Solveig Horne roste barnehagens betydning

– Barnehagen bidrar til barns læring og utvikling, integrasjon og utjevning, sa Solveig Horne (Frp) i sin likestillingspolitiske redegjørelse i Stortinget i går. I dag er det debatt om redegjørelsen.

Publisert

– Det er omtrent på dagen 18 år siden sist det ble holdt en likestillingspolitisk redegjørelse fra denne talerstolen. Den forrige ble holdt av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland 11. mai 1999, sa Horne i sin innledning.

– Siden da har det skjedd store endringer på likestillingsfeltet. De fleste mødre er blitt yrkesaktive, færre kvinner jobber deltid og flere kvinner er i mannsdominerte yrker. Fra 2004 er det innført makspris i barnehagen og vi har innført lavere foreldrebetaling i barnehagen for familier med lav inntekt. Fra 2009 har barn lovfestet rett til plass i barnehagen, sa Horne.

– For foreldre gir barnehagen mulighet til yrkesaktivitet og bidrar til likestilling, sa hun.

 

Felles likestillings- og diskrimineringslov

– I disse dager kan vi markere nok en milepæl – regjeringen har oversendt forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov og forslag om styrking av håndhevingsapparatet til Stortinget. Felles lov vil bidra til et mer helhetlig og effektivt diskrimineringsvern. For første gang skal det få konsekvenser å diskriminere, sa Horne.

 – Regjeringen fører en aktiv politikk for likestilling og mot diskriminering. Dette arbeidet er viktig for mangfoldet i samfunnet, for høy yrkesdeltagelse, for integrering og inkludering. I tillegg bidrar det til at alle skal ha like rettigheter og like muligheter uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion og livssyn, seksuell orientering og alder.

– Diskriminering er et alvorlig problem, både for dem som rammes, og for samfunnet som helhet. Forslaget om en ny likestillings- og diskrimineringslov etablerer et sterkt og effektivt vern mot diskriminering.

 

Tydeligere plikter for skolen

Når det gjelder skole sa hun: – Skolene får en tydeligere plikt til å bygge på likestilling, ikke bare i lærebøker, men også i undervisning. Vi innfører plikt til universell utforming av IKT i skolen.

Skoleelever med funksjonsnedsettelser stenges i dag ute fra vanlig undervisning, fordi skolens digitale læremidler ikke kan brukes av alle, påpekte Horne.

I tillegg skal arbeidsgivere få en mer konkret plikt til å jobbe aktivt for likestilling. Horne la også vekt på at det for første gang skal få økonomiske konsekvenser å diskriminere.

– Dette er en historisk milepæl, sa hun.

 

Vil styrke homofiles rettigheter

Når det gjelder rettighetene til lesbiske, homofile, bifile, trans og atypisk kjønnskategorisering, såkalt intersex (lhbti) har vi kommet langt i Norge, hevdet statsråden.

Men hun ser fortsatt utfordringer. Derfor har regjeringen lansert handlingsplanen «Trygghet, mangfold, åpenhet». Handlingsplanen fokuserer på innsatsområdene trygge sosiale arenaer og offentlige rom, likeverdige offentlige tjenester og bedre livskvalitet for særlig utsatte grupper.

Redd Barna skriver på sin hjemmeside at «Barn som er lesbiske, homofile, bifile, trans eller intersex, såkalte lhbti-barn har i teorien samme rettigheter som andre barn. Men i praksis så viser forskning at det er stor grad av diskriminering, mobbing og andre forhold som utfordrer/bryter lhbti-barns rettigheter.

Hatkriminalitet skal bekjempes gjennom økt fagkunnskap og bedre rutiner i politiet. Regjeringen lover også å gjennomføre en helhetlig utredning av det strafferettslige diskrimineringsvernet.

 

Powered by Labrador CMS