har vi sørget for at barna alltid er i små trygge grupper med tilstedeværende voksne. Det er riktig at vi tidligere har praktisert et noe lavere nøkkeltall enn det enkelte kommuner har operert med. Men nøkkeltallet sier ingenting om de ansatte faktisk benytter tiden i samspill med barna, og det sier ingenting om bemanning gjennom dagen, eller gjennom året. Tallet sier heller ingenting om barnehagen setter inn vikarer ved behov, skriver Andreassen.

Han sier de har vært positive til å øke bemanningen der hvor de har hatt kvalifisert kompetanse å sette inn.

– Vi erfarer at foreldre ønsker barna skal ha trygge og kompetente voksenpersoner i barnehagen og derfor bruker vi tiden frem til bemanningsnormen trer i kraft med å sørge for at personer med de riktige kvalifikasjonene ansettes, skriver Andreassen.

Han sier bemanning er viktig for kvaliteten, men at også andre faktorer spiller inn.

– Man må også se på bemanning gjennom dagen, bruk av vikarer og hvordan barnehagen organiserer seg slik at de ansatte faktisk bruker tiden i godt samspill med barna. Her har Gnist Barnehager i årevis jobbet systematisk for å frigjøre tid, sikre god utnyttelse og sørge for at man har god og tilstrekkelig bemanning når barna befinner seg i barnehagen, skriver Andreassen.

 

– Stor fleksibilitet

Han sier de har store barnehager, noe som gir dem «stor fleksibilitet og god ressursutnyttelse av våre medarbeidere».

– Vi er mange medarbeidere som kan hjelpe til der det er behov og vi har velfungerende systemer som gir oss god kontroll på bemanningen i forhold til tilstedeværende barn, avslutter han.

Utdanning har også spurt Andreassen om hvor mange nye ansatte de må rekruttere, og hvor mye dette vil koste dem. Det har han ikke svart på.

Fredag denne uken publiserer Utdanningsdirektoratet nye tall for bemanning i barnehagene per desember 2018.

 

Powered by Labrador CMS