Elise Waagen, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.
Elise Waagen, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Billigere barnehage og økt kvalitet i barnehagene

Debatt: Regjeringen reduserer maksprisen i barnehagene og styrker barnehagelærerutdanningen med 50 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Statsbudsjettet for 2023 som ble lagt frem i dag klokka 10, er stramt, men omfordelende. I budsjettet er en av de store prioriteringene billigere barnehage og økt kvalitet i barnehagene. Regjeringen foreslår å redusere maksprisen i barnehage med 50 kroner til 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2023.

Jeg er svært glad for at vi i et stramt budsjett får til å prioritere billigere barnehageplasser. Det er et viktig omfordelingstiltak nå i en krevende tid som kommer mange småbarnsfamilier til gode. Et godt barnehagetilbud betyr at barn kan oppleve lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende, samtidig som familier får økt mulighet til å kombinere arbeid og familie.

Reduserte barnehagesatser

Fra tidligere har regjeringen allerede oppfylt målsetningen i Hurdalsplattformen om å redusere maksprisen i barnehagen til prisnivået fra barnehageforliket i 2003. Nå reduseres prisen ytterligere. Samlet er maksprisen redusert med 315 kroner per måned siden den forrige regjeringen.

Under høyreregjeringen økte barnehageprisen år for år, og det blir dyrere for vanlige familier å ha barn i barnehagen. Vår regjering snur trenden, og det er jeg stolt av.

Regjeringen foreslår også å gjøre barnehagen gratis fra tredje barnet for foreldre som har flere barn i barnehagen samtidig. I dag har foreldre som har flere barn i barnehagen rett til 50 prosent reduksjon for barn nummer to, og 70 prosent reduksjon fra tredje barn. Kommunene kompenseres for merkostnaden i 2023 på 20 mill. kroner.

Vi vet at samfunnet vinner på at mange barn går i barnehagen, og dette tiltaket vil bidra til det. Forskning viser at barn som har gått i barnehagen klarer seg bedre i skolen og i arbeidslivet. Det gjelder særlig de mest sårbare barna, sier Waagen.

Gratis barnehage lengst nord

I tillegg foreslår regjeringen å tilby gratis barnehage for alle 1-5 åringer i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms fra 1. august 2023. Hurdalsplattformen slår fast at nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde og at regjeringen vil arbeide for en ny giv i nordområdepolitikken

Målet med tiltakssonen er å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i. Dette tiltaket vil gjøre det mer attraktivt for barnefamilier å bosette seg i disse kommunene, sier Waagen.

Regjeringen foreslår i tillegg til billigere barnehageplass, å styrke barnehagelærerutdanningen (BLU) med 50 mill. kroner og samtidig øke satsingen på etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehagen med 180 mill. kroner til totalt 575 mill. kroner i 2023.

Kvalitet i utdanningen av barnehagelærere er avgjørende for å sikre alle barn et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet i hele landet og et trygt og godt oppvekstmiljø. Barnehagelærerne har en nøkkelrolle for å sikre høy pedagogisk kvalitet i barnehagen.

Flere rapporter har pekt på at utdanningen er underfinansiert, etter omleggingen i 2013. I år var det også en betydelig nedgang i søkertallene. En tydelig satsing kan bidra til å gjøre utdanningen bedre og mer relevant og sikre at flere søker seg til utdanningen.

Powered by Labrador CMS