Hver sjette barnehagekrone gikk til lederlønn og utbytte i to barnehager i Ålesund

Pengene kommer fra kommunale tilskudd og betaling fra foreldre.

Publisert

Bladet Utdanning har tidligere avdekket at eierne av to private barnehager i kommunene Ålesund og Sykkylven har tatt ut rundt fem millioner kroner i styrehonorar. I tillegg har de på det meste hatt en lønn til daglig leder på opp mot en million kroner i en av barnehagene.

Nå har bladet Utdanning gått gjennom regnskapene til alle de private barnehagene i Ålesund kommune som er organisert som aksjeselskap. Det viser seg at flere av eierne tar seg godt betalt for å drive relativt små private barnehager.

 

700.000 i utbytte

I Borgundveien barnehage har eier og daglig leder Mette Andestad Eliassen de siste to årene samlet sett tatt ut over 1,6 millioner kroner i lønn. I tillegg har hun tatt ut over 700.000 kroner i utbytte fra barnehagedriften.

Borgundveien er en privat barnehage med rundt 7 millioner i inntekter. Seks av de sju millionene er kommunalt tilskudd.

Mer enn hver sjette krone barnehagen fikk inn gjennom offentlige tilskudd og foreldrebetaling har de siste to årene gått til lønn og utbytte til eieren.

 

«Dette er ikke statens penger, men en barnehage som driver bra. Det bør være en selvfølge at man skal tjene penger når man driver et selskap»
- Regnskapsansvarlig for Borgundveien Barnehage, siviløkonom Bjørn Hollingsæter

 

I strid med aksjeloven

Det er kun tilgjengelig regnskaper tilbake til 2012 for Borgundveien, og i alle disse årene har eier tatt opp et privat lån (fordring) i barnehageselskapet. I 2015 står det at «fordringen på 201.264,- er i strid med aksjeloven». Året før er det også en fordring på drøyt 200.000 kroner som er i strid med aksjeloven.

Fordringen skal ifølge regnskapet ha oppstått ved «mellomregningsforhold ved overgang fra enkeltmannsforetak til Aksjeselskap». Det er lignende fordringer også i 2013 og 2012.

Utdanning har forsøkt å få intervju med eier Mette Andestad Eliassen på telefon, men har kun fått svar på tekstmelding. På konkret spørsmål om å kommentere lederlønn og utbytte, skriver Eliassen at hun ikke vil uttale seg. Hun henviser til regnskapsansvarlig for kommentarer.

Regnskapsansvarlig for Borgundveien Barnehage AS er siviløkonom Bjørn Hollingsæter. Han sier at eier fikk et lån fra barnehagen i forbindelse med at barnehagen ble et AS.

– Dette er et lån som skal betales ned over tid, sier Hollingsæter til Utdanning.

– Mener du at utbyttet som er tatt ut er rimelig?

– Det skal selvfølgelig være mulig å ta ut overskudd når man driver forretningsdrift. Dette er ikke statens penger, men en barnehage som driver bra. Det bør være en selvfølge at man skal tjene penger når man driver et selskap.

– Er det rimelig at eier tar ut nesten 20 prosent av driftsinntektene i lønn og utbytte?

– Når en driver næring, er jo ønsket å ha størst mulig overskudd, sier Hollingsæter.

 

– Kan godkjennes

Revisor for Borgundveien barnehage AS er Steinar Barstad. På grunn av taushetsplikten kan han ikke uttale seg om sine klienter, men kan svare på regnskapstekniske spørsmål.

– Kan et regnskap der det anmerkes at aksjeloven blir brutt godkjennes?

– Ja det kan det, så lenge det er i tråd med regnskapsloven. Men det skal opplyses og presiseres hvis det kan være i strid med aksjeloven og mulig medføre erstatningsansvar for styret, sier Barstad til Utdanning.

– Har du som revisor noe ansvar for at barnehager du revidere regnskap for følger barnehageloven?

– Regnskapsloven og bokføringsloven er for det meste sammenfallende med barnehageloven. Som valgt revisor for selskapene har jeg ansvaret for at lovverket følges, sier Barstad.

 

Tre millioner i årslønn

I Trollhaugen barnehage AS har eier og daglig leder Anne Britt Danielsen tatt ut over 8,4 millioner kroner i lønn i perioden 2010-2014. Det innebærer en årlig snittlønn på nærmere 1,7 millioner kroner.

I samme periode har barnehagen hatt over 84 millioner kroner i inntekter, i all hovedsak kommunale tilskudd. Hver tiende krone har altså gått til lederlønn. Regnskapet for 2015 er ennå ikke tilgjengelig.

I toppåret 2013 tok Danielsen ut over tre millioner kroner i lønn som daglig leder for en barnehage med inntekter på rundt 18 millioner. Hver sjette krone gikk da med til lederlønn. Kommunale tilskudd utgjorde over 15 millioner kroner av inntektene.

