MobbeknappBrukt i nettsak 10.5

Vil ha mobbeknapp i alle skoler i Kristiansand

Kristiansand kommune innfører mobbeknapp på alle skoler, selv om erfaringer viser lite bruk.

Publisert

Bystyret har bedt om at oppvekstutvalget får en sak om innføring av «mobbeknapp». Mobbeknapp er en elektronisk varslingskanal for elever, foreldre og foresatte som brukes for å varsle om mobbing eller krenkelser som eleven opplever.

Saken behandles i oppvekstutvalget i kommunen i dag.

Tidligere Søgne og Songdalen har i dag mobbeknapp på skolenes hjemmesider. Dette og forrige skoleår er det totalt vært 10 henvendelser via disse kanalene. Oppvekstdirektøren mener en slik mobbeknapp kan være et godt supplement til dagens varslingskanaler.

En tydelig meldeknapp på skolenes hjemmesider kan gi god signaleffekt om at skolen tar elevenes skolemiljø på alvor, og at det oppfordres til å si ifra. For enkelte kan også en mobbeknapp tenkes å senke terskelen for å si ifra, da det fremstår enkelt å melde, heter det i et dokument fra kommunen.

Kommunen påpeker at knappen kun skal være en tilleggsfunksjon, og ingen elever eller foresatte skal bli henvist til å bruke mobbeknappen når de forsøker å melde ifra.

«Det skolens ansvar å fange opp at en elev, enten gjennom atferd eller ord formidler at de ikke har et trygt og godt skolemiljø», slår kommunen fast.

Foreldremøte

Kostnaden ved innføring av mobbeknapp ved løsningen som oppvekstdirektøren gir en total årlig kostnad for grunnskolene i Kristiansand på 22 000 kroner.

Flere kommuner og fylkeskommuner har tatt denne i bruk, blant annet Nordland fylke hvor mobbeombud Lasse Knutsen fikk innført ordningen i 2018.

Erfaringene derfra er at knappen gir skolene mulighet for å raskt komme i gang med oppfølgingen.

– For mange elever kan mobbeknappen være et bedre alternativ enn å ta kontakt med ansatte på skolen. Det er en mindre sperre for dem å sende inn et skjema fra mobbeknappen, enn å ta initiativ til en samtale med en lærer eller andre ansatte, sier Knutsen til Utdanningsnytt.

Lasse Knutsen, mobbeombud i Nordland

LES: Drangedal kommune må betale over 3 millioner kroner til kvinne etter mobbesak

– Ved opprettelse av en eventuell mobbeknapp må skolene og andre involverte gi informasjon om denne muligheten til målgruppa. Foreldremøter er ofte en fin arena og orientere om dette, sier han og legger til at mobbeombudet ser svært positivt på opprettelsen av en mobbeknapp da den nåværende generasjon elever har stor digitale ferdigheter.

– Det er mye skam knyttet til det å være utsatt for mobbeadferd og ofte er det vanskelig å ta initiativ til en samtale der man formidler til en ansatt at man opplever utrygghet. I disse tilfellene kan en digital varslingsknapp som mobbeknappen være et godt lavterskel tiltak til å melde om utrygghet eller at ting er ugreie.

Ikke barnehage

Erfaringer fra skolene i tidligere Søgne og Songdalen viser at det totalt de siste to skoleårene totalt er meldt 10 saker fra foresatte og 1 sak fra elev. På tross av tross av lite bruk til nå, anser oppvekstdirektøren at mobbeknappen kan være et godt supplement til dagens varslingskanaler.

Rent teknisk benytter Søgne-skolene seg av et ferdiglaget system gjennom Moava, uten fritekstfelt. Songdalen benytter seg av et lokalt laget Microsoft forms skjema, med fritekstfelt.

Av hensyn til personvern og datasikkerhet anser ikke oppvekstdirektøren at løsningen med Microsoft form og fritekstfelt er en aktuell løsning. Alternativet er derfor å benytte Moava sin løsning, eventuelt å lage en egen løsning som krever innlogging via IDporten.

Ved innføring Moava vil det kreves verifisering gjennom sms-kode, for å sende inn melding via «mobbeknappen».

LES: Lærer fikk åtte klager på hard behandling av elever

«Vi anser at de aller fleste elevene som er modne nok til å forstå og sende inn skjemaet, også vil ha tilgjengelig mobiltelefon. For de yngste elevene vil imidlertid ikke løsningen være aktuell, men de må få tydelig og god informasjon om hvordan de skal kunne si ifra på andre måter», slår kommunen fast.

Oppvekstdirektøren har vurdert om «mobbeknapp» også bør innføres i de kommunale barnehagene ettersom kravene til barnehagene i forbindelse med retten til et trygt og godt barnehagemiljø, er tilnærmet likt som på skole.

Likevel anbefaler direktøren på nåværende tidspunkt at det avventes med innføring av mobbeknapp i barnehagene.

Powered by Labrador CMS