– Vi håper vår tilsynsrapport kan være til hjelp for kommunene som ønsker å gjøre økonomisk tilsyn med barnehager, sier utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Grethe Hovde Parr. Foto: Kari Oliv Vedvik.

Fylkesmannen krever millioner fra privat barnehage – håper tilsynet er til hjelp for kommunene

For første gang har fylkesmannen tatt initiativ til økonomisk tilsyn med en privat barnehage. Det endte med millionsmell for eierne.

Publisert

Forrige uke fikk en Oslo-barnehage et tilbakebetalingskrav på 5,4 millioner kroner etter tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. De mente å påvise en rekke alvorlige brudd på barnehagelovens regler for pengebruk i private barnehager.

Les også: Gikk på Theatercafeen - må betale tilbake millionbeløp.

Enkelte kommuner har forsøkt å gjøre økonomiske tilsyn med private barnehager. Flere av dem har krevd millioner av kroner tilbakebetalt. Men kommunene har nesten alltid tapt sakene etter at de private barnehagene har sendt klage til nettopp fylkesmannen. Dermed blir vedtaket fra kommunen opphevet.


Ingen godkjenning av pengebruken

Fylkesmannen kontrollerer at vedtak er i tråd med lovverket.

– Vi skjønner at det er frustrerende for kommunene, som kan ha jobbet mye med tilsynet, men kommunene har i disse tilfellene ikke brukt lovhjemmelen riktig, sier Grethe Hovde Parr, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

De er en rettsikkerhetsinstans og må i slike tilfeller oppheve vedtaket fra kommunen. Parr understreker at fylkesmannen i noen klagesaker kun har vurdert lovforståelsen i vedtaket til kommunen, ikke de faktiske forholdene i saken. 

Forenklet sagt vil det si at en barnehage kan ha brukt penger i strid med barnehageloven, men de slipper unna hvis kommunen ikke har gjort tilsynet på riktig måte. 

– Når vi opphever et kommunalt vedtak, blir det ofte tatt til inntekt for at alt det økonomiske er i orden i de barnehagene hvor kommunen har krevd penger tilbake. Men det kan ikke våre avgjørelser si noe om, sier Parr.


Mal for kommunene

Det er noe av bakgrunnen for at Fylkesmannen i Oslo og Akershus selv tok initiativ til et økonomisk tilsyn med en barnehage. Høsten 2016 ble det innført nye regler. Nå kan fylkesmennene i særlige tilfeller gjøre tilsyn med barnehager. Dette er første gang et fylkesmannsembete har brukt denne initiativretten til å undersøke pengebruken i en barnehage.

– Vi håper vår tilsynsrapport kan være til hjelp for kommunene som ønsker å gjøre økonomisk tilsyn med barnehager, sier Parr, som karakteriserer det som et viktig og modig tilsyn.

Behov for rettspraksis

Bakgrunnen for at Torshovhagen barnehage i Oslo ble plukket ut, var en rekke mediesaker om økonomien i en annen barnehage i Asker. Den hadde samme eiere, så fylkesmannene gjorde derfor tilsyn i Torshovhagen. Tilsynet endte med et vedtak om tilbakebetaling av 5,4 millioner kroner for barnehageeierne. Fylkesmannen karakteriserer enkelte av regelbruddene som svært alvorlige.

Les tilsynsrapporten her.

Vedtaket kan påklages, så det er ikke endelig. Hos fylkesmannenen regner de med at det blir klaget helt til topps, det vil si Utdanningsdirektoratet. I så tilfelle vil avgjørelsen fra Utdanningsdirektoratet veie svært tungt for hvordan lovverket kan anvendes i fremtidige tilsyn med økonomien i private barnehager.

– Det vil bare være fint om det går til Utdanningsdirektoratet, ettersom vi trenger avklaringer på dette feltet, sier Parr.


Utbytte går klar

De har krevd 2,5 millioner kroner tilbakebetalt grunnet for høy lønn til daglig leder og styreleder, som er de samme som eier barnehagen.

– Det er ingen føringer for utbytte i barnehageloven, så hva om eierne hadde tatt ut pengene som utbytte istedenfor lønn?

– Utbytte er helt greit, så lenge de har oppfylt punktene i lovverket, sier Parr.

– Det er altså et godt tips til private barnehageeiere å ta ut utbytte framfor lønn, for å unngå problemer i et tilsyn?

– Det får bli opp til å dere å skrive i så fall, sier Parr.

– Vi har også skrevet saker om barnehageeierne som kjøper firmahytter finansiert gjennom barnehagepenger – hvordan ville dere vurdert det?

– Det vil være en individuell vurdering av om det vedrører godkjent drift, men vi har nok vanskelig for å se at det ville blitt vurdert som greit, sier Parr.

Les også: Private barnehager finansierer firmahytter med offentlige penger.

Les også: 25 barnehageeiere tok ut 50 millioner kroner i utbytte på ett år.

 

Vil rette opp feil

Styreleder og en av to eiere av Torshovhagen, Olav Vaagslid, har kommentert tilsynsrapporten overfor flere medier.

– Vi er innstilt på å rette opp feilene vi har gjort, sier han til barnehage.no.

På spørsmål om de høye lederlønningene sier han at utfallet av tilsynet ennå ikke er endelig konkludert, og at han derfor ikke vil kommentere det nærmere. Ifølge Vaagslid var de forberedt på at det kunne komme krav om tilbakebetaling etter tilsynet.

– Men kanskje ikke i dette omfanget, sier han til barnehage.no.


Ressurskrevende

En spørreundersøkelse fra november i fjor viste at bare en prosent av de private barnehagene har hatt økonomisk tilsyn. I samme undersøkelse rapporterte kommunene at det er svært krevende å gjøre slike tilsyn.

Grethe Hovde Parr sier det økonomiske tilsynet med den ene barnehagen har vært arbeidskrevende. To personer har jobbet fulltid med tilsynet i halvannen måned. Hun har forståelse for at slike tilsyn kan være krevende i små kommuner, og at det ikke er noe mål å ha økonomisk tilsyn med alle private barnehager. Langt de fleste private barnehager driver også økonomisk ryddig.

– Vi vil tro at slike tilsyn har en symboleffekt. Barnehageeierne vil da vite at de kan bli sett i kortene, og det kan virke forebyggende, sier Parr.

I barnehageloven er formuleringen at barnehageeieren kan ha et «rimelig årsresultat» så sant det ikke bryter med tre kriterier som er listet opp som A, B og C i lovverket (se faktaboks). Det er disse tre kriteriene et økonomisk tilsyn må handle om.

– Ofte har kommunene gjort en skjønnsmessig vurdering av hva som er et rimelig årsresultat, men de har ikke vurdert konkret om A, B eller C i lovverket er brutt. Det går ikke, da må vi oppheve vedtaket, sier Parr.

Dette sier barnehagelovens paragraf 14a

Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Barnehagen kan ha et rimelig årsresultat. Dette innebærer at følgende vilkår må være oppfylt:

a) barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av barnehage,

b) barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter, og

c) barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.

 

Powered by Labrador CMS