Samme år viser årsresultatet et underskudd på over 600.000 kroner. I årsberetningen skriver Anne Britt Danielsen at dette «skyldes i vesentlig grad økte personalkostnader». Dette er samme året som hun har økt sin egen lønn med over to millioner kroner fra året før.

Samtidig står det i revisorberetningen for Trollhaugen barnehage AS i 2014 at «selskapets aksjekapital er tapt og det foreligger usikkerhet omkring fortsatt drift».

 

«Gode fremtidige inntekter»

Trollhaugen barnehage AS er eid av selskapet Trollhaugen barnehage Invest AS som igjen er heleid av Anne Britt Danielsen. Dette selskapet har lånt rundt fem millioner kroner fra datterselskapet Trollhaugen barnehage AS. Mens eier Anne Britt Danielsen har tatt opp et lån på drøyt 1,6 millioner kroner i invest-selskapet. I revisorens beretning for invest-selskapet står det at «selskapet har gitt kreditt til aksjonær i strid med aksjeloven».

Også for dette selskapet påpeker revisor at egenkapital er tapt, og at det er knyttet usikkerhet til fortsatt drift. Anne Britt Danielsen skriver imidlertid i årsberetningen i 2013 at «man har gode fremtidige inntekter i form av utbytte og konsernbidrag».

 

Vil ikke kommentere

Også Sunnmørsposten har gått gjennom regnskapet til Trollhaugen barnehage. Eier Anne Britt Danielsen har ikke ønsket å uttale seg om saken til avisen, men i en tekstmelding til Sunnmørsposten  (betalingsside) skriver hun: «Utover opplysninger avgitt i årsregnskap og årsberetning har selskapet ingen ytterligere kommentarer. Det varsles også herved om at uriktige eller misledende opplysninger om selskapet eller selskapets ledelse vil vurderes rettsforfulgt».

Både Trollhaugen barnehage AS og Borgundveien barnehage AS har hatt samme regnskapsfører, siviløkonom Bjørn Hollingsæter.

Utdanning har ikke lykkes med å få fatt i Anne Britt Danielsen for en kommentar.

 

Utbytter og styrehonorarer

I Blindheim barnehage AS i Ålesund har eier, styreleder og daglig leder Torhild Haugland tatt ut rundt 3,8 millioner kroner i lønn i seksårsperioden 2010-2015. I samme periode er det tatt ut 327.000 i styrehonorar, og i 2014 tok eieren ut 300.000 i utbytte. Det betyr at det i perioden er tatt ut inntekter på rundt 4,4 millioner kroner.

Det er et langt mer beskjedent snitt på 733.000 i året, noe som utgjør rundt 5 prosent av inntektene til barnehagen.

I Åse barnehage AS i Ålesund har lønnen til daglig leder ligget rundt 600.000 de siste tre årene. Det utgjør rundt fire prosent av inntektene til barnehagen som er på rundt 14 millioner i året.

 

«Vi har satt lønnen til daglig leder ut fra vanlig tariff for barnehageansatte»
- Styreleder i Ebbegarden barnehage, Silje Ødegård Flisnes.

 

Lavere lederlønninger

Sammenlignet med barnehager i Ålesund som driver som andelslag gjennom Samvirkeforetak er lønningene fra noen av aksjeselskapsbarnehagene et stykke unna normalen. Andelslagbarnehagene finansieres på samme måte gjennom kommunale tilskudd og foreldrebetaling.

I Ebbegarden barnehage, som har årlige inntekter på rundt 17 millioner, var lønnen til daglig leder på under 530.000 kroner.

– Vi har satt lønnen til daglig leder ut fra vanlig tariff for barnehageansatte. Så har vi i styret innvilget at hun har fått en Iphone, noe vi føler er innafor, sier styreleder i Ebbegarden barnehage, Silje Ødegård Flisnes.

Hun ønsker ikke uttale seg om pengebruken i andre barnehager, men understreker at de i Ebbegarden er opptatt av at overskuddet skal gå til barnas beste som flere ansatte, flere leker og bedre uteområder.

– Med den økonomien Ebbegarden barnehage har, hadde dere hatt mulighet til å gi en lønn til daglig leder på 2-3 millioner kroner i året?

– Nei, det hadde vi ikke hatt råd til. Hadde vi hatt råd, hadde heller ikke pengene gått til det, sier Flisnes.

I Veslefrikk barnehage, som er organisert som et Samvirkeforetak med inntekter på rundt ti millioner, var lederlønnen 545.000 i 2015. Og i Barnas Hage Larsgården, med rundt 13 millioner i inntekt, var lederlønnen rett over 600.000.

Ingen av disse barnehagene har tatt ut utbytte eller gitt styrehonorarer.

 

Vil ha flere tilsyn

Kommunalsjef i Ålesund kommune, Bjørn Ivar Rødal, sier til Sunnmørsposten at de vil gjennomføre flere tilsyn når det gjelder økonomi i barnehagene i kommunen.

 

Powered by Labrador CMS